Hallitus esittää tiukennuksia pankkien sääntelyyn

Hallitus antoi torstaina eduskunnalle ehdotuksen uudeksi luottolaitoslaiksi.

Ehdotetulla lailla pantaisiin täytäntöön Euroopan unionin direktiivi ja asetus, jotka perustuvat pankkisääntelyn maailmanlaajuiseen kokonaisuudistukseen.

Tarkoituksena on poistaa nykyisestä lainsäädännöstä niitä epäkohtia, joiden on katsottu osaltaan myötävaikuttaneen finanssikriisiin vuonna 2008, kerrotaan valtiovarainministeriöstä.

Pankeilta vaaditaan niin kutsuttua ydinpääomaa niiden riskien kattamiseksi. Ehdotuksen myötä ydinpääoman suhde pankin riskipainotettuihin tase-eriin nousisi nykyisestä 4 prosentista 7 prosenttiin. Koko rahoitusjärjestelmän vakauden kannalta merkittäville pankeille voitaisiin lisäksi asettaa enintään 3 prosentin lisäpääomavaatimus.

Finanssivalvonta voisi suhdannetilanteesta riippuen asettaa pankeille lisäksi enintään 2,5 prosentin suuruisen harkinnanvaraisen lisäpääomavaatimuksen. Tämän tarkoituksena olisi hillitä markkinoiden ylikuumenemisesta aiheutuvia kokonaistaloudellisia riskejä.

Samassa tarkoituksessa ehdotetaan asuntolainoihin lainakattoa, jolla rajoitettaisiin luoton määrää suhteessa luoton vakuuden arvoon. Niin kutsuttu enimmäisluototussuhde saisi olla ensiasuntoa varten hankittavan lainan osalta enintään 95 prosenttia ja muiden lainojen osalta 90 prosenttia. Lisäksi Finanssivalvonta voisi suhdannetilanteen niin vaatiessa kiristää lainakattovaatimusta enintään 10 prosenttiyksiköllä.

Hallitus ehdottaa myös, että lainsäädäntöä pankkien hallinto- ja ohjausjärjestelmille asetettavista vaatimuksista muutettaisiin huomattavasti yksityiskohtaisemmaksi EU-direktiivin mukaisesti. Lisäksi pankkien mahdollisuuksia maksaa tulospalkkioita rajoitettaisiin entisestään.

Finanssivalvonnan oikeutta määrätä hallinnollisia seuraamuksia pankeille säännösten rikkomisesta laajennettaisiin. Hallinnollisen seuraamusmaksun enimmäismäärä voisi olla oikeushenkilöille 10 prosenttia konsernin kokonaisliikevaihdosta sekä luonnollisille henkilöille 5 miljoonaa euroa.

Luottolaitostoiminnasta annettua lakia ja Finanssivalvonnasta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi Euroopan keskuspankin valvontatehtäviä koskevan asetuksen johdosta. Uusien säännösten mukaan Finanssivalvonta hoitaisi sille laissa säädettyjä tehtäviä ainoastaan siltä osin kuin niitä ei asetuksen mukaisesti ole siirretty Euroopan keskuspankille.

Asetuksen mukaan suurimpien pankkiryhmien, joita Suomessa ovat Nordea, Danske Bank ja OP-Pohjola-ryhmä, valvonta siirtyy ensi syksynä Euroopan keskuspankin vastuulle.

Lakeja ehdotetaan tulemaan voimaan pääosin heinäkuun alussa, mutta niihin on lukuisia siirtymäsäännöksiä. Esimerkiksi lainakattoa koskeva säännös tulisi voimaan vasta heinäkuussa vuonna 2016.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt