Sdp:n Antti Rinne (vas.) ja kokoomuksen Petteri Orpo. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Petteri Orpo vastaan Antti Rinne: Yhdeksän erää vaalikoneessa

Kokoomusjohtaja haluaa itsehoitolääkkeet ruokakauppaan, Sdp:n puheenjohtaja ei.

Helsingin Sanomain vaalikoneessa eduskuntavaaliehdokkaat ovat kertoneet kantansa 30 kysymykseen. Vaalikoneessa ei voi suoraan verrata eri ehdokkaita, mutta Verkkouutiset poimi johtavien pääministeriehdokkaiden eli kokoomuksen Petteri Orpon vastaukset ja Sdp:n Antti Rinteen vastaukset yhdeksään kiinnostavaan kysymykseen.

Joukossa ovat muun muassa paljon huomiota herättäneet lihavero ja metsähakkuut. Orpon ja Rinteen vastaukset myös niihin ovat aivan erilaiset.

Seuraavassa * vaalikoneen väittämän, ehdokkaan nimen ja ehdokkaan vastauksen jälkeen tulee ehdokkaan vaalikoneelle väittämästä kirjoittama lisäperustelu.

* Sosiaaliturvaa tulisi uudistaa siten, että vastikkeeksi tuesta täytyy tehdä nykyistä enemmän jotakin yhteiskunnallisesti hyödyllistä, kuten opintoja tai vapaaehtoistöitä.

Petteri Orpo: Samaa mieltä.
– Kokoomuksen yleistukimallin ideana on sosiaaliturvan yksinkertaistaminen ja kannustaminen aktiivisuuteen, itsensä kehittämiseen ja työntekoon. Ensisijaisesti tuen vastikkeena tulee olla työnhaku ja omien työllistymismahdollisuuksien parantaminen. Osatyökykyisille ja pitkäaikaistyöttömille kokoomus esittää uutta osallistumistuloa, jossa vapaaehtoistyö voitaisiin laskea aktiivisuudeksi.

Antti Rinne: Eri mieltä.
– Jo nykyisellään sosiaaliturva on vahvasti vastikkeellista. Sosiaaliturvan varassa olevien työllistämis- ja koulutuspalveluita on lisättävä. Työttömiä kurittava aktiivimallin leikkuri on purettava.

* Suomessa tulee asettaa kansalaisille henkilökohtainen hiilibudjetti, jossa määritellään hiilijalanjäljelle enimmäisraja.

Petteri Orpo: Eri mieltä.
– Ehdotus aiheuttaisi todennäköisesti paljon byrokratiaa arkeen. Ilmastoystävällisistä vaihtoehdoista voidaan tehdä ihmisille edullisempia esimerkiksi muuttamalla energiantuotannon verotusta. Liikenteen osalta pitää muuttaa autoilun verotusta niin, että vähäpäästöisen auton hankkiminen olisi aina kilpailukykyisempi vaihtoehto kuin polttomoottoriauto. Tällä tavalla ilmastoystävällisistä kulutusvalinnoista tehdään ihmisille helppoja ja mutkattomia eikä aiheuteta kohtuuttomia kustannuksia kenellekään.

Antti Rinne: Eri mieltä.
– Ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi tarvitaan laajoja toimia niin yksilö- kuin valtiotasolla. Toimien tulee olla oikeudenmukaisia ja selkeästi perusteltuja. Henkilökohtainen hiilibudjetti on liian yksinkertainen vastaus monimutkaiseen ja laajaan ongelmaan.

* Suomen pitää vähentää hakkuita ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Petteri Orpo: Eri mieltä.
– Yksityismetsien hakkuista päättää metsänomistaja. Metsälaki velvoittaa uudistamaan metsän hakkuun jälkeen. Hakkuumäärien on oltava kestävällä tasolla. Tämä tarkoittaa oikeaa suhdetta kokonaiskasvun ja hakkuiden välillä niin, että kasvava metsä sitoo enemmän hiiltä kuin hakkuilla poistuu. Luonnonvarakeskuksen joulukuun ennakkotietojen mukaan nykyinen hakkuutaso ei vähennä hiilinieluja merkittävästi.

Antti Rinne: En osaa sanoa.
– Ilmaston ja ympäristön kannalta kestävän hakkuutason määrittelyn tulee perustua luotettavaan ja ajantasaiseen tieteelliseen tietoon. Tavoitteena on, että hiilinielut kasvavat samalla kun puuta käytetään entistä korkeamman jalostusasteen tuotteisiin. Kun onnistutaan kasvattavaan hiilinieluja laadukkaalla metsänhoidolla ja maaperän nielujen vahvistamisella, hakkuiden maltillinen lisääminen on mahdollista.

* Suomalaisia pitäisi ohjata vähäisempään lihansyöntiin, esimerkiksi verotuksen keinoin.

Petteri Orpo: Eri mieltä.
– Jokainen saa tehdä itse omat ruokavalintansa. Jotta valistuneet valinnat ovat mahdollisia, terveellisemmistä ja kestävämmistä valinnoista pitää kertoa kuluttajille – esimerkiksi vihannesten, marjojen, hedelmien ja kalan merkityksestä osana hyvää ruokavaliota.

Antti Rinne: Samaa mieltä.
– Ihmiset päättävät itse siitä, mitä he syövät, mutta tämä vaihtoehto selvitetään alkavalla vaalikaudella. SDP on esittänyt ilmasto- ja ympäristövaikutukset huomioon ottavaa kestävän kehityksen arvonlisäveroa. Verotuksen keinoin on mahdollista ohjata kulutusta kestävämpään suuntaan.

* Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Petteri Orpo: Samaa mieltä.
– Suomen on oltava valmis hakemaan Naton jäsenyyttä milloin tahansa. Ratkaisu kuitenkin edellyttää laajaa poliittista yhteisymmärrystä ja kansan enemmistön tukea. Kumpaakaan ei tällä hetkellä ole välittömässä näköpiirissä, mutta olosuhteet voivat muuttua nopeastikin. Siihen pitää olla valmiina.

Antti Rinne: Täysin eri mieltä.
– Suomalaisille Suomen koskemattomuudelle paras tae on ollut ja on nykyisessä tilanteessa sotilaallinen liittoutumattomuus ja uskottava, itsenäinen puolustuskyky. Suomi on myös turvallisuuspoliittisin perustein Euroopan Unionin jäsen ja meillä on hyvät ja tiiviit yhteistyösuhteet Ruotsin, Yhdysvaltojen ja Naton kanssa. Kun koskaan ei ole järkevää sanoa ”ei koskaan”, meidän ei ole tarve esimerkiksi hallitusohjelmassa sulkea Nato-vaihtoehtoa itseltämme pois.

* Päänsärkylääkkeitä ja vastaavia reseptittömiä itsehoitolääkkeitä pitäisi voida ostaa ruokakaupasta.

Petteri Orpo: Täysin samaa mieltä.
– Kokoomus kannattaa itsehoitolääkkeiden vapauttamista ruokakauppoihin. Olennaista on ammattitaitoisen neuvonnan varmistaminen, jotta jokainen osaa käyttää lääkkeitä turvallisesti.

Antti Rinne: Eri mieltä.
– Lääketurvallisuus edellyttää, että lääkkeitä myyvät alan ammattilaiset. Lääkkeiden hinnoittelua tulisi kuitenkin uudistaa kilpailua suosivampaan suuntaan. Hintakilpailun mahdollistaminen esimerkiksi apteekkien itsehoitolääkkeissä on tässä yksi keino.

Julkinen isäntä,
yksityinen renki


* Perinteiset arvot — kuten koti, uskonto ja isänmaa — muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Petteri Orpo: Samaa mieltä.
– Nuo ovat hyviä arvoja. Lisäisin mukaan myös vapauden, tasa-arvon ja empatian.

Antti Rinne: Eri mieltä.
– Minulle koti ja siihen liittyvät asiat ovat todella tärkeitä, samoin itsenäinen, demokraattinen ja tasa-arvoinen isänmaa. Uskonto on jokaisen ihmisen oma asia. Minulle hyvän arvopohjan politiikalle luovat jakamaton ihmisarvo, tasa-arvo, turvallisuus ja oikeudenmukaisuus.

* Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Petteri Orpo: Samaa mieltä.
– Mielestäni ei ole ratkaiseva tai ideologinen kysymys, tuottaako palvelun julkinen, kolmas sektori tai yksityinen toimija. Tärkeintä on, että ihmisille palvelut ovat edullisia ja hyvin saatavilla ja että ne ovat laadukkaita ja toimivia. Monien palvelujen osalta yksityinen sektori on välttämätön osa tarjontaa. Julkinen sektori on isäntä, yksityinen on renki.

Antti Rinne: Täysin eri mieltä.
– Yksityinen sektori voi täydentää julkisesti tuotettuja palveluita demokraattisesti valittujen päättäjien arvion pohjalta.

* Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Petteri Orpo: Eri mieltä.
– Kokoomus ei halua sen paremmin korottaa veroja kuin leikata palveluista ja etuuksista. Vastausvaihtoehdoista puuttuu tärkein: työllisyyttä lisäävät uudistukset. Jos emme saa lisää työtä suomalaisille, voimme joutua harkitsemaan säästöjä.

Antti Rinne: Samaa mieltä.
– Vero-ohjelmassamme on osoitettu, että veropohjaa tiivistämällä ja aggressiivista verosuunnittelua ja veronkiertoa estämällä voidaan kerätä noin miljardi euroa enemmän veroja ilman, että kenenkään ansiotuloverotus kiristyy. Vanhuspalveluihin, koulutusleikkauksiin ja turvallisuuteen liittyvä keskustelu tällä vaalikaudella osoittaa, että lyhytnäköisen leikkauspolitiikan tie on käyty loppuun. Seuraavaksi on vahvistettava suomalaisten osaamista, hyvinvointia ja tasa-arvoa tulevaisuusinvestoinneilla.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt