Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo (vasemmalla) ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen. LEHTIKUVA/MARTTI KAINULAINEN

Kokoomuksella samat kynnyskysymykset kuin keväällä

Kokoomus ei ole valmis hyväksymään Antti Rinteen hallituksen ohjelmaa sellaisenaan.

Kokoomuksen vastauksessa hallitustunnustelijan kysymyksiin todetaan, että Antti Rinteen (sd.) hallituksen ohjelmassa on useita hyviä tavoitteita, mutta valittu keinovalikoima estää niiden toteuttamisen. Hallitustunnustelijan ohjelma on pilkulleen sama kuin eronneen hallituksen ohjelma.

– Ohjelman ongelmana on se, että konkreettiset keinot tavoitteiden saavuttamiseksi puuttuvat, kokoomus toteaa.

Kokoomus sanoo olevansa valmis sitoutumaan Rinteen hallituksen ohjelman keskeisiin tavoitteisiin siinä tapauksessa, että ohjelmasta tehdään aidosti taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä.

– Erityisesti taloudellinen kestävyys vaatii vakavaa uudelleenarviointia. Kestävä taloudenpito on ainoa tapa suomalaisten hyvinvoinnin turvaamiseen. Tärkeimpänä täydennyksenä ohjelmaan on lisättävä työllisyystoimet, jotka tuovat vähintään hallituksen tavoittelemat 60 000 työpaikkaa, kokoomuksen eduskuntaryhmän vastauksessa todetaan.

Puolue esitteli omat keinonsa vaihtoehtobudjetissaan.

– Olemme valmiita neuvottelemaan keinoista, mutta emme jousta kokonaistavoitteesta. Tarvitsemme nämä työpaikat, jotta voimme turvata jokaiselle suomalaiselle toimeentulon, laadukkaan koulutuksen, turvallisen arjen sekä laadukkaan hoidon ja hoivan. Rinteen hallitusohjelmankin mukaan työllisyyden kasvu on edellytys palveluiden parantamiselle ja talouden tasapainottamiselle.

Kokoomus arvioisi myös uudelleen hallitusohjelman niin sanotut tulevaisuusinvestoinnit.

– Rinteen hallituksen ohjelmassa valtion omaisuusmyyntitulot jaetaan kertaluonteisesti yli sataan eri kohteeseen. Osa hallituksen valitsemista kohteista on aidosti kertaluonteisia hankkeita, mutta osa taas vaatisi kiistattomasti pitkäjänteistä ja pysyvää rahoitusta.

Kokoomuksen mielestä todellisia tulevaisuustekoja sekä Suomen kilpailukyvyn ja osaamisen kannalta olisivat valtion omaisuuden käyttö korkeakoulujen pääomitukseen sekä nopeiden raideyhteyksien toteutukseen.

– Rinteen hallitusohjelman mukaan verotuksen tulee tukea talous- ja työllisyyspolitiikalle asetettuja tavoitteita, kansainvälistä kilpailukykyä ja koko Suomen elinvoimaisuutta. Kaikki hallitusohjelman toimet, jotka ovat ristiriidassa tämän kanssa, tulee poistaa.

Kokoomus ei myöskään hyväksy kotitalousvähennyksen heikennystä eikä polttoaineveron korotusta ilman vastaavaa kompensointia ansiotuloverotuksessa.

– Hallitusohjelmassa pitäisi sitoutua siihen, ettei kenenkään palkansaajan tai eläkeläisen verotus kiristy, eduskuntaryhmä toteaa.

Nippu kynnyskysymyksiä

Kokoomus ilmoittaa hallitustunnustelijalle, että puolue on valmis kantamaan vastuuta osallistumalla toimintakykyisen enemmistöhallitukseen luomiseen suurimman puolueen johdolla.

– Kokoomus osallistuu hallitukseen, jos pääministeri sitoutuu johtamaan hallitusta tiiviissä yhteistyössä muiden hallituspuolueiden kanssa ja on valmis keskittymään työssään Suomen vastuulliseen johtamiseen, vastauksessa todetaan.

Kokoomuksen kynnyskysymykset hallitukseen osallistumiselle ovat edelleen samat kuin 30. huhtikuuta hallitustunnustelijalle jätetyt.

1. Hallituksen on sitouduttava päätöksiin, joilla asiantuntija-arvioiden mukaan varmistetaan vähintään 75 prosentin työllisyysaste 15-64-vuotiaiden ikäryhmässä. Työllisyystavoitteen saavuttamista tarkastellaan vuosittain ja tarvittaessa sovitaan lisätoimista.

2. Hallituksen tulee jatkaa julkistalouden vahvistamista ja pienentää kestävyysvajetta. Julkiseen talouteen on kerrytettävä puskureita tulevien haasteiden varalle.

3. Kokoomus pitää välttämättömänä investointeja koulutukseen, osaamiseen ja sivistykseen. Koulutusjärjestelmämme uudistamista on jatkettava.

4. Hallituksen pitää huolehtia kestävästä kasvusta niin ympäristön, ilmaston kuin taloudenkin osalta.

5. Työ- ja eläketulon verotusta on kevennettävä kaikissa tuloluokissa keskituloisia painottaen. Yrittämisen verotusta ei tule kiristää.

6. Sote-palveluiden kehittäminen ja saatavuuden parantaminen aloitetaan heti nykylainsäädännön pohjalta mm. hoitotakuuta kiristämällä ja palveluseteleiden käyttöä lisäämällä. Ei luoda tarpeettomia hallintorakenteita.

7. Kokoomus edellyttää, että hallitus toteuttaa työelämän tasa-arvoa ja työllisyyttä edistävän perhevapaauudistuksen.

8. Kokoomus ei hyväksy perustuloa tai muuten vastikkeettomuuteen perustuvaa työttömyysturvamallia. Vastikkeeton perustulo ei tue tavoitetta korkeasta työllisyysasteesta ja lisäisi heikossa työmarkkina-asemassa olevien syrjäytymistä.

9. Hallituksen on edistettävä työperäistä maahanmuuttoa Suomen kilpailukykyä parantavalla tavalla.

10. Hallitus ylläpitää ja vahvistaa sisäistä turvallisuutta ja oikeusvaltiota. Turvapaikkapolitiikan tiukasta linjasta pidetään kiinni. Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet on palautettava.
11. Suomen on oltava aktiivinen kansainvälisen sääntöperusteisen järjestelmän puolestapuhuja ja kannettava globaali vastuunsa kehitysyhteistyökysymyksistä.

12. EU:ssa suomen tulee toimia aloitteellisesti yhteisiä ratkaisuja hakien. Yhtenäinen, oikeusvaltiota ja liberaalia demokratiaa puolustava toimintakykyinen EU tuottaa turvallisuutta ja hyvinvointia enemmän kuin kukin jäsenmaa yksin.

13. Hallituksen tulee sitoutua huolehtimaan vuoden 2017 puolustusselonteon mukaisesta resursoinnista. Suomen tulee pitää yllä mahdollisuutta hakea jäsenyyttä Natossa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt