X
SULJE MAINOS
Paperin vientihinta nousee tänä ja ensi vuonna prosentin parantuneen kysynnän, vähentyneen tarjonnan sekä nousseiden raaka-ainekustannusten seurauksena. LEHTIKUVA/JANNE NOUSIAINEN

Metsäteollisuus elpyy vauhdilla

Teollisuuden kasvava puuntarve lisää hakkuumääriä, nostaa kantohintoja ja parantaa työllisyyttä.

Luonnonvarakeskus Luken metsäsektorin suhdannekatsauksen mukaan tuotanto- ja vientimäärien kasvu hidastuu ensi vuonna.

Koronapandemian aikana sahatavaran kysyntä on ollut odotettua voimakkaampaa, ja kuluvan vuoden kevään ja kesän aikana havusahatavaran hinnat ovat nousseet maailmalla jopa ennätyksellisen korkeiksi.

Myös suomalaisen sahatavaran vientihinta on noussut jyrkästi. Hintahuippu on monilla markkinoilla kuitenkin jo saavutettu, mikä heijastuu myös sahatavaran vientihinnan kehitykseen loppuvuoden aikana. Vaikka vientihinta kääntyy laskuun, odotetaan sahatavaran koko kuluvan vuoden keskimääräisen vientihinnan nousevan 38 prosenttia viime vuoteen verrattuna.

Sahatavaran vahva kysyntä nostaa Suomen sahatavaran tuotannon 12 miljoonaan kuutiometriin vuonna 2021. Samalla sahatavaran viennin ennakoidaan kasvavan 9,2 miljoonaan kuutiometriin. Sahatavaran kysynnän odotetaan säilyvän vientimarkkinoilla vahvana myös ensi vuonna, mutta keskimääräisen vientihinnan ennakoidaan laskevan parikymmentä prosenttia vuoden 2021 tasosta. Sahatavaran tuotanto ja vienti kasvavat edelleen vuonna 2022, kun uutta sahauskapasiteettia otetaan käyttöön.

Vanerin keskimääräisen vientihinnan odotetaan kohoavan tänä vuonna viisi prosenttia viime vuodesta samalla, kun vienti- ja tuotantomäärät kasvavat vajaat parikymmentä prosenttia. Ensi vuonna vanerin vientihinnan sekä tuotanto- ja vientimäärien odotetaan laskevan hieman kuluvasta vuodesta.

Sellun hinta korkealla

Talouskasvun myötä paperin kysyntä on viime vuoden romahduksen jälkeen kasvanut Euroopassa. Myös vientimäärät Suomesta ovat elpyneet, ja paperikoneiden sulkemiset vaikuttavat odotettua vähemmän.

Paperin tuotanto ja vienti kasvavat tänä vuonna hieman viime vuodesta, mutta alenevat jälleen ensi vuonna Veitsiluodon tehtaan sulkemisen seurauksena.

Paperin vientihinta nousee tänä ja ensi vuonna prosentin parantuneen kysynnän, vähentyneen tarjonnan sekä nousseiden raaka-ainekustannusten seurauksena. Euroopassa toteutetut merkittävät kapasiteetin leikkaukset nostavat koneiden käyttöasteita selvästi viime vuodesta.

Verkkokaupan kasvu on lisännyt kartonkituotteiden kysyntää, ja kysynnän kasvun odotetaan jatkuvan myös lähitulevaisuudessa. Suomessa kartongin tuotantokapasiteetti lisääntyy tänä vuonna Stora Enson Oulun kraftlainerin tuotannon käynnistyttyä, mikä lisää tuotanto- ja vientimääriä 14 prosenttia.

Ensi vuonna kasvu on maltillisempaa. Kartonki nousee tänä vuonna paperin ohi Suomen tärkeimmäksi metsäteollisuustuotteeksi viennin arvolla mitattuna.

Sellun vienti nousee tänä vuonna yhdeksän prosenttia viime vuodesta. Taustalla on sellusta valmistettavien lopputuotteiden kysynnän kasvu. Sellun vienti kasvaa edelleen ensi vuonna, mutta kuluvaa vuotta maltillisemmin.

Sellun hinta on ollut maailmalla varsin korkealla, ja sellun keskimääräinen vientihinta on tänä vuonna 36 prosenttia viime vuotta korkeampi. Ensi vuonna hinta alenee, mutta taso pysyy edelleen korkeana.

Teollisuuspuun hakkuut kasvavat

Puumarkkinat ovat tänä vuonna jälleen huippusuhdanteessa. Vetureina ovat olleet erityisesti sahatavaran mutta myös sellun erinomainen kysyntä ja hintataso maailmanmarkkinoilla.

Kuluvana vuonna teollisuuspuun hakkuut kasvavat lähes 66 miljoonaan kuutiometriin. Havutukkien keskimääräiset kantohinnat nousevat 10–11 prosenttia ja kuitupuiden 4–6 prosenttia. Raakapuun tuonti kasvaa hieman viime vuodesta.

Ensi vuonna teollisuuspuun hakkuiden ennakoidaan pysyvän lähes kuluvan vuoden tasolla. Taustalla ovat aiemmin ostettujen pystyvarantojen hakkuut, sahateollisuuden kapasiteetin merkittävä kasvu ja raakapuun tuonnin väheneminen Venäjältä.

Havutukkien keskimääräiset kantohinnat laskevat 4–7 prosenttia sahatavaran alenevien hintojen perässä. Sellun hinnan heikentyminen laskee kuitupuiden kantohintoja 3–4 prosenttia.

Venäjän korkeiden vientitullien avulla toteutettavat vienninrajoitukset lopettavat pyöreän havupuun tuonnin Venäjältä Suomeen vuoden 2022 alusta alkaen. Kun myös koivukuitupuun tuonti Suomeen vähenee, raakapuun tuonti vähenee 12 prosenttia.

Lisääntyvät hakkuumäärät ja kantohintojen nousu kasvattavat yksityismetsien bruttokantorahatulot 2,2 miljardiin euroon tänä vuonna. Vuonna 2022 kantohintojen lasku pudottaa bruttokantarahatulot kahteen miljardiin euroon.

Viileän alkuvuoden ansiosta metsähakkeen käyttömäärien odotetaan kasvavan tänä vuonna kaksi prosenttia ja ensi vuonna 4–5 prosenttia. Energiaturpeen alasajo ja päästöoikeuksien kasvaneet hinnat lisäävät metsähakkeen käyttömääriä merkittävästi lähivuosina.

Puupellettien kotimaisen kulutuksen ja tuotannon ennakoidaan kasvavan edelleen tänä ja ensi vuonna, kun uusia pellettilaitoksia otetaan käyttöön korvaamaan fossiilisia polttoaineita.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt