Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä. LEHTIKUVA/JUSSI NUKARI

”Kantaväestöä saa syrjiä työharjoitteluun otossa” – PS:n kansanedustaja ei hyväksy

Noin 2 500 euron palkkaan johtavaan varasto- ja hyllytystyön työharjoitteluun hyväksyttiin vain maahanmuuttajia. Tapauksesta kanneltiin.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu ei ryhtynyt asiassa toimenpiteisiin vaan katsoi, ettei voida riittävän yksiselitteisesti ja selvästi olettaa, että kyse on syrjinnästä tai muusta yhdenvertaisuuslain vastaisesta menettelystä.

Vastauksessa yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistosta sanotaan: ”Ymmärrämme, että voi tuntua epäoikeudenmukaiselta, että hankkeeseen voi hakea mukaan ja sen kautta koulutusta sekä työpaikan saada vain työtön maahanmuuttaja mutta ei kukaan toinen henkilö, vaikka kyseinen henkilö olisikin esimerkiksi työtön ja täyttäisi hakukriteerit.”

Yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoi tästä huolimatta, että kyse ei ole syrjinnästä. Ratkaisun perustelussa todetaan: ”Kaikki epäsuotuisa kohtelu tai epäedulliseen asemaan asettaminen ei kuitenkaan ole syrjintää. Jos esimerkiksi on esitettävissä lakiperusteinen sekä tavoitteiltaan hyväksyttävä ja keinoiltaan oikeasuhtainen (asianmukainen, tarpeellinen ja kohtuullinen) oikeuttamisperuste, ei kyse ole syrjinnästä.”

Yhdenvertaisuusvaltuutetun mukaan toiminta näyttää perustuvan kotoutumislakiin sekä valtion kotouttamisohjelmaan.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu pohtii vastauksessaan asiaa myös toisesta näkökulmasta: ”Ei ole poissuljettua, että esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriön, jonkin muun viranomaisen taikka hankkeeseen osallistujien valinnasta vastaavan yrityksen katsottaisiin syyllistyneen syrjintään tai muuhun yhdenvertaisuuslain mukaiseen menettelyyn, esimerkiksi jos kävisi ilmi, että hankkeen avulla työllistettäisiinkin henkilö tai henkilöitä, joilla on jo ennen hankkeeseen osallistumista erinomaiset mahdollisuudet työllistyä maahanmuuttajataustastaan huolimatta, mutta samalla yksittäisen ei-maahanmuuttajataustaisen henkilön tai henkilöryhmän työllistämistä edistävät palvelut samanlaisiin tehtäviin olisi laiminlyöty täysin huolimatta kyseisen henkilön tai henkilöiden huonosta työllistymismahdollisuuksistaan.”

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, juristikansanedustaja Ville Tavio pitää yhdenvertaisuusvaltuutetun ratkaisua vääränä. Hänen mukaansa asian kannalta ratkaiseva yhdenvertaisuuslain 12 pykälä on jätetty ratkaisussa täysin huomioimatta.

Tavio toteaa, että yhdenvertaisuuslain 12 pykälän mukaan erilaisen kohtelun oikeuttamisen tulee perustua työtehtävien laatuun.

– Yhdenvertaisuusvaltuutetun vastauksessa ei tällaista tulkintavaihtoehtoa ole tapaukseen liittyen esitetty.

Tavion mukaan laki ei anna mitään perustetta sallia maahanmuuttajien suosimista varastotyöhön tai työharjoitteluun pääsyssä.

Tavio pitää erikoisena myös sitä yhdenvertaisuusvaltuutetun arviota, että maahanmuuttajat olisivat huomattavasti kantaväestöä huonommassa työmarkkina-asemassa varasto- ja hyllytystöissä.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt