Sisäministeriön kansliapäällikkö Ilkka Salmi. LEHTIKUVA/MARKKU ULANDER

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaa tehostetaan

Torjuntatoimien sanotaan olevan Suomessa kokonaisuutena kohtuullisen hyvällä tasolla.

Suomi tehostaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaa, selviää valtioneuvoston tiedotteesta.

Maailmanlaajuinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastainen toimintaryhmä Financial Action Task Force (FATF) on julkistanut Suomea koskevan arviointiraporttinsa.

FATF toteaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnan olevan Suomessa kokonaisuutena kohtuullisen hyvällä tasolla, mutta raportista todetaan myös puutteita.

– Suomi on lisäämässä viranomaisten resursseja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnassa. Erityisesti finanssisektorin valvontaan panostetaan. Myös rahanpesun selvittelykeskuksen toimintaa tehostetaan.

– Suojelupoliisin mahdollisuudet terrorismin ja sen rahoittamisen torjuntaan ovat uuden siviilitiedustelulainsäädännön ja sen edellyttämän henkilöstölisäyksen myötä ottamassa merkittävän askeleen, toteaa sisäministeriön kansliapäällikkö Ilkka Salmi.

Salmi johti Suomen delegaatiota FATF täysistunnossa helmikuussa 2019.

Vuonna 1989 perustettu FATF on hallitusten välinen yhteistoimintaryhmä, joka toimii maailmanlaajuisena standardien kehittäjänä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen sekä joukkotuhoaseiden leviämisen rahoittamisen estämiselle.

Suositusten täytäntöönpano

Suomen maatarkastus tehtiin kesällä 2018 ja arviointiraportti hyväksyttiin FATF:n täysistunnossa Pariisissa helmikuussa 2019.

FATF tarkasteli arvioinnissaan 11 eri rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnan osa-aluetta. Suomi sai neliportaisessa arvostelussa korkeimman arvion rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnan kansainvälisestä yhteistyöstä.

Toiseksi korkein arvio FATF arvioinnissa annettiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien tunnistamiselle ja viranomaisten yhteistyölle, rahanpesua ja terrorismin rahoittamista koskevan taloudellisen tiedon tuottamiselle ja hyödyntämiselle sekä rahanpesun tutkinnalle ja syyttämiselle.

Lisää resursseja

Heikoimpana osa-alueena arvioinnissa katsottiin olevan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnan valvonta, jossa merkittävänä tekijänä ovat olleet vähäiset viranomaisresurssit.

– Tähän ollaan nyt saamassa parannusta Finanssivalvonnan (Fiva), Etelä-Suomen aluehallintoviraston (avi) sekä arpajaishallinnon valvonnan lisäresursseilla, tiedotteessa todetaan.

– Käytännössä Fiva ja avi kaksinkertaistavat rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen valvonnan voimavaransa. Myös rahanpesun selvittelykeskuksen henkilöresursseja on lisätty. Suojelupoliisin toimivaltuuksien laajentaminen ja henkilöresurssien lisäys on niin ikään merkittävä tekijä terrorismin ja sen rahoittamisen torjunnassa.

FATF kansallinen koordinaatiovastuu siirtyi 1.3.2019 sisäministeriöltä valtiovarainministeriölle, joka myös lisää resurssejaan tällä sektorilla. Vastuu rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaa koskevan lain säätämisestä siirtyi valtiovarainministeriölle 1.1.2019.

Osana muita toimenpiteitä, joiden tavoitteena on parantaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnan tehokkuutta, ovat 1.7.2019 käyttöön otettavat aluehallintoviraston rahanpesun valvontarekisteri, johon aluehallintoviraston valvomien ilmoitusvelvollisten on rekisteröitävä tietonsa, sekä edunsaajarekisteri, joka on patentti- ja rekisterihallituksen vastuulla.

Edunsaajarekisterin tarkoituksena on edesauttaa erityisesti viranomaisten ja rahanpesulaissa säädettyjen ilmoitusvelvollisten mahdollisuuksia tunnistaa yhteisöjen tosiasialliset edunsaajat.

Viranomaisten keskinäistä yhteistyötä tehostamaan on jo vuonna 2018 perustettu työryhmä, jossa valvojien, rahanpesun selvittelykeskuksen ja suojelupoliisin edustajat kehittävät rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnan yhteistyötä ja käytänteitä.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt