Verkon ja sosiaalisen median rooli ihmisten elämässä on kasvanut huimasti. LEHTIKUVA / SAMI HALINEN

Usko uuden työn löytymiseen ennätysvahvaa

Palkansaajien näkemykset työmarkkinoista ovat valoisat.

Talouskasvu ja työvoiman kysyntä näkyvät palkansaajien arvioissa oman työpaikan vakaudesta sekä uuden työn löytämisen mahdollisuuksista, selviää työolobarometrin 2018 ennakkotiedoista. Irtisanomis- ja lomautusuhat ovat painuneet hyvin alhaiselle tasolle. Noin kolmannes vastaajista kertoi, että omalla työpaikalla on viime vuonna lisätty henkilöstön määrää.

Viime vuotta kuvaavissa luvuissa tehdään ennätys siinä, kuinka moni uskoo löytävänsä uuden ammattiaan ja työkokemustaan vastaavan työn, jos jäisi työttömäksi. Vastaajista 43 prosenttia oli tästä varma, ja vain kuusi palkansaajaa sadasta arvioi, että ei varmasti saisi uutta työtä.

Iäkkäämmät arvioivat mahdollisuuksiaan nuoria kriittisemmin, mutta vuoden aikana usko on vahvistunut voimakkaasti myös yli 55-vuotiailla.

Mahdollisuudet työn kehittämiseen ennätyskorkealla

Osallistumismahdollisuudet työpaikan toiminnan kehittämiseen ovat parantuneet johdonmukaisesti. Viime vuoden luvuissa tehdään jälleen uusi ennätys: hyvät mahdollisuudet oli 55 prosentilla ja heikot 14 prosentilla vastaajista.

Ylempien toimihenkilöiden, alempien toimihenkilöiden ja työntekijöiden välillä erot osallistumismahdollisuuksissa ovat suuret ja pysyvät. Ylemmistä toimihenkilöistä jopa 64 prosenttia koki mahdollisuutensa hyviksi, kun työntekijöistä näin vastasi 43 prosenttia.

Uudet teknologiat ja niiden mahdollistamat työnteon tavat ovat tuttuja ylemmille toimihenkilöille. Nyt ne ovat yleistymässä myös alemmilla toimihenkilöillä.

Etätyö on lisääntynyt selvästi vasta aivan viime vuosina. Sosioekonomisen aseman tuomat erot ovat tässäkin suuret, kuten myös sektoreiden väliset erot. Etätyötä tekevät etenkin ylemmät toimihenkilöt sekä valtiolla ja yksityisissä palveluissa työskentelevät palkansaajat.

Vaikutusmahdollisuuksissa käänne ylöspäin

Vaikutusmahdollisuudet työtahtiin, työtehtäviin, työnjakoon ja työnteon paikkoihin ovat kaikki nousseet. Osaamisen kehittäminen työssä on melko yleistä.

Vastaajista 57 prosenttia oli ollut työnantajan tarjoamassa koulutuksessa. Heistä suurin osa oli opiskellut omaan alaansa tai ammattiinsa liittyviä taitoja (87 %). Noin puolet oli opiskellut vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja (56 %) tai työterveyteen ja turvallisuuteen liittyviä taitoja (47 %).

Kaikista palkansaajista 59 prosenttia oli opiskellut itsenäisesti, 55 prosenttia verkkomateriaalien avulla ja 26 prosenttia toisen henkilön ohjaamana.

Oppimiseen on monia tapoja, mutta miltei kaikki tavat kasaantuvat työolobarometrin tietojen valossa niille, joiden osaaminen on koulutustaustan ja työtehtävien myötä jo valmiiksi korkealla tasolla.

Työolobarometrin 2018 tiedot perustuvat elo-syyskuun aikana tehtyihin puhelinhaastatteluihin. Kysymyksiin vastasi 1650 palkansaajaa. Tiedot voidaan luotettavasti yleistää koskemaan työssä olevia palkansaajia koko maassa ja kaikilla sektoreilla.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt