Ylen tv-ohjelmissa, ver­kos­sa ja ra­di­os­sa on kä­si­tel­ty ­kan­na­biksen lääkekäyttöä. Lehtikuva/Vesa Moilanen

Ylilääkäri ihmettelee: Miksi Yle ajaa kannabiksen käyttöä lääkkeeksi?

Kipuklinikan ylilääkärin mukaan ohjelmasta poistettiin hänen arvostelunsa kannabista kohtaan. Yle kiistää.

HUS:n kipuk­li­nikan yli­lää­käri professori Eija Kalso kirjoittaa Lääkärilehdessä otsikolla Miksi Yle sensuroi asian­tun­ti­joita?. Kalson mielestä Ylen uskot­tavuus kär­si viime viikolla kak­si ker­taa: MOT-ohjelmassa mie­len­ter­vey­den tai luu­lo­sai­rauden lääke­hoi­dosta ja Uu­si akuutti -ohjelmassa lääkekannabiksesta.

– Luu­lenpa, et­tä Ylen oh­jelma va­kuutti – tun­teisiin ve­doten – kat­sojat kanna­biksen lääke­käytön te­hosta ja turval­li­suu­desta. Merkit­tävä osa esit­tä­mis­täni kriit­ti­sistä näkö­koh­dista oli sensu­roitu pois, ylilääkäri Eija Kalso toteaa omasta haastattelustaan.

Kalson mukaan Uu­den akuutin toimit­tajan tarkoi­tuk­sena oli sel­vittää, mik­si mo­nella lääkä­rillä ja suu­rella ylei­söllä on täy­sin eri­lainen nä­kemys kanna­biksen sovel­tu­vuu­desta lääk­keeksi.

Hänen mukaansa Yle ei pitänyt lupaustaan siitä, että hän saa nähdä, mitkä osat hänen haastattelustaan käytetään,

– Haastat­te­lus­sani pai­notin eri­tyi­sesti kanna­biksen pitkäai­kaiseen käyt­töön liit­tyviä on­gelmia, mm. kogni­tii­visen ja arvos­te­lu­kyvyn se­kä psy­ko­mo­to­risen suori­tuksen heiken­ty­mistä. Pu­huin kanna­biksen aiheut­ta­masta ahdis­tuksen helpot­tu­mi­sesta ja tä­män merki­tyk­sestä kroo­nisen ki­vun lievi­tyk­sessä. Opioidien ja kanna­bi­noidien ahdis­tusta lievit­tävä vai­kutus li­sää vali­tet­ta­vasti myös riippu­vuuden kehit­ty­misen ris­kiä, ylilääkäri kirjoittaa.

– Oh­jasin toimit­tajan NI­DA:n (Na­tional Insti­tute of Drug Abuse) sivus­toille, joil­la NI­DA:n joh­taja käsit­telee kanna­bikseen liit­tyviä on­gelmia. Ker­roin toimit­ta­jalle kanna­bis­teol­li­suuden suu­rista voitto-odo­tuk­sista, eri­tyi­sesti Kana­dassa ja Israe­lissa. Mai­nitsin, et­tä kanna­biksen kasvat­tajat käy­vät ko­vaa lob­bausta eri puo­lilla Eu­rooppaa. Kaik­ki tä­mä tie­to oli sensu­roitu pois ohjel­masta, jon­ka siis pi­ti va­lottaa asiaa kah­delta eri näkö­kul­malta.

Kalson mukaan ”oh­jelma oli tus­kin päät­tynyt, kun ensim­mäiset viha­postit tipah­tivat sähkö­pos­ti­laa­tik­kooni”.

Hänen mukaansa Suomen lisäksi myös muun muassa Tanskassa ja Saksassa asian­tun­tijat ovat ahdingossa.

– Opioidien käy­tön laajen­ta­minen muus­ta kuin syö­västä aiheu­tuvien ki­pujen hoi­toon läh­ti nou­suun Yhdys­val­loissa ja Kana­dassa ai­van sa­malla ta­valla kuin kanna­biksen markki­nointi nyt: vetoa­malla suu­reen yleisöön ja polii­tik­koihin poti­laiden kerto­musten (patient testi­monies) väli­tyk­sellä. Me­dia ja lääke­teol­lisuus te­kivät par­haansa vies­tin saami­seksi pe­rille.

– Kan­nabis ei ta­pa hengi­tystä lamaa­malla, mut­ta se on huu­me, jo­ka ai­heuttaa pal­jon va­kavia pitkäai­kaiseen käyt­töön liit­tyviä on­gelmia, eri­tyi­sesti mielen­ter­vey­deltään hau­raille poti­laille. Nyt kannat­taisi ol­la kriit­tinen ja odottaa, mi­ten tehok­kaiksi ja turval­li­siksi kanna­bi­noidit osoit­tau­tuvat maail­malla. Kanna­bis­riip­pu­vuuden hoi­to on vai­keata, en­nalta eh­käisy ei, Kalso toteaa.

Hän sanoo jättäneensä asiasta heti ohjelman jälkeen palautetta Ylen johdolle ja kysyneensä ”mik­si Yle ajaa kanna­biksen käyt­töä lääk­keeksi”.

Suomenmaassa Yle Asian päällikkö Ilk­ka Leh­ti­nen tyr­mää väit­teet. Hänen mukaansa ”e­mme ole sen­su­roi­neet mi­tään ei­kä Yle aja kan­na­bik­sen käyt­töä lääk­keek­si”.

Leh­ti­nen sanoo väitteiden olevan ”valetta”. Hänen mu­kaansa Ylel­lä ei voi ei­kä pidä ol­la pää­mää­rä­nä lääkekannabiksen lail­lis­ta­mi­nen. Akuu­tti-ohjelmassa tuotiin hänen mukaansa esiin nä­ke­myk­siä puo­les­ta ja vas­taan.