Kokoomus sote-uudistuksesta: Laatua, tasa-arvoa ja valinnanvapautta

Kokoomuksen mukaan sote-uudistuksen tavoitteen on oltava ihmisten laadukkaat ja tasa-arvoiset palvelut ja julkisen talouden kestävyysvajeen umpeen kurominen vähintään tavoitteeksi asetetun kolmen miljardin verran.

Kokoomus pitää tasa-arvoisten ja laadukkaiden palveluiden toteuttamisessa ensisijaisen tärkeänä ihmisen valinnanvapautta eli sitä, että ihminen voi pääosin peruspalveluissa ja soveltuvissa erityistason palveluissa hyväksyttyjen palveluntuottajien joukosta valita yksityisen, kolmannen sektorin tai julkisen tuottajan.

Alueiden määrää pitäisi tarkastella säännöllisesti ja sitä vähentää, mikäli kaikki alueet eivät selviydy taloudellisesti tai toiminnallisesti velvoitteistaan turvata sote-palvelut asukkailleen.

Kokoomus pitää täysin välttämättömänä, että uudistuksessa noudatetaan hallitusohjelman linjauksia siitä, että kokonaisveroaste ei nouse eikä kenenkään työn verotus kiristy.

– Rahoitusjärjestelmän tulee olla selkeä, läpinäkyvä ja ohjattava sekä kannustaa toiminnalliseen ja taloudelliseen tehokkuuteen kaikilla tasoilla, kokoomus vaatii.

Itsehallintoalueille tarkkaan rajattu toimivalta

Itsehallintoalueet rakennetaan järjestämään kustannustehokkaita ja laadukkaita sote-palveluja. Kokoomuksen mukaan alueiden toimivallan pitää olla rajattu.

Kokoomus korostaa lausunnossaan keskuskaupunkien roolia.

– Itsehallintoalueita muodostettaessa tulee kiinnittää huomiota itsehallintoalueiden ja alueen keskuskaupungin väliseen työnjakoon ja yhteistyöhön, metropolialue huomioiden. Suomen kasvavien ja elinvoimaisten kaupunkiseutujen erityisasema tulee ottaa huomioon.

Alueiden rahoituksen on kokoomuksen mielestä oltava läpinäkyvää ja avointa. Rahavirtojen lähdettä ja käyttöä on voitava helposti ja julkisesti seurata. Läpinäkyvyys ja avoimuus parantavat järjestelmän tehokkuutta, hyväksyttävyyttä ja arvioitavuutta.

Itsehallintoalueille ei kokoomuksen mielestä pidä siirtää muita merkittäviä tehtäviä jo listattujen lisäksi. Kokoomus katsoo, että toisen asteen koulutusta ei voi siirtää itsehallintoalueille.

Kokoomus mielestä on tärkeää, että yliopistosairaaloiden toimintaedellytykset turvataan. Sairaaloilla on oltava riittävät väestöpohjat ja valtakunnallinen vastuiden jako. Yhteistyösuunnat tulisi määritellä nykyisten erityisvastuualueiden pohjalta. Sairaaloiden työnjako vaatii valtakunnallisen ohjauksen. Aluejako ei saa tarkoittaa osaamisen pirstaloitumista.

Valinnanvapaus kulmakivenä

Kokoomus korostaa palveluita ja taloudellista kestävyyttä.

– Olennaista palvelujen laadun ja saatavuuden kehittymiselle on valinnanvapaus, jonka tarkoituksena ja siirtyä pois järjestelmäkeskeisyydestä ja asettaa ihminen etusijalle.

Kokoomus tukee hallituksen päätöstä siitä, että säädetään valinnanvapauslainsäädäntö, joka mahdollistaa, että käyttäjä valitsee itse palveluiden julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin tuottajan.

– Vastuu palveluiden järjestämisestä on kuitenkin tulevaisuudessakin julkisella vallalla. Kyse on edelleen julkisesti rahoitetuista palveluista. Julkinen valta määrää laatukriteerit, hinnan sekä asiakasmaksut ja määrittelee julkisen palvelulupauksen.

Kokoomuksen mielestä hallituksen linjausta siitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon tuotannon monipuolisuutta laajennetaan, on tärkeä.

– Sekä hankintamenettelyssä että valinnanvapauslainsäädännössä huolehdittava, että palveluntuottajina voivat toimia myös pk-yritykset, yksinyrittäjät ja järjestöt. Kilpailutuksissa on huolehdittava siitä, että tarjota voivat myös pienet yritykset, puolue toteaa.

Kommentit