Puolueiden lähiyhteisöjen saamaa tukea ei aina ilmoiteta

Puolueiden lähiyhteisöt ja piirijärjestöt noudattavat puoluerahoitusta koskevia säännöksiä kohtalaisen hyvin. Menettelyissä on kuitenkin myös puutteita.

  • LKS 20141216  LKS 20100205 - Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) kyltti viraston päätoimipaikalla Helsingissä, 25. syyskuuta 2009. VTV tiedotti 25. syyskuuta, että se aikoo tarkastaa valtion määräysvallassa olevien yhteisöjen ja liikelaitosten antaman vaalirahoituksen ja puoluetuen sekä sitä koskevan omistajaohjauksen. LEHTIKUVA / MIKKO STIG

    VTV tarkasti kaikki puolueiden 13 lähiyhteisöä ja lisäksi 22 piirijärjestöä.

    ()

Puoluerahoituksen sähköiseen ilmoitusrekisteriin ilmoitettiin vuonna 2015 puolueiden, puolueyhdistysten ja lähiyhteisöjen saamia tukia noin 3,2 miljoonaa euroa. Määrä on edellisen vuoden suuruinen. Tukisuorituksia on ilmoitettu myös jälkeenpäin aiempiin vuosiin kohdistuvina.

Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV katsoo valvontansa ja tarkastustensa osaltaan vaikuttaneen puoluerahoituksen läpinäkyvyyden lisääntymiseen. Tarkastusten perusteella puoluerahoitusta koskevat ajantasaiset ilmoitukset ovat täydennysten jälkeen pääosin oikein ja antavat tarkastettujen yhteisöjen saamasta tuesta olennaiset tiedot.

VTV:n mukaan tarkastuksissa ei havaittu merkittäviä puoluelain vastaisia tukisuorituksia.

– Vertailtaessa tukea antaneiden lähiyhteisöjen tilinpäätös- ja toimintakertomustietoja julkisen puoluerahoitusjärjestelmän tietoihin havaittiin kuitenkin, että tuen vastaanottajat eivät ole aina ilmoittaneet järjestelmään kaikkia saamiaan tukia. Erot ovat olleet huomattavia, mutta järjestelmätietoja on täydennetty ja korjattu tarkastusten jälkeen, tarkastusvirasto toteaa.

Pääsääntöisesti valvottavien yhteisöjen kirjanpito on hoidettu asianmukaisesti siten, että puoluelain säännösten valvonta on ollut kirjanpidon perusteella toteutettavissa.

Tarkastusvirasto korostaa kuitenkin edelleen huolellisen, riittävästi eritellyn ja ajantasaisen kirjanpidon merkitystä sekä huomion kiinnittämistä lainojen ja sopimusten dokumentointiin, jäsenmaksujen käsittelyyn ja käteiskassavarojen tilittämiseen.

Lisäksi vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen erittelyn olisi oltava johdettavissa kirjanpidosta ja muista selvityksistä ja täsmäytettävissä niihin.

Valvottavien yhteisöjen tilintarkastajien valinnassa ja tilintarkastuskertomuksissa on edelleen puutteita. Tilintarkastajiksi ei VTV:n mukaan ole aina valittu puoluelain edellyttämiä auktorisoituja tilintarkastajia.

Tilintarkastajat eivät myöskään ole aina sisällyttäneet tilintarkastuskertomuksiinsa puoluelain mukaisia lausumia.

VTV tarkasti kaikki puolueiden 13 lähiyhteisöä ja lisäksi 22 piirijärjestöä lähinnä Keski-Suomessa, Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla. Puoluerahoitustarkastuksia tehtiin yhteensä 35 eli kolme edellisvuotista enemmän.

Arvoisa kommentoija, kunnioitathan hyviä tapoja. Terävä kritiikki on sallittua. Henkilökohtaiset tai kansanryhmien solvaukset ja ihmisarvon loukkaukset poistamme. Voimasanojen käyttöä tai alatyyliä kohtaan meillä on nollatoleranssi. Emme voi myöskään julkaista ulkopuolisia linkkejä. Pysy asiassa.