Euroopalle ehdotetaan omaa raja- ja rannikkovartiostoa

EU:n komissio ehdottaa Euroopan raja- ja rannikkovartioston perustamista. Komission mukaan tällä varmistetaan vahva yhteinen ulkorajavalvonta.

Ehdotettu Euroopan raja- ja rannikkovartiosto yhdistää Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston, joka koostuu Frontexista, sekä EU-maiden rajavalvontaviranomaiset, jotka vastaavat edelleen päivittäisistä ulkorajojen valvontatehtävistä.

Virastolla on alle kolmessa päivässä käyttöön saatava vähintään 1 500 asiantuntijan reservi. Virasto pystyy itse hankkimaan välineistöä ja hyödyntämään myös jäsenmaiden laitekantaa.

Uuden viraston henkilöstövahvuus on yli kaksinkertainen Frontexiin verrattuna. Viraston vakinaisen henkilöstön määrän on tarkoitus olla tuhat vuoteen 2020 mennessä, ja osa työntekijöistä toimii myös kenttätasolla.

Viraston yhteyteen perustetaan seuranta- ja riskianalyysikeskus, joka tarkkailee Euroopan unioniin suuntautuvia tai sen sisäisiä muuttovirtoja. Se tekee riskianalyyseja ja haavoittuvuusarviointeja heikkojen kohtien kartoittamiseksi ja niihin puuttumiseksi.

EU-maihin lähetetään yhteyshenkilöitä, jotka varmistavat riittävät valmiudet paikalla silloin, kun rajoihin kohdistuu riskejä.

Ehdotuksen mukaan virasto voi arvioida, riittävätkö tietyn EU-maan toimintavalmiudet, tekniset laitteet ja henkilöresurssit vastamaan haasteisiin kyseisen maan EU-ulkorajoilla. Jos puutteita havaitaan, virasto voi vaatia maata toteuttamaan toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi asetetussa määräajassa.

EU-maat voivat pyytää yhteisten operaatioiden ja nopeiden rajainterventioiden toteuttamista ja Euroopan raja- ja rannikkovartioston tiimejä tukemaan niitä.

Jos puutteita ilmenee jatkuvasti tai jos EU-maahan kohdistuu Schengen-alueelle vaaratekijöitä aiheuttava merkittävä muuttopaine ja kansallinen toiminta on riittämätöntä, komissio voi antaa täytäntöönpanopäätöksen, jossa todetaan, että ulkorajojen tietyn osuuden tilanne edellyttää kiireellisiä toimia Euroopan tasolla.

Tällaisen päätöksen perusteella virasto voi puuttua asiaan ja lähettää paikalle Euroopan raja- ja rannikkovartioston henkilöstöä. Tarkoituksena on varmistaa toiminta myös silloin, kun kyseinen EU-maa ei pysty toteuttamaan tai halua toteuttaa tarvittavia toimenpiteitä.

Kansallisista rannikkovartiostoista tulee ehdotuksen mukaan osa Euroopan raja- ja rannikkovartiostoa, kun ne suorittavat rajavalvontaan liittyviä tehtäviä.

Virastolle annetaan valta lähettää yhteyshenkilöitä EU:n naapurimaihin ja käynnistää yhteisoperaatioita niiden kanssa, myös kyseisten maiden alueella.

Viraston yhteyteen palauttamistoimisto

Viraston yhteyteen perustetaan Euroopan tasolla toimiva palauttamistoimisto. Komission mukaan se mahdollistaa eurooppalaisten palauttamistiimien hyödyntämisen.

Tiimit koostuvat saattajista, valvojista ja palauttamisasiantuntijoista, joiden tehtävänä on huolehtia laittomasti EU:ssa oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten tehokkaasta palauttamisesta.

Palauttamista varten laadittavalla vakiomuotoisella EU:n matkustusasiakirjalla varmistetaan, että paluumuutto sujuu hallinnollisesti sujuvammin.

Virasto ottaa riskianalyyseissaan huomioon myös rajat ylittävän rikollisuuden ja terrorismin. Virasto tekee yhteistyötä muiden unionin virastojen ja kansainvälisten järjestöjen kanssa terrorismin torjumiseksi.

EU:n kansalaisille tulee pakolliset tarkastukset

Lisäksi komissio ehdottaa, että käyttöön otetaan EU:n kansalaisten pakolliset järjestelmälliset tarkastukset EU:n ulkoisilla maa-, meri- ja ilmarajoilla.

EU:n kansalaisten pakollisissa tarkastuksissa tietoja verrataan eri tietokantojen – kuten Schengenin tietojärjestelmän, varastettuja ja kadonneita matkustusasiakirjoja koskevan Interpolin tietokannan ja kansallisten järjestelmien – sisältämiin tietoihin.

Tällä aiotaan varmistaa, että unioniin saapuvat henkilöt eivät aiheuta uhkaa yleiselle järjestykselle ja sisäiselle turvallisuudelle.

Ehdotuksessa myös esitetään myös tarve tarkistaa EU:n kansalaisten passeihin sisältyvät biometriset tunnisteet, jos passin aitoudesta tai laillisesta haltijasta on epäilyjä. Tarkastukset ovat jatkossa pakollisia myös poistuttaessa Euroopan unionista.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt