Verkkouutiset

Metsät

MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Uuden pysyvän suojelun metsäpinta-ala nousee 80000–90000 hehtaariin

Hallitus kertoo edistävänsä luonnonsuojelua kokonaisuudella, joka koostuu valtion maiden uudesta suojelupäätöksestä ja vanhojen metsien kansallisten kriteerien määrittelystä.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitus on sitoutunut hallitusohjelmassaan suojelemaan jäljellä olevat kansalliset kriteerit täyttävät valtion luonnontilaiset, vanhat metsät. Esitys vanhojen metsien kansallisiksi kriteereiksi on valmistunut. Lisäksi hallitus on päättänyt siirtää lisää valtion maita pysyvään suojeluun.

Kokonaisuutena valtion mailla tehtävän uuden pysyvän suojelun pinta-ala nousee arviolta 80 000–90 000 hehtaariin.

– Kokonaisuus on merkittävä. Pysyvään ja tiukkaan suojeluun siirretään selvästi enemmän valtion metsää kuin aiempina hallituskausina. Lisäksi METSO-ohjelman kautta suojellun, Etelä-Suomeen painottuvan metsän määrä nousee ensi vuonna tavoitteen mukaiseen 96 000 hehtaariin, kertoo ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen (kok.).

Valtion maiden uusi suojelupäätös koostuu nyt esitettävästä runsaasta 31 000 hehtaarista, joka kohdentuu pääosin Lappiin ja Pohjanmaalle sekä Kainuuseen. Tämän ohella Metsähallitus inventoi valtion mailla sijaitsevat vanhat ja luonnontilaiset metsät.

Lopullinen valtion maiden suojelupinta-ala riippuu siitä, kuinka paljon kohteita löytyy Metsähallituksen valtion maiden inventoinnissa ja miten kohteet inventoinnin perusteella rajataan. Lisäksi inventoinnissa löytyy luontokohteita, joiden pinta-alaa on vaikea arvioida.

– Kriteeriesityksessä on otettu huomioon myös yksityisten metsänomistajien näkökulma. Yksityismailla metsien suojelu perustuu vapaaehtoisuuteen, kuten tähänkin asti. Metsähallitus kartoittaa valtion vanhat ja luonnontilaiset metsät maastokausien 2024–2025 aikana, toteaa maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah (kd.).

Vanhoja metsiä sekä valtion maita koskevan erillispäätöksen lisäksi hallitus lisää suojellun metsän määrää Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmalla eli METSOlla. METSOn kautta saadaan metsänomistajien vapaaehtoisuuteen perustuen monimuotoisuudeltaan arvokkaita metsäkohteita valtion rahoittamaan pysyvään suojeluun.

METSO-ohjelma on ollut toimiva, ja sen tavoitteena on perustaa 96 000 hehtaaria uusia suojelualueita vuoteen 2025 mennessä. Tavoite tullaan saavuttamaan. METSOn jatkokautta valmistellaan vuosina 2024–2025.

Vanhojen metsien pääkriteereinä puuston ikä ja kuolleen puun määrä

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja esityksestä kriteereiksi vanhoille metsille 24. heinäkuuta mennessä.

Vanhojen metsien määrittelyssä Suomessa kaksi pääkriteeriä ovat puuston ikä ja kuolleen puun määrä. Kriteerit täyttävien metsien on oltava riittävän vanhoja ja niissä on oltava riittävästi erimäärin lahonneita, kuolleita puita.

Pääkriteerit täyttävissä metsissä esiintyy todennäköisesti vanhoille metsille tyypillisiä, uhanalaisia tai taantuneita lajeja.

Pääkriteerien raja-arvot ovat erilaisia Suomen etelä- ja pohjoisosissa, koska metsät kasvavat pohjoisessa hitaammin ja ovat vähäpuustoisempia. EU:n ohjeistuksen mukainen kolmas pääkriteeri ”luontaiseen lajistoon kuuluvat puulajit” täyttyy Suomessa käytännössä aina.

Lisäksi inventoitavissa kohteissa tarkastellaan neljää täydentävää kriteeriä, joista vähintään kahden tulee täyttyä. Nämä ovat metsikön luontainen alkuperä, rakenteellinen monipuolisuus, niin kutsuttujen elinympäristöpuiden esiintyminen sekä vanhojen metsien indikaattorilajien esiintyminen.

Potentiaaliset kriteerit täyttävät kohteet valtion metsissä kartoitetaan. Kriteerit täyttävät, riittävän suuret alueet suojellaan tiukasti, eli niistä perustetaan luonnonsuojelulain mukaisia luonnonsuojelualueita.

Vanhan metsän kriteerit täyttävät pienet kohteet voidaan valtion mailla turvata myös osana alue-ekologisten luontokohteiden verkostoa. Yksityismailla kriteerit täyttävät kohteet suojellaan METSO-ohjelman keinoin.

EU-sääntelyssä piilee lisää hallintotaakkaa ja vähenevä talouskäytössä oleva metsäala

Metsiä koskevat EU:n uudet ja valmisteilla olevat asetukset sekä direktiivit voisivat kokonaisuudessaan lisätä metsänomistajan hallinnollista taakkaa. Joidenkin omistajien kohdalla ne voivat vähentää metsätalouden käytössä olevaa metsäalaa. Koko Suomen tasolla uuden sääntelyn aiheuttamat kustannukset jäisivät kuitenkin melko maltillisiksi, todetaan Pellervon taloustutkimus PTT:n selvityksessä.

– Yleisesti ottaen EU-asetusten ja -direktiivien vaikutukset riippuvat merkittävästi niiden kansallisista tulkinnoista sekä siitä, millaisia muutoksia ne edellyttävät metsätaloudessa tämänhetkisiin käytäntöihin, ja miten tavoitteiden saavuttamista seurataan, sanoo selvityshankkeen vetäjä, metsäekonomisti Matti Valonen.

Metsänomistajan kannalta keskeistä EU-sääntelyssä on sen vaikutus metsätalouden käytettävissä olevaan metsäpinta-alaan ja talousmetsien metsänhoitoon. Lisäksi olennaisia ovat metsänomistajalle aiheutuvat kustannukset, hallinnollinen taakka sekä vaikutusten alueellinen jakautuminen ja tasa-arvoisuus.

Vuosina 2019–2024 EU:ssa työstettiin useita metsiä koskevia asetuksia ja direktiivejä. Osa niistä on jo tullut voimaan ja osan valmistelu jatkuu kesäkuun EU-vaalien jälkeen. Yksittäisten asetusten ja direktiivien vaikutuksia on tarkasteltu aiemminkin, mutta yhteisvaikutusten arviointi on jäänyt vähemmälle.

PTT:n selvityksessä tarkastelussa ovat ennallistamisasetus, taksonomia, päivitetty uusiutuvan energian direktiivi, maankäyttöä ja maankäytön muutosta koskeva LULUCF-asetus, metsäkatoasetus, maaperädirektiivi ja asetus metsien seurantakehyksestä.

Jonkin verran metsää siirtyisi metsätalouskäytön ulkopuolelle

Tarkastellut EU:n uudet ja valmisteilla olevat asetukset ja direktiivit tulisivat siirtämään jonkin verran metsää metsätalouskäytön ulkopuolelle. Tämä tarkoittaa luonnontilaisia metsiä ja vanhoja metsiä.

PTT:n mukaan tämän vaikutus metsäpinta-alaan riippuu metsätyyppien määritelmistä. Tällä hetkellä pöydällä olevan ennallistamisasetuksen myötä muun muassa direktiiviluontotyyppejä olisi siirtynyt metsätalouskäytön ulkopuolelle tai niiden talouskäyttöä olisi rajoitettu.

Direktiiviluontotyypit ovat jäsenmaan tärkeinä pitämiä luontotyyppejä, jotka ovat vaarassa hävitä tai joiden levinneisyysalue on pieni. Suomessa niitä ovat esimerkiksi luonnonmetsät, lehdot ja harjumetsät.

Ennallistamisasetuksen vaikutukset olisivat kohdistuneet erityisesti metsänomistajiin, jotka omistavat näitä EU:n luontodirektiivissä määritettyjä direktiiviluontotyyppejä. Ennallistamisasetus olisi koskettanut myös muuta metsäluontoa, jossa on tarpeen toteuttaa ennallistamistoimenpiteitä metsäekosysteemien monimuotoisuuden parantamiseksi. Tämä olisi vaikuttanut jossain määrin kaikkiin metsänomistajiin.

Valosen mukaan koko Suomen mittakaavassa vaikutukset olisivat melko rajallisia, mutta ne voivat keskittyä tietyille maantieteellisille alueille ja vain osaan metsänomistajista, joiden puunmyyntitulot vähenisivät.

– Vaikka ennallistamisasetus lopulta kaatuisi kokonaan, tultaisiin direktiiviluontotyyppien metsätalouskäyttöä silti luultavasti rajoittamaan. Näin sen vuoksi, että EU-mailta vaaditaan toimia luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttämiseksi jo voimassa olevassa biodiversiteettistrategiassakin, arvioi Valonen.

Hallinnollinen taakka kasvaa hieman

Kaikkiaan EU-sääntely tulee myös lisäämään jonkin verran metsänomistajien hallinnollista taakkaa. Jatkossa hankintakauppaa tekevät metsänomistajat joutuvat raportoimaan myymistään hankintapuueristä, etteivät ne ole aiheuttaneet metsäkatoa.

Taksonomian kestävyyskriteerien mahdollinen laajeneminen isompaan joukkoon yrityksiä voisi taas tarkoittaa sitä, että puun ostajat alkavat edellyttää metsänomistajilta ilmastovaikutusten ja kestävyyden raportointia, vaikka taksonomia olisi yhä vapaaehtoista yksityismetsänomistajille.

– Lisääntyneet raportointivaatimukset vaativat metsänomistajalta hallinnollista työtä ja uusien järjestelmien opettelua. Hankintapuuerien raportointi koskee vain hankintakauppaa tekeviä metsänomistajia, mutta mahdollinen ilmasto- ja kestävyyskriteerien raportointi koskisi kaikkia yksityismetsänomistajia, sanoo Valonen.

Kansallista tulkintaa ja liikkumavaraa direktiivien ja asetusten toimeenpanossa voi Valosen mukaan puolestaan rajata komission asetusehdotus metsien tilan seurannasta.

– Se johtaisi EU:n laajuisen metsien seurantajärjestelmän perustamiseen, ja komissio alkaisi kerätä ja julkaista metsätietoa sekä seurata sääntelyn tavoitteiden edistymistä. Komission valta metsien seurannassa kasvaisi ja seurannan tarkkuudesta riippuen jäsenmaiden liikkumavara voisi supistua. Ehdotus tullee kuitenkin vielä muuttumaan parlamentin ja neuvoston käsittelyssä.

Valosen mukaan Suomessa metsäalan toimijat ovat tehneet jo 1990-luvulta lähtien toimia metsäluonnon ja sen monimuotoisuuden tilan parantamiseksi.

– Metsäsertifioinnin kriteereitä on tiukennettu ja metsäalan toimijat niin metsäteollisuudessa kuin metsänomistajapuolellakin ovat laatineet luonnon monimuotoisuuden tiekarttoja. Näitä kansallisia toimia olisi mahdollisuuksien mukaan sisällytettävä osaksi EU-toimenpiteitä.

Yle: Metsäyhtiöt haluavat saada puusta aikaan jotain kalliimpaa kuin sellua

Suomen metsäteollisuuden maine pitkälle jalostettujen tuotteiden tekijänä on saanut kovan kolauksen painopaperien kysynnän hiivuttua, kertoo Ylen uutiset.

Edelleen jos prosesseihin saatavan puun määrä esimerkiksi ilmastonsuojeluun liittyvien syiden takia pienenee, haaste tuotteiden arvonlisän nostolle kasvaa vielä suuremmaksi. Metsäyhtiöt haluavat saada puusta aikaan jotain kalliimpaa kuin sellua.

Metsä Groupissa lopetettiin painopapereiden valmistus vuonna 2016.

– Kärkihankkeemme ovat tekstiilikuitu ja uudet pakkausmateriaalit. Sen lisäksi olemme selvittämässä, millaisia tuotteita tällä hetkellä energiaksi käytettävistä sivuvirroista on mahdollista valmistaa. Siellä suurimpana potentiaalina ovat ligniinituotteet, sanoo Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä Ylelle.

Sellua tehtäessä puukuitujen sidosaine ligniini poistetaan. Puhdistettuna sitä voitaisiin käyttää esimerkiksi betonin lisäaineena.

Myös Stora Enso on luopunut lähes täysin painopapereista, ja muuntanut paperinkoneitaan muun muassa kartongin tuotantoon.

– Pakkaukset ovat kasvava toimiala pitemmällä tähtäimellä, kuten myös innovatiiviset biomateriaalimme ja sellu, sanoo Stora Enson toimitusjohtaja Hans Sohlström.

Stora Enso satsaa myös rakennuspuutuotteisiin ja sähkön varastoinnissa tarvittaviin materiaaleihin.

Suurista metsäyhtiöistä ainoastaan UPM:llä on yhä merkittävää painopapereiden valmistusta. UPM:kin on tehnyt huomattavia panostuksia muun muassa biopolttoaineiden ja kemikaalien tuotantoon.

Puun käyttö elpyy massateollisuuden vetämänä

Puun käyttö kääntyy nousuun tänä ja ensi vuonna, mikä lisää hakkuita ja nostaa myös puun hintoja, ilmenee Pellervon taloustutkimus PTT:n metsäalan ennusteesta.

PTT:n metsäekonomisti Olli Korhosen mukaann puumarkkinoilla viime vuoden alku oli poikkeuksellisen vilkas, mutta jälkimmäinen puolisko oli hiljainen, kun talouden epävarmuus ja tuotannon lasku metsäteollisuudessa vähensivät puun kysyntää.

– Talvea kohden kotimaisen puun kysynnässä alkoi olla piristymisen merkkejä, mikä on näkynyt puunhintojen nousuna marraskuusta lähtien, hän kertoo tiedotteessa.

Tänä vuonna metsäteollisuuden puunkäyttö kääntyy nousuun ja kasvaa viime vuoteen verrattuna noin kaksi prosenttia. Tuotanto kasvaa massateollisuudessa, kun puutuoteteollisuuden tuotannossa on edelleen hienoista laskua.

Ensi vuonna metsäteollisuuden tuotanto kasvaa yleisesti, jolloin puunkäyttö lisääntyy suunnilleen viisi prosenttia, PTT ennakoi.

Kehitys lisää kotimaisten hakkuiden tarvetta, varsinkin kun puuntuonnin elpyminen jatkuu hitaana. Tänä vuonna kokonaishakkuumäärä kasvaa PTT:n mukaan noin neljä prosenttia, mikä näkyy etenkin yksityismetsissä. Ensi vuonna hakkuiden määrä nousee edelleen noin viisi prosenttia.

Markkinoilla jatkuu yhä sopeutuminen Venäjän puuntuonnin loppumiseen. Viime vuonna puuntuonti kasvoi odotetusti Ruotsista ja Baltiasta, joista tuotiin vajaa 40 prosenttia enemmän puuta kuin vuonna 2022. Ruotsin ja Baltian tuonti kattoi yli 90 prosenttia raakapuun kokonaistuonnista.

Erityisesti mäntykuitupuun tuonnin Ruotsista odotetaan kasvavan myös jatkossa Kemissä käynnistyneen biotuotetehtaan tarpeiden täyttämiseksi.

Bruttokantorahatulot jatkavat kasvuaan

Puumarkkinoilla oli viime vuoden jälkimmäisellä puoliskolla hengähdystauko, ja kauppa kävi selvästi erittäin vilkasta alkuvuotta jähmeämmin.

Tänä vuonna pystykauppamäärä on PTT:n arvion mukaan noin kaksi prosenttia viime vuotta korkeampi. Syynä on massateollisuuden puunkäytön lisääntymisestä johtuva kuitupuukauppojen kasvu.

Tukkipuun pystykauppamäärä taas laskee tänä vuonna noin prosentilla sahatavaran heikon kysynnän takia. Puukauppamäärä nousee hieman hakkuumääriä vähemmän, koska metsistä puretaan viime vuonna syntyneitä pystykauppavarastoja.

– Ensi vuonna tuotanto kääntyy nousuun myös puutuoteteollisuudessa ja vilkastuva tukin kysyntä vauhdittaa pystykauppamäärän noin neljän prosentin kasvuun, PTT arvioi.

PTT:n mukaan tänä vuonna puun hintakehitys on pariin viime vuoteen verrattuna maltillisempaa.

– Tukkipuun vuotuinen keskihinta pysyy tänä vuonna lähes viime vuoden tasolla. Havutukin hinta nousee noin prosentilla viime vuodesta, mutta koivutukin hinnannousu jatkuu korkeampana. Ensi vuonna sahatavaran kysynnän kääntyessä varovaiseen nousuun tukkipuun hinta nousee noin kolme prosenttia.

PTT:n tutkimusjohtaja Paula Hornen mukaan kuitupuun hinnan nousu on tänä vuonna edelleen selvästi tukkipuuta suurempaa. Kuitupuun vuotuinen keskihinta nousee viime vuodesta liki kymmenen prosenttia. Ensi vuonna nousuvauhti tasoittuu noin kolmeen prosenttiin.

Yksityismetsänomistajien saamat nimelliset bruttokantorahatulot nousivat viime vuonna hakkuumäärän laskusta huolimatta noin prosentilla vajaaseen 2,5 miljardiin euroon, mihin vaikutti puun keskihinnan nousu.

Tänä vuonna kotimaisen puun vahvistuva kysyntä lisää hakkuiden tarvetta kuitupuuvaltaisissa leimikoissa, mikä kasvattaa tuloja noin seitsemän prosenttia. Ensi vuonna tulojen nousu jatkuu tukkipuun kysynnän vetämänä.

Varoitus EU:n metsäasetuksesta: Päätösvaltaa halutaan siirtää pois Suomelta

Kokoomuksen kansanedustaja, EU-politiikkaan erikoistunut valtiotieteiden tohtori ja suuren valiokunnan jäsen Aura Salla, on huolissaan EU:n uudesta metsäasetuksesta. Hänen mukaan siinä näkyy intoa siirtää ympäristö- ja ilmastopolitiikan nimissä metsäpolitiikkaa koskevaa päätösvaltaa pois Suomelta. Suomella on Sallan mukaan paras asiantuntemus sen omien metsien erityisyydestä.

Metsämonitorointiasetuksessa on kyse komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi seurantakehykseksi Euroopan metsiä varten.

– Asetuksen tarkoitus on hyvä. Sillä pyritään lisäämään tietoa rakentamalla yhteistä eurooppalaista tietokantaa, jonne komissio keräisi satelliittipohjaisesti tietoa metsien tilanteesta. Näin pystytään seuraamaan metsien kasvua, hiilinielujen tilannetta, latvuspeittoa ja metsäpalojen tai muiden tuhojen seurauksia, Salla sanoo tiedotteessa.

Sallan mukaan Suomen on otettava kriittinen kanta asetukseen mahdollisesti sisällytettävien delegoitujen säädösten osalta. Delegoidut säädökset tarkoittavat sitä, että komissiolla olisi mahdollisuus myöhemmin muokata esimerkiksi indikaattoreita, joita asetus sisältää.

Metsäpolitiikka ei Aura Sallan mukaan kuulu suoraan EU:n toimivaltaan, eikä unionilla ole sitä koskien parasta mahdollista asiantuntemusta.

– Tällaista valtaa ei pidä luovuttaa komissiolle. Meidän on varmistettava, että tällä ei sotketa kansallista järjestelmää, lisätä merkittävästi kustannuksia tai hallinnollista taakkaa. Olennaista on ymmärtää, mihin tämän kaltainen asetus voi johtaa, Salla jatkaa.

Hänen mukaansa Suomella on jo toimiva kansallinen järjestelmä. Satelliittipohjaisesti kerätyt havainnot eivät ole Sallan mukaan itsessään riittäviä, vaan sen tueksi tarvitaan myös hyvää maastoa ja metsää koskevaa asiantuntijuutta, kokemusta ja havaintoja. Hän jatkaa, että satelliittitietoja käytettäessä on oltava tietosuojan suhteen erityisen huolellisia. Tämä pätee välillistä yhteyttä koskeviin kysymyksiin kiinteistöomistusten ja henkilötietojen osalta.

– On tärkeää varmistaa, että Suomi voi jatkossakin muokata vapaasti omia metsäsuunnitelmiaan ja vanhojen metsien määrittelyä sekä edistää metsien suojelua. Käytetyn teknologian tulee olla niin kehittynyttä, että esimerkiksi pellot erotellaan varmuudella metsästä, Salla toteaa.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Verkkouutisissa mainostamalla tavoitat

100 000 suomalaista päivässä

Meiltä on pyydetty tehokasta, pienille budjeteille sopivaa mainosratkaisua. Niinpä teimme sellaisen, katselet sitä parhaillaan. Tarvitset vain hyvän idean, kuvan, otsikon ja 280 euroa.

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)