Verkkouutiset

”Suomi ei voi hyväksyä asedirektiiviä” – metsästys ja maanpuolustus vaikeutuisivat

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mielestä Suomi ei voi hyväksyä asedirektiiviä komission ehdottamassa muodossa.

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta vaatii, että komission asedirektiiviehdotuksessa on kiinnitettävä huomiota Suomeen liittyviin erityiskysymyksiin, joiden huomioon ottaminen lopullisessa direktiivissä on Suomen kannalta välttämätöntä.

Valiokunta edellyttää, että valtioneuvosto pitää kiinni kannastaan, jotta Suomen luonnonvarojen hoidon ja metsästyskulttuurin kannalta erittäin tärkeän metsästyksen toimintaedellytyksiä ei kavenneta eikä myöskään Suomen maanpuolustuksen kannalta täysin välttämätöntä vapaaehtoista maanpuolustustyötä heikennetä.

Valtioneuvoston kannan mukaisesti valiokunta pitää tärkeänä, että vakavan järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin torjuntaa tuetaan. Ehdotuksessa tarpeellisia asioita on ampuma-aseita koskevan tietojenvaihdon tehostaminen jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kesken.

Valiokunta korostaa valtioneuvoston kantaan viitaten, että terrorismin torjunnassa tulee erityisesti kiinnittää huomiota laittomien aseiden kauppaan sekä asevälittäjien toimintaan koskevan valvonnan lisäämiseen.

Paras keino terroristien aseiden saannin vähentämiseen on tehokas ulkorajojen ja asekaupan valvonta. Yksityisten henkilöiden hallussapitämien ampuma-aseiden kulkeutuminen rikollisille ja terrorismitarkoituksiin on kuitenkin vähäistä.

Maa- ja metsätalousvaliokunta pitää välttämättömänä, että Suomen maanpuolustuksen kansalliset erityispiirteet otetaan huomioon direktiivissä.

– Valiokunnalle toimitetussa selvityksessä on todettu, että itselataavaa kertatulta ampuvien, siviilikäyttöön valmistettujen sarjatuliaseita muistuttavien aseiden kielto lopettaisi voimaantulleessaan Suomessa nykymuotoisen, omaehtoiseen ja omakustanteiseen maanpuolustuskyvyn ylläpitoon liittyvän reserviläisten ampumaharjoittelun, tiedotteessa todetaan.

Reserviläisyhdistyksiin kuuluu tällä hetkellä Suomessa noin 90 000 henkilöä. Myös eduskunnan hallintovaliokunta ja puolustusvaliokunta ovat lausunnoissaan todenneet, ettei EU:n asedirektiiviä voi sellaisenaan panna täytäntöön Suomessa.

”Metsästys koko kansan harrastus”

Valiokunta toteaa, että Suomessa on noin 310 000 metsästäjää ja metsästys on nkoko kansan harrastus, jota kaikki yhteiskuntapiirit harrastavat.

Metsästäjien osuus aikuisväestöstä on suuri, noin seitsemän prosenttia, ja kaikilla kansalaisilla on mahdollisuus metsästää valtion mailla.

Metsästyksellä on erittäin suuri merkitys myös luonnonvarojen hoidon kannalta. Hirvieläimiä maassamme kaadetaan muun muassa metsä- ja liikennevahinkojen estämiseksi vuosittain yhteensä noin 65 000 eläintä. Metsästyksen merkitys vieraslajien torjunnassa kasvaa jatkuvasti muun muassa uuden EU-lainsäädännön myötä.

Tiukimmillaan tulkinnat johtaisivat muun muassa metsästykseen valmistettuja puoliautomaattiaseita koskeviin rajoituksiin. Metsästyksen lisäksi puoliautomaattiaseita käytetään monissa urheiluammunnan muodoissa sekä maanpuolustustaitojen ylläpitoon tähtäävissä harrastuksissa.

Valiokunta korostaa, että mikäli aselupien voimassaoloon liitetään viiden vuoden määräaikaisuus, se lisää hallinnon työmäärää ja byrokratiaa huomattavasti.

– Sen vuoksi määräaikaisuutta ei tule hyväksyä. Suomessa sisäministeriö on kehittämässä aselupien hallintoon liittyviä menettelyitään nimenomaan hallinnon työmäärän vähentämiseksi ja aselupiin liittyvän asioinnin sujuvoittamiseksi. Perusteet aseluvalle tarkistetaan aina henkilön käyttäytymisestä saatujen uusien tietojen perusteella.

Uusimmat
MAINOS