Verkkouutiset

Kokoomuksen kansanedustaja Heikki Vestman eduskunnan täysistunnossa Helsingissä 11. toukokuuta 2022. LEHTIKUVA/MIKKO STIG

Kokoomus: Epäonnistuneen maahanmuuton lieveilmiöt ovat voimistuneet

Puolueen mielestä kotoutumispolitiikkaan on tehtävä muutos.

– Ulkomaalaistaustaisten työttömyys on 2,5-kertainen ja työllisyysaste kymmenenneksen matalampi suomalaistaustaisiin nähden. Lähtömaiden välillä on merkittäviä eroja. Lähi-idästä ja Afrikasta humanitaarisin perustein tulleiden työllisyysaste on erittäin matala ja sosiaalitukiriippuvuus korkeaa, totesi kansanedustaja Heikki Vestman kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa valtioneuvoston kotoutumisselonteon palautekeskustelussa.

– Kotoutumisaikana vain kolmannes saavuttaa perustason suomen tai ruotsin kielessä. Monet vaativat tulkkia vuosia. Epäonnistuneen maahanmuuton lieveilmiöt, kuten segregaatio ja jengiytyminen, ovat voimistuneet, hän jatkoi.

Kokoomus katsoo, että kotoutumispolitiikkaan on tehtävä muutos.

– Ongelmat on ratkaistava. Kotoutujan oikeuksia ja yhteiskunnan vastuuta korostavasta järjestelmästä on siirryttävä kohti kotoutujan velvollisuuksia ja omaa vastuuta. Jokaisen Suomeen jäävän on suunnattava – tarvittaessa opiskelun kautta – töihin. On elätettävä itsensä ja perheensä. On opittava kieli. On noudettava maamme sääntöjä. Muutoin henkilön on palattava lähtömaahansa, Vestman sanoi.

Hänen mukaansa kotoutumisen selonteon tavoitteena on, että maahanmuuttajien osallisuus yhteiskunnassa voidaan varmistaa ja osaamistaan hyödyntää.

– Tavoitteet ovat hyviä. Ongelma vain on, että konkreettiset toimenpiteet jäävät selonteossa vähiin. Tähän kiinnittää mietinnössään huomiota myös hallintovaliokunta.

– Kuvaavaa on, ettei selonteon 130 sivulla sanota kertaakaan selkeästi, mitä maahanmuuttajan pitää itse tehdä. Sanaa ”velvoite” hallitus käyttää viittamaan vain viranomaisten tai valtion vastuisiin, Vestman huomautti.

Kokoomus toteaa edellyttävänsä, että konkreettiset, kotoutumisen takaavat toimet sisällytetään selonteon toimeenpanosuunnitelmaan.

Valikoiva maahanmuutto on välttämättömyys

Kokoomuksen mielestä onnistunut, valikoiva maahanmuutto on Suomelle välttämättömyys.

– Ilman sitä työikäinen väestö pienenee vuosikymmenen aikana 150 000 henkilöllä. Jotta hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohja saadaan turvattua, tarvitsemme ulkomailta lisää osaavia ihmisiä.

Vestman huomautti, että työperäistä maahanmuuttoa ei kuitenkaan pidä edistää romuttamalla turvapaikkajärjestelmän uskottavuutta, kuten hallitus on toiminut.

– Kokoomuksen mielestä työperäisen ja kansainvälistä suojelun kaistat on pidettävä tiukasti erillään.

Vestmanin mukaan työ ja kieli ovat kokoomuslaisen vaihtoehdon keskiössä.

– Työnsyrjään on päästävä kiinni heti oleskeluluvan alettua. Työssä maahanmuuttaja oppii ymmärtämään yhteiskuntaamme ja saa osallistua sen ylläpitämiseen.

– Pysyvästi maahan jääville kieli on toinen avain yhteiskuntaan. Kielikoulutukseen on taattava nopea pääsy. Sen laatua ja vaikuttavuutta on parannettava. Vastaavasti oikeutta tulkkaukseen on rajattava. Työssäolo tukee kielen oppimista.

Vestmanin mukaan kokoomus haluaa muuttaa sosiaaliturvan työntekoon ja kielenoppimiseen kannustavaksi.

– Maahanmuuttajan sosiaaliturvan tulee olla kotoutumisjakson alussa muuta väestöä matalampi. Tukitaso tulee kytkeä kotoutumisohjelman tulokselliseen suorittamiseen. Kannatamme lisäksi tukikaton selvittämistä. Työnteon on oltava aina kannattavampaa kuin tuilla eläminen.

Vestman muistutti, että kokoomuksen tavoin hallintovaliokunta penää sitä, että kotoutumisen velvoittavuutta lisätään.

– Hallintovaliokunta korostaa aivan oikein kielen oppimisen merkitystä. Valiokunnassa kokoomus esitti, että hallitus velvoitettaisiin toimiin pitkäaikaisen tulkkauspalveluoikeuden rajaamiseksi sekä kielitaitovaatimuksen säätämiseksi pysyvän oleskeluluvan edellytykseksi. Hallituspuolueet eivät tätä kannattaneet.

– Kokoomuksen mielestä pysyvä oleskeluoikeus Suomessa tulee antaa vain niille, jotka osoittavat työllään tai opiskelullaan sekä riittävällä kielitaidollaan kotoutuneensa suomalaiseen yhteiskuntaan. Teen kokoomuksen vastalauseen mukaisen kannanottoehdotuksen, Vestman totesi.

LUE MYÖS:
Valiokunta haluaa lisätä kotouttamisen velvoittavuutta

Uusimmat
› Uutissyöte aiheesta
MAINOS