Komission tavoitteena on tehostaa datan hyödyntämistä ja parantaa sisämarkkinoiden toimintaa ja läpinäkyvyyttä. (Clipart.com)

EU:n komissio poistaisi esteet datan vapaalta liikkuvuudelta

Valtioneuvosto kannattaa komission ehdotusta datan vapaasta liikkuvuudesta EU:n alueella.

Komission tavoitteena on tehostaa datan hyödyntämistä ja parantaa sisämarkkinoiden toimintaa ja läpinäkyvyyttä.

Komissio on antanut asetusehdotuksen, jonka tavoitteena on poistaa datan vapaan liikkuvuuden esteet EU:n alueella ja helpottaa datan siirtoa palveluntarjoajien järjestelmien välillä.

Asetus ei koske yleisessä tietosuoja-asetuksessa tarkoitettuja henkilötietoja. Se ei myöskään koske datan liikkuvuutta EU:n ja kolmansien maiden välillä.

Datan mahdollisten sijaintirajoitusten osalta komissio ehdottaa, että rajoituksia voisi asettaa jatkossa vain yleisen turvallisuuden perusteella ja rajoitukset olisi notifioitava ennen asettamista.

Lisäksi komissio ehdottaa, että datan viranomaiskäytön saatavuuden varmistamiseksi jäsenvaltioissa pitäisi perustaa yksi kansallinen yhteyspiste. Asetus ei kuitenkaan perustaisi viranomaisille uutta oikeutta päästä dataan, vaan se perustuisi edelleen asianmukaiseen erityissääntelyyn.

Suomen valtioneuvosto kannattaa komission ehdotusta. Valtioneuvosto katsoo, että ehdotetulla sääntelyllä on ennen kaikkea periaatteellinen ja oikeusvarmuutta lisäävä merkitys. Valtioneuvosto pitää kuitenkin tarpeellisena, että vapaan liikkuvuuden periaatteesta voidaan poiketa yleisen turvallisuuden perusteella.

Datan vapaata siirrettävyyttä koskevaa osuutta valtioneuvosto pitää datatalouden kehittymisen kannalta tärkeänä ja pitää kannatettavana, että siirtämistä pystyttäisiin parantamaan ensisijassa palveluntarjoajien omilla toimilla.

Valtioneuvosto kannattaa komission ehdotusta kokonaisuutena, kunhan sääntely on kevyttä ja tuo mahdollisimman paljon lisäarvoa. Erityisesti uudessa sääntelyssä on huomioitava EU:n henkilötietojen suojaa ja tietoturvaa koskeva sääntely.

Olemassa olevia esteitä datan vapaalle liikkuvuudelle ovat esimerkiksi nykyiset säädökset datan säilytys- tai käsittelypalveluiden tarjoamisesta ja sijoittautumisesta. Esteitä syntyy myös yksityisellä sektorilla oikeudellisista, teknisistä tai sopimuksellisista syistä.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt