EK: yrityksiin kohdistuva sääntely lisääntyy hallituksen tavoitteista huolimatta

Elinkeinoelämän keskusliitto on huolissaan rahanpesulainsäädännön muutoksen vaikutuksista kotimaisiin yrityksiin.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK näkee, että rahanpesulainsäädäntöön esitetyt muutokset lisäisivät yritysten hallinnollista taakkaa.

Lain muutoksen myötä kaupparekisterilakiin kirjattaisiin, että yrityksillä on velvollisuus tuntea ja selvittää omat edunsaajansa. Tähän sisältyy EK:n mukaan useita ongelmakohtia. Liiton asiantuntija Santeri Suominen sanoo, että esityksessä ei ensinnäkään ole arvioitu, miten tehokkaasti ja tuloksellisesti ehdotetut velvoitteet edistäisivät rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaa.

Erityisesti EK:ta huolestuttaa yrityksiä koskevan sääntelyn lisääntyminen. Suomisen mielestä kysymys ylisääntelystä on tärkeä, koska yrityksiin kohdistuva hallinnollinen taakka lisääntyy vähitellen ja jatkuvasti hallitusohjelman kirjauksista huolimatta.

– EK toteaa, että tältäkin osin kansallisesta lisäsääntelystä tulee luopua. Esityksessä lisätään turhaa sääntelyä, josta Sipilän hallituksen hallitusohjelmankin mukaan olisi syytä luopua, Suominen muistuttaa.

Lisäksi Suomisen mukaan ”tosiasiallinen edunsaaja” on vaikea määritellä. Määrittelystä aiheutuu yrityksille tulkintariski ja sääntelyn tulkinnasta kustannuksia. EK:n mielestä yritysten hallinnolliset kulut tulisi päinvastoin minimoida.

– Esitystä tulisi korjata siten, että yritys voisi ilmoittaa edunsaajarekisteriin myös oikeushenkilön, jonka tosiasialliset edunsaajat ilmoittavat omansa omalla ilmoituksellaan. Tosiasiallisen edunsaajan määritelmän on oltava kokonaisuudessaan ehdotettua selkeämpi, jotta yritykset voivat ilman aikaa vievää tulkintaa päätellä, ketkä ovat niiden tosiasiallisia edunsaajia ehdotetun rahanpesulainsäädännön puitteissa, Suominen sanoo.

Lakimuutos on lausuntokierroksella. EK ei ole tyytyväinen lakimuutoksen valmistelutapaan. Suomisen mukaan esitystä ei tulisi sellaisenaan antaa eduskunnalle:

– Erityisesti edunsaajarekisterin yrityksille asetettujen velvollisuuksien määritelmiin liittyvien merkittävien puutteellisuuksien vuoksi lakiehdotuksen valmistelua tulisi vielä jatkaa.

Kommentit