Verkkouutiset

Ilmasto

MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Greta Thunberg mukana Elokapinan mielenosoituksessa tiistaina

Elokapinan Myrskyvaroitus-kampanja jatkuu tiistaina 25. kesäkuuta kello 15, kun mielenosoittajat kokoontuvat eduskuntatalon edustalla ja jatkavat kulkueena kohti Kaisaniemen liikenneympyrää, Elokapina tiedottaa.

Mielenosoitukseen odotetaan tuhatta osallistujaa.

Tiistain mielenosoitus eduskuntatalolla alkaa ohjelmalla, jossa kuullaan ruotsalaisen ilmastoaktivisti Greta Thunbergin Suomen eduskunnalle ja hallitukselle osoittama puhe.

Mielenosoittajat aikovat järjestäytyä kulkueeksi, joka kulkee Helsingin keskustan läpi päätyen Kaisaniemen liikenneympyrään ja estäen siellä autoliikenteen.

Kesäkuun loppuun asti kestävän Myrskyvaroitus-kampanjan päävaatimus on liikkeen mukaan ympäristölle haitallisten tukien lopettaminen.

Elokapina on aiemmin kesäkuussa pitämissään Myrskyvaroitus-kampanjan mielenilmauksissa vaatinut hallitusta laatimaan ja julkistamaan tarkan selvityksen ympäristölle tuhoisien tukien laajuudesta, saajista ja käyttötarkoituksista.

Elokapina aiheutti aiemmin kesäkuussa järjestämällään mielenosoituksella suuret liikenneruuhkat Helsingin ydinkeskustaan, kun järjestö tukki ajoväylät Kaisaniemen liikenneympyrässä. Poliisi otti kiinni Kaisaniemessä 137 henkilöä. Poliisi kertoi epäilevänsä 134:ää henkilöä niskoittelusta poliisia vastaan.

Kaupan alan tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2035

Kaupan alan päivitetty vähähiilisyystiekartta osoittaa, että yritysten nykyiset toimenpiteet ja sitoumukset ovat hyvä alku, mutta nollapäästöisyyden toteutuminen vuonna 2050 edellyttää, että kaikki kaupan alan yritykset asettaisivat kunnianhimoiset tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet.

Kaupan alan päästöt olivat kokonaisuudessaan vuonna 2022 noin 28,3 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia, josta päivittäistavarakaupan osuus oli 54 prosenttia, erikoiskaupan osuus 36 prosenttia ja teknisen kaupan osuus kymmenen prosenttia. Kokonaispäästöistä lähes 98 prosenttia syntyi alan yritysten arvoketjuissa.

Kaupan alalla on kuitenkin merkittävä mahdollisuus vaikuttaa arvoketjunsa toimintaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, koska sillä on keskeinen rooli samaan aikaan sekä tuotantoketjun hallinnassa että kuluttajarajapinnassa.

– Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä, ja kaupan ala on sitoutunut tekemään vaikuttavaa työtä tämän saavuttamiseksi. Päivitetty tiekarttamme kattaa ensimmäistä kertaa koko kaupan alan arvoketjun päästöt tunnistaen siten toiminnan kokonaisvaikutuksen, kertoo Kaupan liiton toimitusjohtaja Kari Luoto tiedotteessa.

Tavoitteiden saavuttaminen vaatii monien eri toimijoiden yhteistyötä ja aktiivista edunvalvontaa, sillä esimerkiksi kuljetusalan ja energiasektorin päästövähennyksillä on merkittävä vaikutus kaupan alan omien päästötavoitteiden saavuttamisessa.

Luodon mukaan sidosryhmädialogin vahvistaminen ja alan osaamisen kehittäminen on keskeistä, samoin palvelualojen toimintaedellytyksiä vahvistava tuki ja politiikkatoimet.

– Tasapuolisen ja ennustettavan sääntely-ympäristön luominen on tärkeää, jotta yritykset uskaltavat investoida vähähiilisiin ratkaisuihin. Sääntelystä ei saisi syntyä kohtuutonta kuormaa yrityksille, Luoto tiivistää alan yritysten toiveita päättäjille.

Myytävien tuotteiden valmistuksen ja käytön päästöt korostuvat kullakin toimialalla

Tiekartasta käy ilmi, että merkittävin osa kaikkien toimialojen päästöistä syntyy myytävien tuotteiden valmistuksessa ja käytössä. Se tarkoittaa sitä, että suurin vaikutus kaupan alalla voidaan saada aikaan pienentämällä arvoketjun päästöjä.

– Vaikka kaupan omat päästöt edustavat Suomen kokonaispäästöistä alle yhtä prosenttia, alan yritysten ilmastotoimilla on laaja vaikutus koko arvoketjuun ja asiakkaiden mahdollisuuksiin elää kestävämmin, sanoo Luoto.

Yrityksen arvoketjun päästöt tapahtuvat määritelmällisesti jossain muualla kuin yrityksen omissa toiminnoissa, minkä vuoksi päästöjä voi olla haastavampi tunnistaa yrityksen toiminnasta johtuviksi.

– Arvoketjun päästöt ovat päällekkäisiä muiden yritysten päästöjen kanssa, minkä vuoksi päästövähennystoimia kannattaa lähteä toteuttamaan yhdessä olennaisten sidosryhmien, kuten tavarantuottajien tai logistiikkatoimijoiden kanssa, kertoo kaupan vähähiilisyystiekartan projektivastaavana toiminut Kaupan liiton johtava asiantuntija Lauri Leskinen.

Erikoiskaupan ja teknisen kaupan alalla tuotteiden tuotantoketjut ovat pitkiä, monimutkaisia ja globaalisti pirstoutuneita.

– Alihankkijoiden kyvykkyyksissä ja osaamisessa on valtavia eroja. Täten kaupan alan eri toimijoilla on erilaiset mahdollisuudet vaikuttaa arvoketjun päästöihin, Leskinen huomauttaa.

Kaupan alan kokonaispäästöjä voidaan vähentää kaikkien yritysten sitoutumisella ilmastotyöhön sekä asettamalla kunnianhimoisia tavoitteita ja toimenpiteitä myös yrityksen arvoketjun osalta.

Leskinen toteaa, että kaupan alalla on merkittävä rooli koko yhteiskunnan ilmastotyössä, ja yhteistyöllä voimme saavuttaa tavoitteemme ilmastonmuutoksen torjunnassa.

– Monet kaupan alan toimijat ovat jo asettaneet ja osin saavuttaneetkin kunnianhimoisia päästövähennystavoitteita. Kaupan alan liitoilla puolestaan on ollut merkittävä rooli tiedon jakamisessa ja edunvalvonnassa, hän kertoo.

Yritykset tarvitsevat yhtenäisen ja ennustettavan sääntely-ympäristön

Vuonna 2020 julkistetussa, kaupan alan aiemmassa vähähiilisyystiekartassa on kuvattu toimintaympäristön muutoksia, jotka edistäisivät kaupan alan toimijoiden päästövähennysten toteuttamista, esimerkkeinä ovat palvelualojen sähköveron alentaminen, ilmastotavoitepohjainen hankintatuki, omavaraisen sähköntuotannon tukeminen ja pientuotannon alarajan nostaminen.

Lisäksi Luodon mukaan kaupan alan toimijoille olisi luotava kannustimia vähähiilisen tarjoaman ja päästövähennysten implementoimiseksi.

– Erityisen tärkeää on seurata EU-tason lainsäädännön kehitystä. Ylikansallisen lainsäädännön tulisi olla tasavertaista kaikissa maissa ja EU-sääntelyn selkeää, Luoto huomauttaa.

– Kaupan ala haluaa toimia alustana vähäpäästöisemmille ja vastuullisille ratkaisuille. Kuitenkin tämä vaatii tukea kaikilta sidosryhmiltä, sillä kaupan ala on altis muiden toimijoiden tekemille päätöksille, hän lisää.

Kai Mykkänen: Suomalaista luontoa suojellaan vuosittain lisää tälläkin vaalikaudella

– Hallituksen tavoitteena on, että Suomi nousee puhtaan energian ja ilmastokädenjäljen edelläkävijäksi. Luonto taas on olennainen osa suomalaista elämänmuotoa ja hyvinvointiamme, totesi ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen (kok.) vastatessaan välikysymykseen hallituksen luonto- ja ilmastopolitiikasta.

Hänen mukaansa Suomi on nopeasti irtautumassa fossiilisen energian laajamittaisesta käytöstä siten, että kilpailukykymme säilyy.

– Hiilinielun vahvistaminen on myös tärkeä työkalu ilmastotyössä, mutta pääpainoarvon tulee olla päästöjen vähentämisessä mahdollisimman teknologianeutraalisti. On etsittävä tasapaino, jossa ilmasto- ja luontotoimia edistetään niin, että muutokset koetaan oikeudenmukaisiksi, Mykkänen totesi.

Hänen mukaansa fossiilisesta energiasta luopuminen järkevästi toteutettuna parantaa tulevaisuuden kilpailukykyämme ja huoltovarmuutta sekä synnyttää teollisia innovaatioita vientiin.

– Meillä on mahdollisuus moninkertaistaa puhtaan sähkön määrä Keski-Eurooppaa nopeammin ja vähentää päästöjä ihmisten ostovoimasta huolta pitäen.

Mykkänen muistutti, että suomalaista luontoa suojellaan vuosittain lisää tälläkin vaalikaudella.

– Luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen ja luontokadon torjuminen ovat hallitukselle keskeisiä kysymyksiä. Uutena keinona nousee yksityisrahoitteinen luontotyö, sillä minkään hallituksen rahat eivät riitä luontokadon pysäyttämiseen. Tehokkainta yhteistä ympäristöpolitiikkaa saamme aikaan löytämällä EU:n yhteisiä ratkaisuja, jotka huomioivat jäsenvaltioiden erilaiset olosuhteet, ja joilla on jäsenmaiden laaja tuki.

Fossiiliset kasvihuonekasvupäästöt laskemassa

Ministerin mukaan fossiiliset kasvihuonekasvupäästöt ovat laskemassa vuoteen 2035 mennessä suunnilleen sille tasolle, jota kansallista ilmastolakia säädettäessä kaavailtiin.

– Haasteemme on, että aiemmin tehdyt skenaariot maankäyttösektorin hiilinielusta ovat osoittautuneet optimistisiksi. Se on tunnistettu välikysymyksessä, ja jo hallitusneuvotteluissa. Nielun heikkeneminen ei ole uusi ilmiö. Hiilinielu on pienentynyt trendinomaisesti vuodesta 2010 saakka.

Mykkänen totesi, että hiilinielua voidaan lisätä vahvistamalla metsien kasvua toimenpidepaketilla.

– Hallitus huolehtii metsien hiilinieluista pitkäjänteisesti huomioiden vaikutusten hidas realisoituminen sekä teollisuuden puun saatavuus. Kiertoaikoja pidennetään maltillisesti ja liian voimakkaisiin harvennushakkuisiin puututaan.

Niin ikään ministeri totesi, että hallitus edistää ohjelmansa mukaisesti hiilensidonnan markkinoita, jossa maanomistaja voi valita, millä hiilenpoistotoimilla tienaa.

– Tämä hallitus on sitoutunut hyödyntämään turvepeltojen päästövähennyspotentiaalia osana kustannustehokkaita toimia ruoantuotannon omavaraisuutta ja kannattavuutta heikentämättä.

Ennallistamisasetuksesta Suomelle merkittävät kustannukset

Mykkäsen mukaan muutostenkin jälkeen EU:n ennallistamisasetus toisi Suomelle merkittävät kustannukset.

– Suomi ei kuitenkaan pysäyttänyt asetusta yksin, vaan moni jäsenmaa kokee sen vaikeaksi. Tämän hallituksen kontolle on jäänyt velkaantumisen pysäyttäminen. Se tarkoittaa mittavia sopeutustoimia, mutta suojelu- ja ennallistamistoimiin ei kuitenkaan kehysriihessä kohdistettu lisäsäästöjä, Mykkänen huomautti.

Uusia toimia

Hänen mukaansa vanhoja, luonnontilaisia metsiä suojellaan hallitusohjelman mukaisesti.

Mykkänen huomautti, että luontokadon pysäyttäminen vuoteen 2030 mennessä on ympäri maailman vaativa tavoite.

– Sitä kannattaa silti tavoitella. Rohkaisevaa on kiinnostus verorahojen rinnalla nousevaan yritysrahoitteiseen ennallistamiseen ja suojeluun. Hallitus on antanut ekologisen kompensaation asetuksen, joka luo pohjaa vapaaehtoisen luontorahoituksen luotettavalle käytölle ja yritysten luontojäljen kompensoimiselle.

Ministeri muistutti myös, että viime vuonna Suomen päästöt laskivat historiallisen paljon, ennen kaikkea puhtaan energiatuotannon takia.

– Sähköntuotanto Suomessa on jo yli 90 prosenttisesti fossiilivapaata. Lähivuosien suuri mahdollisuus on teollisuuden siirtyminen puhtaasti tuotettuun sähköön ja vetyyn. Hallituksen kehysriihen päätös uudenlaisesta puhtaan siirtymän investointien verovähennyksestä on merkittävä. Syy kiinnostua Suomesta on usein se, että pystymme tuplaamaan päästöttömän sähköntuotannon useimpia verrokkimaita nopeammin.

Mykkäsen mukaan tarvitaan myös uusia keinoja, jotta Suomi ja EU voivat saavuttaa ilmastotavoitteensa.

– Hiilidioksidin teollisen talteenoton potentiaali on Suomessa moninkertainen esimerkiksi tieliikenteen päästöihin verrattuna. Siksi edistämme päästöjen talteenottoa. Komission mukaan myös EU:n vuodelle 2040 ehdotettujen ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan piippujen tulppaamisen vauhdittamista.

– Suomi ja Ruotsi voivat olla suurvaltoja sähköntuotannossa ja puuperäisen hiilidioksidin hyötykäytössä. Metsäteollisuuden ja bioenergian takia meillä on Euroopan suurin potentiaali negatiivisten päästöjen luomiseen biogeenisen hiilen talteenoton kautta, Mykkänen totesi.

Varastoinnin lisäksi biogeenistä hiiltä kannattaa kierrättää ministerin mukaan esimerkiksi synteettisiin polttoaineiseen, joita tarvitaan erityisesti meri- ja lentoliikenteessä valtavia määriä.

– Tarvitsemme EU-tason pelisäännöt ja kannustimet nopeasti. Teemme vaikuttamistyötä EU:ssa tiiviissä yhteistyössä erityisesti Ruotsin kanssa.

Mykkänen kertoi, että ilmastopolitiikan tilannekuva tarkentuu hallituksen energia- ja ilmastostrategiassa, ja hallitus esittää toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi ja nielujen kasvattamiseksi.

– Ilmastotoimet on sovitettava yhteen ihmisten arjen kanssa niin, että ne ovat sosiaalisesti hyväksyttävissä. Hallitus nostaa jakeluvelvoitetta maltillisesti – edellisen hallituksen lain perusteella se olisi yli tuplaantunut tämän vuoden alusta.

Mykkäsen mukaan hallitus ottaa myös EU-direktiivin mukaisen polttoainejakelijoiden päästökaupan käyttöön vuonna 2027.

Näin paljon päästöjä Suomen suurin vientiala on vähentänyt parissa vuodessa

Teknologiateollisuuden toimialalla on saavutettu muutamassa vuodessa merkittäviä päästövähennyksiä, ilmenee Teknologiateollisuus ry:n keskiviikkona julkaisemasta vähähiilisyystiekartasta.

Tiekartan mukaan toimialan omat suorat päästöt ovat vähentyneet 7 prosenttia ja fossiilisten polttoaineiden vuosittainen käyttö on laskenut 11 prosenttia vuonna 2020 julkaistun edellisen raportin jälkeen.

Teollisuudessa käytetyn ostoenergian päästöt ovat laskeneet 45 prosenttia.

Teknologiateollisuuden tarkastelussa on mukana koko toimialan arvoketjujen päästöt. Raportin on laatinut Gaia Consulting Oy.

Samassa ajassa teknologiayritysten liikevaihto on kasvanut 43 prosenttia.

– Teknologiateollisuus julkaisi ensimmäisen vähähiilisyystiekarttansa kesällä 2020. Tuolloin viesti oli, että toimiala pystyy vähentämään päästöjä huomattavasti vuoteen 2035 mennessä. Nyt ollaan hyvässä vauhdissa, koska päästövähennykset ovat olleet merkittäviä jo neljässä vuodessa. Hyvä uutinen on, että yritysten liikevaihto on kasvanut ilman fossiilisten polttoaineiden käytön lisäämistä, kertoo energia- ja ilmastopolitiikasta vastaava johtaja Annukka Saari tiedotteessa.

Teknologiateollisuus muistuttaa, että erityisesti suomalaisten johtavien teknologiayritysten energiatehokkaat, uusiutuvia raaka-aineita hyödyntävät ratkaisut sekä vähähiiliset materiaalit ovat merkittävässä roolissa globaalien päästöjen vähentämisessä, koska asiakkaiden käyttämä energia tuotetaan vielä fossiilisilla polttoaineilla.

– Valtaosa toimialan epäsuorista päästöistä syntyy vielä sellaisesta toiminnasta, joka ei ole suomalaisen toimittajan tuotteista tai palveluista johtuvaa tai niiden hallittavissa. Suomessa syntyvien epäsuorien päästöjen osuus on todella pieni, koska uusiutuvan sähkön osuus sähköverkossa on jo yli 90 prosenttia, Saari toteaa.

Teknologiateollisuuden vuotuiset hiilidioksidipäästöt koko globaali arvoketju mukaan lukien ovat 29 miljoonaa hiilidioksiditonnia, mutta sen globaalien päästövähennysten potentiaali on raportin mukaan 75 miljoonaa hiilidioksiditonnia.

– Erityisesti vedyn ja vetyjalosteiden käyttöönotolla on huomattavia vaikutuksia päästöjen vähentämisessä. Terästeollisuutta uudistetaan vetyteknologian avulla, ja näillä toimilla voidaan saavuttaa koko Suomen päästöistä jopa kymmenen prosentin vähennysmahdollisuus. Kansallisten toimien lisäksi Suomi tavoittelee Euroopan johtavaa asemaa vetytaloudessa läpi koko arvoketjun. Tämä vaatii vielä merkittäviä investointipanostuksia sekä vedyn että vähähiiliseen sähkön tuotantoon, Saari muistuttaa.

Oppositiolta jälleen välikysymys hallitukselle

Vihreät, SDP ja vasemmistoliitto ovat jättäneet hallitukselle välikysymyksen, jossa puolueet haluavat hallitukselta vastauksia, millä keinoilla se aikoo todella saavuttaa luonto- ja ilmastotavoitteet.

Vihreiden mukaan hallituksen työn jälki on suorastaan surkea. Luonto- ja ilmastopaneelien tutkijoiden mukaan hallituksen toiminta ei riitä pysäyttämään luontokatoa eikä pitämään Suomea kurssissa kohti hiilineutraalisuutta.

– Odotuksemme tämän hallituksen ympäristöpolitiikalle eivät olleet korkealla alunperinkään. Hallitusohjelma sisälsi kauniita tavoitteita, mutta ei keinoja niiden saavuttamiseen. Harvat hyvät kirjaukset ovat osoittautumassa kokoomuslaisiksi juhlapuheiksi, ja kuluneen vuoden aikana on käynyt yhä selvemmäksi, ettei hallitus ei tee läheskään riittäviä toimia luontokadon tai ilmastokriisin torjumiseksi. Sen sijaan hallitus on toteuttanut ympäristölle suoraan haitallista politiikkaa, sanoo vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne.

– Hallituksen on nyt vastattava, onko se aidosti sitoutunut luonnonsuojelua ja ilmastonmuutosta koskeviin tavoitteisiinsa. Ja jos mielestään on, niin millä uskottavilla ja riittävillä toimilla Orpon hallitus aikoo torjua luontokatoa ja ilmastokriisiä, kysyy välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja entinen ympäristö- ja ilmastoministeri ja vihreiden kansanedustaja Maria Ohisalo.

Hänen mukaansa hallitus on leikannut luonnonsuojelun rahoituksesta historiallisen paljon, uhkaa pilata vanhojen metsien suojelun ja vesittää Suomen tavoitteet luontokadon pysäyttämisestä.

– Hallituksen linja vaikuttaa olevan, että luonnonmetsät kuuluvat sellukattilaan ja sinilevä rannoille. Kunnes toisin todistetaan, hallitus on luovuttanut luonto- ja ilmastotavoitteiden suhteen. Suunta pitäisi kääntää heti, sanoo Ohisalo.

Harjanteen mukaan ilmaston osalta Petteri Orpon (kok.) hallitus jää historiaan hallituksena, joka tietoisesti lisää päästöjä.

– Hallituksen toimet liikenteessä lisäävät päästöjä vuosittain yli miljoona tonnia, eikä hallitus esitä mitään keinoja tilalle. Hallitus väittää vähentävänsä päästöjä tehokkaasti, mutta tämä ei pidä paikkaansa. Hallitus leikkaa kaikkein kustannustehokkaimmista päästövähennysten toimista, kuten kosteikkoviljelystä. Yleisestikin hallitus ei tee minkäänlaisia toimia turvemailla, joiden päästöt ovat kaksi kertaa suuremmat kuin liikenteessä, Harjanne sanoo.

Ohisalon mielestä hallituksen kauaskantoisimpia ja tuhoisimpia päätöksiä on ilmastotoimien ja etenkin luonnonsuojelun heikentäminen EU-tasolla. Hallitus on ollut valmis kaatamaan EU:n ennallistamisasetuksen, joka olisi välttämätön koko EU-alueen luontotavoitteiden kannalta.

– Ilman ennallistamista EU ei pysty pysäyttämään luontokatoa vuoteen 2030 mennessä. Pelkkä ennallistamisen kaataminen ei ole hallitukselle riittänyt vaan se on vesittänyt myös yritysvastuuta koskevaa direktiiviä ja vaatii heikennyksiä metsäkadon torjuntaan ja vesiensuojeluun, Ohisalo toteaa.

– Hallitus perustelee vastustustaan aina sillä, että se tekee korvaavia toimia. Mutta ei hallitus koskaan esitä mitään lisätoimia. Sellaisia kyllä olisi. Vihreiden keinovalikoimaan kuuluisivat esimerkiksi luonnonsuojelun rahoituksen tuplaaminen heti tänä vuonna, maankäytön muutosmaksu, pakollinen ekologinen kompensaatio, metsien ja maaperän hiilinielujen vahvistaminen sekä mahdollisuus metsän- ja maanomistajille tienata hiilensidonnalla ja luonnonarvojen säilyttämisellä, Harjanne listaa.

Kai Mykkänen: Ilmastotavoitteet vaativat puhdasta teknologiaa

EU:n päästövähennystavoite vuodelle 2040 ei onnistu ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkäsen (kok.) ilman teknologian tuomia keinoja ja teknisiä hiilinieluja.

Mykkäsen mukaan jo kahden suurimman sellutehtaan päästöjen kerääminen tehtaiden piiput ”tulppaamalla” sitoisi hiiltä kymmenkertaisesti Sanna Marinin (sd.) hallituksen suunnittelemaan kosteikkoviljelyyn verrattuna.

Hänen mukaansa tekniset hiilinielut ovat avainasemassa ilmastotavoitteiden saavuttamisessa suorien päästövähennysten kanssa. Teknisillä nieluilla tarkoitetaan keinoja, joilla poistetaan hiilidioksidia ilmakehästä ja synnytetään pysyviä hiilivarastoja.

EU-komission vuodelle 2040 ehdottama 90 prosentin päästövähennystavoite ei toteudu ilman teknisiä nieluja. Komission ilmastotiedonannosta näkee, että teolliselle hiilensidonnalle annetaan tulevaisuudessa merkittävä painoarvo, Mykkänen kirjoittaa mielipidekirjoituksessaan Helsingin Sanomissa.

– Hallitusohjelman mukaisella starttirahalla autetaan muutama talteenoton hanke liikkeelle. Keskeisempää on EU-tason sääntelyn kehitys, johon vaikuttamisen olemme jo aloittaneet. Suomi tukee EU:n vuoden 2040 päästövähennystavoitetta, kunhan muun muassa ydinvoima hyväksytään puhtaan vedyn lähteeksi ja EU-tasolla luodaan selkeät kannustimet hiilidioksidin talteenotolle puuperäisessä teollisuudessa, hän kirjoittaa.

Mykkäsen mukaan useat yritykset ovat jo alkaneet selvittää hiilen talteenottoa. Lisäksi hallitus on hänen mukaansa tukenut vajaalla 50 miljoonalla eurolla hiilidioksidin talteenoton ja hyödyntämisen hanketta Pohjanmaalla.

Lisäksi puhtaan sähköntuotannon määrää on Mykkäsen mukaan lisättävä. Ydinvoima ja vetyhankkeet ovat hänen mukaansa merkittäviä ilmastotoimia.

Energiateollisuus komission ilmastotavoitteista: Kaikki puhtaat teknologiat mukaan

Energiateollisuus ry:n mukaan Euroopan komission ilmastotavoitteiden toteutuminen edellyttää kaikkien puhtaiden energiantuotantomuotojen ottamista mukaan.

Komission 2040 tiedonanto esittää 90 prosentin päästövähennyksiä verrattuna vuoden 1990 päästötasoon.

Energiateollisuus pitää välttämättömänä nopeuttaa EU:n päästövähennyksiä. Komission nyt esittämä päästövähennystavoite vuoteen 2040 mennessä on saavutettavissa, jos kaikki puhtaat tuotantomuodot, ydinvoima mukaan lukien, pidetään tuotantopaletissa mukana ja samalla kehitetään hiilen talteenottoa ja hyödyntämistä siellä, missä päästöjä on vaikeinta vähentää.

Energiateollisuuden mukaan komission esittämistä kolmesta skenaariosta kunnianhimoisimman mukainen jopa 95 prosentin näkymä päästövähennyksistä on myös mahdollinen, jos kaikki vähäpäästöiset energiantuotantomuodot ovat käytettävissä, eikä millekään niistä aseteta tarpeettomia esteitä. Ilmastotoimet on tehtävä samalla niin, että energian toimitus- ja huoltovarmuudesta pidetään huolta.

– Omat päästömme ovat hyvällä uralla, ja puhdas sähköntuotanto mahdollistaa päästöjen vähentämisen myös esimerkiksi teollisuudessa ja liikenteessä, toteaa Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä tiedotteessa.

– Ydinvoiman ottaminen mukaan keinoksi taittaa nykyistä päästöuraa on historiallinen askel EU-politiikassa, joka voi merkittävästi helpottaa asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Komission tiedonanto ei vielä luo perustaa sitovalle poliittiselle päätöksenteolle, mutta kesän eurovaalien jälkeen muodostettava uusi komissio saa tästä lähtökohdan työlleen.

Hiilen talteenotto

Ilmastotavoitteiden ohella komissio linjasi vielä erillisellä tiedonannolla hiilen teknisestä talteenotosta.

Energiateollisuuden mukaan panostus kannattaa. Eurooppa ei voi saavuttaa ilmastotavoitteitaan ilman merkittävää teollista hiilidioksidin talteenottoa. Talteen otetusta hiilestä voidaan jalostaa esimerkiksi polttoaineiden raaka-aineita, muoveja ja muita tuotteita.

Energiateollisuus katsoo, että biogeenisen ja jätteenpoltosta syntyvän hiilidioksidin talteenotolle on luotava kannustin ja sääntelykehyksessä on tunnustettava ja asetettava etusijalle nämä kestävät hiililähteet.

EU:n tavoite ei rajoitu päästöjen laskemiseen nollaan vuoteen 2050 mennessä, vaan sen jälkeen tarkoituksena on olla hiilinegatiivinen. Siihen pyritään ottamalla hiiltä talteen myös sieltä, missä tosiasiallisia päästöjä ei synny, kuten ilmasta tai puhtaan energian tuotannosta. Samalla syntyy mahdollisuus tuottaa uusia raaka-aineita, joita voidaan hyödyntää liikenteessä ja teollisuudessa.

– Talteen otettu hiilidioksidi on arvokkaampaa raaka-aineena kuin pysyvästi varastoituna, mutta talteenotto edellyttää markkinoita, joilla hiili voidaan hinnoitella, toteaa Energiateollisuus ry:n ekonomisti ja ilmastopolitiikan asiantuntija Petteri Haveri.

– Suomessa talteenottoa suunnitellaan jo useammassakin energiayhtiössä. Tavoitteena on tuottaa jätettä tai kestävää biomassaa energiaksi polttamalla syntyneestä hiilestä ja paikalla tuotettavasta vedystä liikenteen polttoaineita. Samalla syntyy päästötöntä hukkalämpöä kaukolämpöverkkoon.

El Niño -sääilmiö voi tehdä tästä vuodesta mittaushistorian kuumimman

– Suomen ympäristössä on jo lokakuulta saakka mitattu ajoittain planeettamme suurimpia negatiivisia lämpötilapoikkeamia, eli missään muualla sää ei ole ollut niin paljoa keskiarvoa kylmempää kuin Pohjois-Euroopassa, kirjoittaa Forecan Markus Mäntykannas.

Tilanne muualla maapallolla on ollut laajalti erilainen, koska globaali sääilmiö El Niño keskimäärin nostaa planeettamme lämpötilaa.

– Kokonaisuudessaan vuosi 2023 olikin odotetusti maapallon mittaushistorian lämpimin, mutta kiilaako jo kuluva vuosi 2024 edeltäjänsä ohi, Mäntykannas pohtii.

Polaarinen ja arktinen ilmamassa ovat vuoron perään pitäneet Suomen hyvin talvisena ja mahdollistivat 2000-luvun uuden pakkasennätyksen, kun lämpötila painui tammikuun neljäntenä päivänä Enontekiöllä –44,3 asteeseen.

– Viimeksi kylmempää on ollut vuonna 1999. Samaisena vuonna tammikuussa Kittilän Pokassa mitattiin Suomen kaikkien aikojen kylmyysennätys, –51,5 astetta, Mäntykannas vertaa.

Maailman ilmatieteen järjestön WMO:n mukaan edellinen vuosi oli maailmanlaajuisesti lähes 1,5 astetta esiteollista aikaa (vuodet 1850–1900) lämpimämpi. Suomessakin vuodesta 2023 muodostui pitkän ajan keskiarvoja lämpimämpi, vaikka loppuvuosi olikin hyinen.

Vuoden 2023 keskilämpötilaennätyksestä ovat raportoineet useat eri lähteet, kuten WMO, NASA, NOAA sekä Copernicus. Mittaustavasta riippuen ennätyslukemassa saattaa olla hieman vaihtelua, mutta viesti on kuitenkin selvä: vuosi 2023 on ollut planeettamme mittaushistorian lämpimin.

Maapallon lämpimimmät vuodet ovat olleet El Niño -vuosia

Ennätyslämpimän viime vuoden taustalla on globaali sääilmiö El Niño, jonka aikana maapallon keskilämpötila nousee ja äärevien säätapahtumien todennäköisyys kasvaa. Kaksi maapallon mittaushistorian lämpimintä vuotta, 2023 ja 2016, ovat molemmat olleet El Niño -vuosia.

El Niño saa alkunsa, kun itäiset pasaatituulet heikkenevät Tyynellä valtamerellä tropiikissa ja meriveden lämpötila kohoaa Etelä-Amerikan länsipuolella. Tyypillisesti El Niño -vaihe kestää vuoden tai pari ja sen tiedetään vaikuttavan ennen kaikkea Etelä- ja Pohjois-Amerikan, Kaakkois-Aasian, Australian ja Oseanian säähän.

Seuraavaksi mielenkiinto kohdistuu Suomeen ja Pohjois-Eurooppaan. Ovatko El Niño -ilmiö ja kuluvan talven poikkeukselliset pakkaset vain yhteensattuma vai onko näillä jotain tekemistä toistensa kanssa?

Mäntykankaan mukaan lähtökohtaisesti viime kuukausien kylmyys selittyy sillä, että kylmiä ja lämpimiä ilmamassoja jakava suihkuvirtaus on madellut hyvin pitkään Suomen eteläpuolella.

– Normaalisti Suomen sää on hyvin vaihtelevaa ja vuoroin kuulumme suihkuvirtauksen lämpimämmälle puolelle keskileveysasteiden ilmamassaan ja vuoroin kylmemmälle puolelle polaariseen tai jopa arktiseen ilmamassaan. Lokakuusta lähtien lämpimämpi ilmamassa on yltänyt Suomeen vain yksittäisinä päivinä, mikä on epätyypillistä. Kylmää kyytiä onkin jatkunut jo yhtä soittoa noin kolmen ja puolen kuukauden ajan, hän kirjoittaa sääblogissaan.

– Vaikka El Niñon vaikutukset Euroopan säähän ovatkin todennäköisesti vähäiset, erään tutkimuksen mukaan on mahdollista, että joinakin talvina ilmiö lisää tavanomaista kylmemmän ja vähäsateisemman sään todennäköisyyttä Pohjois-Euroopassa. Vastaavasti etelämpänä Euroopassa havaittiin keskiarvoa korkeampia sademääriä, Mäntykangas jatkaa.

Tutkimuksessa tosin mainitaan, että negatiivinen lämpötilapoikkeama Pohjois-Euroopassa havaittiin El Niño -vuosina lopputalvesta (tammi–maaliskuu), kun taas tällä erää normaalia kylmempi jakso alkoi jo lokakuussa eli kolme kuukautta aikaisemmin kuin mitä tutkimuksessa esitetään.

Mäntykankaan mukaan El Niñon vaikutuksesta Suomen tai muun Euroopan säähän on erilaisia, ristiriitaisiakin tutkimustuloksia, eikä konsensusta tunnu löytyvän.

Edessä jälleen sään ääri-ilmiöitä?

Mäntykangas kysyy, miten Tyynellä valtamerellä syntyvä El Niño sitten vaikuttaisi Euroopan ja Suomen säähän?

– Tässäpä tuhannen taalan kysymys. Tutkimuksen mukaan taustalla voivat olla esimerkiksi El Niño -ilmiön laukaisemat planetaariset aallot, jotka tuntuvat pohjoisella pallonpuoliskolla siten, että ne heikentävät napa-alueen ympärille talviajaksi syntyvää polaaripyörrettä.

– Tämä lisää kylmän sään todennäköisyyttä Pohjois-Euroopassa, ja voi johtaa negatiiviseen NAO-vaiheeseen, jonka aikana ilmanpaine Islannin ympäristössä kohoaa ja vastaavasti laskee Azoreiden saariryhmän seudulla. Negatiivisen NAO-vaiheen aikana kylmän ja ankaran talvisään todennäköisyys Pohjois-Euroopassa kasvaa, Mäntykangas kertoo.

Kuluvana vuonna El Niñon on vähitellen ennustettu laantuvan. Ilmiön laantuminen ei kuitenkaan välittömästi tarkoita maapallon keskilämpötilan laskua, vaan usein muutokset tulevat viiveellä.

– Nyt kun El Niñon huippu on ajoittunut vuodenvaihteeseen, on hyvinkin mahdollista, että kuluva vuosi on jälleen yksi mittaushistoriamme lämpimimmistä, ellei sitten jopa lämpimin, Mäntykangas arvelee.

Kun El Niño vaikutti vuosina 2014–2016, maapallon lämpöhuippu osui vasta vuodelle 2016, eli vasta El Niñon huipun jälkeiseen aikaan.

– Ilmakehässä El Niñon lämmittävä vaikutus tuntuu vielä pitkään, vaikka itse ilmiö olisikin Tyynellä valtamerellä hiljalleen hiipumassa. Tämän vuoksi uskon, että kuluva vuosi voi olla jopa edeltäjäänsä kuumempi, ja maapallolla on jälleen edessään ennätystehtailua ja sään ääri-ilmiöitä, Mäntykangas kirjoittaa.

Kai Mykkänen HS:ssa: Uhkapeli Dubain ilmastokokouksessa kannatti

Dubaissa tehtiin tällä viikolla historiaa, kun maailman valtiot linjasivat yhdessä, että fossiilisten polttoaineiden käyttö energiajärjestelmässä on lopetettava ja että muutosta pitää kiihdyttää jo tällä vuosikymmenellä.

Ilmastokokouksen annista Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstalla kirjoittanut ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkäsen (kok.) toteaa, että päästövähennyksistä on pystytty linjaamaan ennenkin muttei siitä, että se tarkoittaa siirtymistä fossiilisten polttoaineiden jälkeiseen maailmaan.

– Etukäteen epäilin, onko maailman valtioilla tahtoa tehdä YK:n ilmastosopimuksen seuraavasta vaiheesta menestys. Vastakkainasettelu lännen ja idän välillä on kasvanut. Sopimuksia on enemmänkin revitty kuin solmittu. Oli riski, että ilmastosopu nähtäisiin tukena lännen perustamalle prosessille ja linja jäisi geopolitiikan alle, Mykkänen kirjoittaa.

– Uhkakuva ei toteutunut. Ilmasto ei tunnusta rajoja, ilmastonmuutoksen hillitseminen on kaikkien etu. Valtioiden aiempaa selvempi enemmistö pitää fossiilisten polttoaineiden jälkeiseen talouteen siirtymistä tarpeellisena ja mahdollisena, hän jatkaa.

Dubain kokouksen odotettua paremman tuloksen takana olevia tekijöitä on Mykkäsen mielestä syytä ottaa huomioon jatkossakin.

– Ilmastoasiassa Eurooppa kykenee yhä johtamaan. Yhdysvalloilla oli tärkeä rooli, mutta se ei olisi pystynyt korvaamaan EU:n linjanvetoa. Oli tärkeää, etteivät ulkopuoliset hajottaneet Afrikkaa ja Etelä-Amerikkaa. Globaalin etelän ääni nousi lopulta fossiilisista polttoaineista eroon pääsyn puolelle, vaikka ilmassa oli myös katkeruutta teollisuusmaita kohtaan, hän analysoi.

– Kiina alkaa nähdä itsensä fossiilisten polttoaineiden jälkeisen ajan voittajana. Se on vahva mineraaleissa, sähköautoissa ja uusiutuvassa energiassa. Perinteisen öljymaan Arabiemiraattien valinta neuvottelujen puheenjohtajamaaksi oli uhkapeliä, joka taisi kannattaa, Mykkänen jatkaa.

– Dubaissa saavutettu sopu ei ole laki eikä vero. Se on viesti. Investoi muihin kuin fossiilisiin polttoaineisiin, niin olet huomisen voittaja. Vähän aiempaa suorempi viesti vauhdittaa puhtaan tekniikan murrosta edes hieman. Tulokseton kokous olisi viestinyt yrityksille, ettei puhtaiden ratkaisujen muuttumiseen ajan myötä kannattavammiksi voisi välttämättä luottaa, Mykkänen kiteyttää kirjoituksessaan ilmastokokouksen viestin.

Mykkäsen mukaan ongelmia on yhä ratkaistavina. Muun muassa päätöksiä kehittyvien maiden vaatimasta ilmastorahoituksen nostosta lykättiin.

– Satojen miljardien eurojen tulonsiirron maksajiksi odotellaan lähinnä länsimaita, joiden parlamenttien kyky ja halu kuitata lasku vaikuttaa vähäiseltä.

Ministeri muistuttaa, että Suomen hallitus keskittyy fossiilitalouden alasajoon erityisesti teollisuudessa ja energiantuotannossa.

– Vauhditamme siirtymää muun muassa uudistamalla ydinvoimalain etenkin pienydinvoimaa tukevaksi, edistämällä merituulivoiman valtavia investointeja ja nopeuttamalla luvitusta, jotta saamme lisää teollisuuden fossiilisista polttoaineista irrottavia hankkeita. Suomen suuri haaste on maankäyttösektorin hiilinielu, ministeri kirjoittaa.

Dubaissa sopu fossiilisista polttoaineista irtaantumisesta

Fossiilisia polttoaineita koskevista kirjauksista saavutettiin kompromissi, mutta 1,5 asteen tavoite on jäämässä hauraalle pohjalle. Sen saavuttaminen vaatii mailta ja etenkin suurilta talouksilta kiireellisiä lisätoimia, sanoo ympäristöministeriö.

Arabiemiraateissa järjestettyyn kokoukseen ladattiin paljon odotuksia. Kokouksessa huipentui Pariisin sopimuksen ensimmäinen viisivuotistarkastelu, jonka yhteydessä arvioitiin tarvittavia toimia, joilla ilmaston lämpeneminen pysäytetään 1,5 asteeseen.

EU ja muut kunnianhimoisia ilmastotoimia ajavat maat hakivat kokoukselta päätöstä fossiilisten polttoaineiden alasajosta. Ministeriön mukaan fossiilisia polttoaineita koskevista kirjauksista käytiin kokouksen loppumetreillä poikkeuksellisen kova vääntö. Lopulta päätöstekstiin kirjattiin, että maita kehotetaan siirtymään pois fossiilisista polttoaineista energiantuotannossa.

Toimia pitää kiihdyttää tämän, kriittisen vuosikymmenen aikana. Päästöjä tulisi vähentää globaalisti 43 prosenttia vuoteen 2030 mennessä hallitustenvälisen ilmastopaneeli IPCC:n suositusten mukaisesti.

– Kirjaus fossiilisista polttoaineista on vahvin muotoilu, joka tästä kokouksesta oli mahdollista saada. Näen lopputuloksen merkittävänä askeleena kohti vähähiilistä maailmaa. Ennen kaikkea tämä on painokas viesti yritysmaailmalle, että rahavirrat tulee suunnata puhtaan energian tuotantoon, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen (kok.).

Maat sopivat uusiutuvan energiatuotannon kolminkertaistamisesta ja energiatehokkuuden kaksinkertaistamisesta vuoteen 2030 mennessä. Päätöksessä on mukana Suomelle tärkeä kirjaus kaikkien puhtaiden energiamuotojen huomioimisesta osana energiamurrosta.

– Ydinvoima on osa ratkaisua, jos oikeasti haluamme fossiilisista eroon meidän aikanamme. Merkittävän maaryhmän kanssa annoimme julkilausuman tarpeesta moninkertaistaa ydinvoiman tuotanto maailmassa, jotta fossiileista päästään. Onneksi tämäkin ymmärretään nyt laajemmin kuin kymmenen vuotta sitten, toteaa Mykkänen.

Vaikka Suomi ja EU tavoittelivat alun perin kunnianhimoisempia kirjauksia fossiilisten polttoaineiden alasajosta, saatiin sopimustekstiin merkittäviä parannuksia verrattua puheenjohtajamaan ensimmäiseen päätösehdotukseen.

– EU onnistui luomaan kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa ajavien maiden kanssa vahvan yhteistyörintaman. Lopulta valtaosa maista ajoi päätöstekstiin vahvoja kirjauksia fossiilisten polttoaineiden alasajosta. Nopeille ja vaikuttaville ilmastotoimille on maailmanlaajuisesti vahva tuki. On myös merkittävää, että tämä päätös tehtiin juuri öljyntuottajamaa Arabiemiraateissa, kertoo Suomen pääneuvottelija Marjo Nummelin.

Kokouksessa sovittiin myös tarkemmasta määritelmästä maailmanlaajuiselle sopeutumistavoitteelle. Tavoitteessa edistymistä seurataan tulevina vuosina näiden määritelmien avulla.

Jo kokouksen ensimmäisenä päivänä saavutettiin sopu ilmastotuhoja koskevasta rahastosta. Tähän mennessä rahastoon on kerätty yli 700 miljoonaa dollaria.

Petteri Orpo Dubaissa: Suomelta tukea ilmastorahastolle

YK:n ilmastokokous järjestetään Dubaissa 30.11.–12.12. Pääministeri Petteri Orpo piti puheensa lauantaina aamupäivällä.

Pääministeri kertoi puheessaan Suomen tukevan kolmella miljoonalla eurolla uutta rahastoa, jolla autetaan kaikkein haavoittuvimpia maita ilmastonmuutoksen aiheuttamien tuhojen korjaamisessa. Kyseinen rahasto on perustettu Dubaissa.

Petteri Orpo sanoi Suomen olevan sitoutunut kehitysmaiden auttamiseksi maailmanlaajuisten ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.

Hän varoitti puheessaan, ettei maailma ole tätä tahtia saavuttamassa tavoitettaan rajoittaa ilmaston lämpenemistä maapallolla 1,5 asteeseen.

– Ilmaston lämpeneminen on jo saavuttanut 1,2 celsiusastetta, mikä on aiheuttanut laajoja vahinkoja kaikissa maanosissa. Meneillään olevat sodat ja väkivaltaisuudet eri puolilla maailmaa vain pahentavat vaikutuksia, Orpo sanoi.

Pääministeri myös korosti yritysten ja kansalaisjärjestöjen vastuuta ilmastotoimissa.

– Suomalaisyritykset tarjoavat huipputeknologiaa ja ratkaisuja, jotka edistävät päästöjen vähentämistä. Kutsumme tätä myönteistä vaikutusta ”hiilikädenjäljeksi”. Toivon, että tulevaisuudessa Suomi pyrkii paitsi saavuttamaan kunnianhimoiset ilmastotavoitteensa myös kasvattamaan hiilikädenjälkeään toimittamalla näitä teknologioita ja ratkaisuja ylikansallisesti, Petteri Orpo sanoi.

Suomi on parinkymmenen muun maan joukossa vaatinut ydinvoiman tuotantokyvyn kolminkertaistamista vuoden 2020 tasosta vuoteen 2050 mennessä. Maat esittivät vaatimuksensa lauantaina ilmastokokouksessa.

Suomen lisäksi lausunnossa ovat mukana muun muassa Yhdysvallat, Japani, Britannia, Ranska ja Ruotsi.

YK:n ilmastokokous käynnistyi – avajaispäivänä sopu rahastosta

YK:n ilmastokokous COP28 on käynnistynyt valtionjohtajien huippukokouksella Arabiemiraattien Dubaissa.

Suomea kaksipäiväisessä kokouksessa edustaa pääministeri Petteri Orpo (kok.), joka pitää Suomen kansallisen puheenvuoron lauantaina.

Paikalle odotetaan yhteensä lähes 190 valtion ja hallituksen johtajaa.

Valtioneuvoston kanslian lähettämän tiedotteen mukaan korkeimman poliittisen tason laaja osallistuminen korostaa ilmastotoimien tärkeyttä ja kiireellisyyttä.

COP28-kokouksen avajaispäivänä saavutettiin jo merkittävä sopu uudesta ilmastotuhoja koskevasta rahastosta. Kokouksessa huipentuu myös Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden tilannekatsaus. Valtionjohtajilta odotetaan Dubaissa vahvaa sitoutumista siihen, että 1,5 asteen tavoitteesta pidetään kiinni ja sen edellyttämiin toimiin ryhdytään viipymättä.

Suomi korostaa tiedotteen mukaan, että 1,5 asteen tavoitteen saavuttaminen edellyttää globaalisti riittävän merkittäviä päästövähennystavoitteita sekä laajoja ja vaikuttavia ilmastotoimia, erityisesti fossiilisten polttoaineiden käytöstä luopumista. Lisäksi tarvitaan energiatehokkuuden sekä uusiutuvien ja muiden puhtaiden energiamuotojen edistämistä.

Pääministeri Orpo avasi perjantaina Suomen paviljongin. Suomella on ensimmäistä kertaa ilmastokokouksen yhteydessä maapaviljonki, jossa esitellään suomalaisia ilmastoratkaisuja, kuten puhtaan energian innovaatioita. Pääministeri kiitteli puheenvuorossaan paviljongin olevan julkisten toimijoiden, puhtaaseen siirtymään sitoutuneiden yritysten ja kolmannen sektorin vahva yhteisponnistus.

YK:n ilmastokokous jatkuu Dubaissa 12. joulukuuta asti. Sen teemoja ovat päästöjen vähentäminen, ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja erityisesti ilmastotuhoja koskevat rahoitusjärjestelyt.

YK:n ilmastokokous alkoi Dubaissa – pääministeri Petteri Orpo avaa Suomen paviljongin

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) avaa Suomen paviljongin perjantaina Dubaissa YK:n ilmastokokouksen yhteydessä.

Suomella on ensimmäistä kertaa ilmastokokouksen yhteydessä maapaviljonki, jossa esitellään suomalaisia ilmastoratkaisuja, kuten puhtaan energian innovaatioita.

Arabiemiraateissa Dubaissa järjestettävä YK:n COP28-ilmastokokous alkoi tänään ja kestää 12. joulukuuta asti.

Kokouksen käynnistää valtionjohtotason huippukokous, jossa Suomea edustaa pääministeri Orpo. Hän pitää kokouksessa Suomen kansallisen puheenvuoron.

– Suomi on asettanut kunnianhimoisen tavoitteen olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan eri toimijoiden yhteistyötä. Ja se on yksi suomalaisen yhteiskunnan vahvuuksista, Orpo sanoo tiedotteessa.

Ilmastokokouksen teemoja ovat muun muassa päästöjen vähentäminen, ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja ilmastotuhoja koskevat rahoitusjärjestelyt. Ilmastokokouksessa on myös Pariisin sopimuksen maailmanlaajuinen tilannekatsaus, jossa tarkastellaan ilmastosopimuksen toimeenpanoa ja toimien riittävyyttä.

Ilmastokokouksen aikana paviljongin tapahtumiin osallistuvat myös ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen (kok.), Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz (r.) sekä ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio (ps.).

Paviljonkia isännöi yrityksille kansainvälistymisen rahoitusta ja palveluja tarjoava Business Finland kumppaneineen. Ohjelmaan osallistuu noin 20 suomalaista yritystä sekä muun muassa kansalaisjärjestöjä ja ministeriöiden edustajia.

Kymmenet miljoonat lapset joutuneet jättämään kotinsa sääkatastrofien vuoksi

Unicefin tuore tutkimus Children Displaced in a Changing Climate paljastaa, että 43,1 miljoonaa lasta on joutunut pakenemaan kodistaan oman maansa rajojen sisällä säähän liittyvien katastrofien takia vuosien 2016–2021 aikana. Tämä tarkoittaa 20 000:tä kotinsa jättänyttä lasta päivässä.

Tutkimuksessa säähän liittyvinä katastrofeina tarkasteltiin tulvia, myrskyjä, kuivuutta ja maastopaloja. Tällaiset katastrofit ovat sekä lisääntyneet että voimistuneet ilmastonmuutoksen vuoksi.

– Kodista pakeneminen järkyttää lapsuuden perustuksia. Lapsi saattaa jäädä ilman kehitykselleen välttämätöntä koulutusta ja terveyspalveluja. Ihmissuhteiden katkeaminen ja turvattomuus voivat jättää pysyvät jäljet pakenevaan lapseen, toteaa Suomen Unicefin ilmastonmuutoksen asiantuntija Minna Suihkonen.

Kotinsa jättäneiden lasten lukumäärällä mitattuna säähän liittyvät katastrofit iskivät pahiten Kiinaan ja Filippiineille. Lapsiväestön kokoon suhteutettuna pahiten kärsivät kuitenkin pienet saarivaltiot, kuten Dominikaaninen tasavalta ja Vanuatu.

Valtaosa lapsista, 40,9 miljoonaa, joutui pakenemaan tulvien ja myrskyjen takia. Kuivuuden takia kotinsa jätti 1,3 miljoonaa lasta. Maastopalot ajoivat 810 000 lasta kodeistaan.

Unicef ennustaa riskimallinnukseen pohjautuen, että seuraavien 30 vuoden kuluessa 96 miljoonaa lasta joutuu jättämään kotinsa jokien tulvimisen vuoksi, noin kymmenen miljoonaa syklonien ja noin seitsemän miljoonaa myrskyaaltojen vuoksi.

Lapset ovat erityisen suuressa vaarassa joutua jättämään kotinsa maissa, jotka jo entuudestaan kärsivät erilaisista kriiseistä ja joissa resurssit sopeutua lasten lisääntyvään pakenemiseen ovat heikot. Tutkimuksen mukaan tällaisia maita ovat esimerkiksi Haiti ja Mosambik.

YK:n COP-ilmastokokouksen lähestyessä Unicef kannustaa hallituksia, yksityisiä lahjoittajia ja yrityksiä tukemaan ilmastonmuutokseen sopeutumista ja varautumista erityisesti kaikkein haavoittuvimmissa maissa.

– Erityisen tärkeää on panostaa siihen, että lapsille tärkeät peruspalvelut, kuten terveydenhuolto ja koulutus kestäisivät ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Palveluiden tulee tavoittaa myös ne lapset, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa, Suihkonen toteaa.

– Myös Suomella on mahdollisuus tehdä osuutensa tulevassa COP-ilmastokokouksessa Dubaissa. Suomen tulee painottaa lapsia ja haavoittuvimpia yhteisöjä, kun Dubaissa päätetään ilmastonmuutokseen sopeutumisen globaalista tavoitteesta ja uudesta ilmastovahinkojen rahastosta.

Lapin luonto muuttuu vauhdilla ja osin peruuttamattomasti

Lappi lämpenee jo päätetyillä ilmastotoimilla seuraavan 50 vuoden aikana jopa 2–3 astetta nykytilasta eli 4–5 astetta esiteolliseen aikaan verrattuna. Näin kertoo Norjan, Ruotsin ja Suomen Lapin alueelle kohdennettu lämpötila-analyysi.

Lämpötilan nousu tulee vaikuttamaan alueen luontoon ja elinkeinoihin merkittävästi. Luontotyypit muuttuvat ja häviävät, kun esimerkiksi palsasuot ja ikirouta sulavat, tunturikoivikot monin paikoin kuolevat ja muuttuvat sekundääriseksi tunturikankaaksi ja mäntymetsiksi.

Arktinen luonto vihertyy, kun avoimet alueet pensastuvat ja heinittyvät. Pohjoisen eläinlajit uhanalaistuvat, ja osa niistä saattaa hävitä kokonaan. Avotuntureiden lajeista jo nyt on uhanalaisia lähes 40 prosenttia.

Lajien ahdinkoa pahentaa entisestään vesien tummuminen ja rehevöityminen sekä tulokas- ja vieraslajien, kuten ketun, kyttyrälohen ja jättiputkien, levittäytyminen alueelle. Lapin talvet alkavat myöhemmin ja leudontuvat, mikä vaikeuttaa monia elinkeinoja, kuten poronhoitoa, luontoturismia ja rakentamista.

Muutoksen arvioidaan tapahtuvan yhden ihmissukupolven aikana.

Lämpötila alueella nousee 4–5 astetta jo päätetyillä ilmastotoimilla

Suomen ympäristökeskus koordinoi analyysia, jolla saatiin tietoa Tunturi-Lapin lämpenemisestä. Esiteolliseen aikaan verrattuna Tunturi-Lappi on jo lämmennyt noin kaksi astetta.

Vaikka useimmat maat noudattaisivat Pariisin ilmastosopimuksen päästövähennystavoitteita kohtuullisesti, Tunturi-Lapissa lämpötila nousee seuraavan 50 vuoden aikana 2–3 astetta lisää. Lämpenemisen ennuste perustuu tilanteeseen, jossa maat toteuttavat lupaamansa päästövähennyssitoumukset eikä niitä tiukenneta.

Jos kasvihuonekaasujen kasvua ei hillitä lainkaan, pahimmillaan lämpötila voi nousta Lapissa lähes seitsemän astetta esiteolliseen aikaan verrattuna.

Lämpötilan nousu voitaisiin kuitenkin rajoittaa 3–4 asteeseen, jos kaikki maailman maat ottavat käyttöön uusia, tiukkoja ja kattavia rajoituksia energiantuotannossa, liikenteessä, rakentamisessa, ruoantuotannossa ja kulutuksessa.

Suomen ympäristökeskuksen koordinoiman analyysin tekemiseen osallistuivat Ilmatieteen laitos, Metsähallituksen luontopalvelut ja Uumajan yliopisto sekä useita pohjoismaisia tutkimus- ja asiantuntijalaitoksia sekä yliopistoja.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Verkkouutisissa mainostamalla tavoitat

100 000 suomalaista päivässä

Meiltä on pyydetty tehokasta, pienille budjeteille sopivaa mainosratkaisua. Niinpä teimme sellaisen, katselet sitä parhaillaan. Tarvitset vain hyvän idean, kuvan, otsikon ja 280 euroa.

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)