Verkkouutiset

Käyttöehdot

Rekisteröitymällä ja/tai käyttämällä verkkouutiset.fi -palvelua tai siihen liittyviä palveluita hyväksyt nämä käyttöehdot. Käyttöehdot koskevat palveluun rekisteröitymistä, sen käyttöä, sivuston sisältöä ja niillä olevia palveluita.

1. Yleistä
Kansalliskustannus Oy (jäljempänä ”Verkkouutiset”) julkaisee Verkkouutiset.fi -verkkopalvelussa ja sovelluksissa uutisia, kuvia, raportteja, uutisten lisäaineistoja ja muuta aineistoa, ja voi tarjota lukijoilleen myös muita sähköisiä palveluja (jäljempänä ”Palvelu”).

Käyttämällä Palvelua asiakas hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää Palvelua, jos tämä ei hyväksy käyttöehtoja kokonaisuudessaan. Asiakkaan ja Verkkouutisten väliseen sopimussuhteeseen sovelletaan kulloinkin voimassaolevia käyttöehtoja.

Nämä käyttöehdot koskevat Palvelun käyttöä. Käyttöehdot sisältävät Palvelun käyttöä koskevat ehdot sekä verkkouutiset.fi tietosuojaselosteen. Verkkouutiset.fi -verkkopalvelussa tarjottaviin palveluihin voi soveltua erityisehtoja. Mikäli johonkin Palveluun kuuluvaan osioon sovellettavat erityisehdot ovat ristiriidassa näiden käyttöehtojen kanssa, sovelletaan ensisijaisesti kyseisen palvelun erityisehtoja.

2. Rekisteröityminen
Palvelun käyttäminen ei edellytä rekisteröitymistä, ellei palvelukohtaisesti toisin sanota.

Rekisteröityessään Palveluun käyttäjän tulee valita itselleen käyttäjätunnus ja salasana, sekä ilmoittaa vähintään seuraavat tiedot: koko nimi, sähköpostiosoite. Kirjautuessaan Palveluun käyttäjä voi ilmoittaa myös muita tietoja itsestään.

Käyttäjä on yksin vastuussa rekisteröitymisen yhteydessä tai muutoin Palvelun käyttämisen yhteydessä antamistaan tiedoista. Käyttäjä vakuuttaa, että kaikki rekisteröitymisen yhteydessä ja muutoin Palvelun käytön yhteydessä annetut tiedot ovat oikeita ja totuudenmukaisia. Käyttäjä voi päivittää henkilötietojaan milloin tahansa.

3. Verkkouutiset.fi -palvelun käyttäminen
Käyttäjä saa käyttää Palvelua näiden käyttöehtojen mukaisessa laajuudessa.

Käyttäjällä on velvollisuus ilmoittaa rekisteröityessään oikeat ja täydelliset tiedot ja pitää käyttäjätiedot ajan tasalla. Muiden käyttäjien käyttäjänimen, käyttäjätilin tai muiden tietojen käyttäminen on ehdottomasti kielletty. Käyttäjä on vastuussa kaikesta käyttäjätilinsä kautta tapahtuvasta toiminnasta sekä Palvelun salasanan salassapidosta. Käyttäjän tulee ilmoittaa kirjallisesti Verkkouutisille välittömästi, mikäli epäilee käyttäjätilin tai salasanan taikka muuta tietojen väärinkäyttöä.

Käyttäjä sitoutuu siihen, että hän ei esitä Palvelussa tai Palvelun kautta taikka käytä hyväkseen mitään tietoa tai materiaalia, joka:

a. on harhaanjohtavaa, epätodenmukaista tai valheellista;
b. on lainvastaista, rasistista, loukkaavaa tai moraalisesti tuomittavaa;
c. sisältää muiden henkilöiden henkilökohtaisia, taloudellisia tai muuten arkaluontoisia tietoja;
d. loukkaa Verkkouutisten tai kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia tai lakeja tai viranomaismääräyksiä;
e. sisältää kaupallisia tai häiritseviä piirteitä, kuten mainoksia, pyramidihuijauksia tai roskasähköpostia;
f. saattaa sisältää ohjelmistoviruksia tai muita haitallisia elementtejä, jotka saattavat vahingoittaa ohjelmistojen, laitteiden tai järjestelmien toimintaa; tai
g. jollain muulla tavalla on ristiriidassa näiden käyttöehtojen kanssa.

Käyttäjä ei saa eikä saa yrittää: (i) kopioida koodia, purkaa, dekompiloida tai muutoin päätellä mitään Palvelun lähdekoodia tai algoritmia (ii) muuttaa, muotoilla, kääntää tai muutoin luoda johdannaisia teoksia mistään osasta Palvelua (iii) vuokrata, jakaa tai muuten siirtää tai kopioida Palvelua. Lisäksi Käyttäjä sitoutuu siihen, että hän ei lataa pysyvään säilytykseen, muuta, jaa tai julkaise sellaista Palvelussa olevaa aineistoa, jota hän ei omista.
Palvelut ovat käyttäjälle maksuttomia, ellei palvelukohtaisesti muuta sanota. Maksullisten palveluiden sisältö, hinnat, maksuehdot ilmoitetaan palvelukohtaisesti erikseen. Verkkouutisilla on oikeus muuttaa maksullisten palvelujen hintoja ilmoittamalla siitä Palvelussa tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla etukäteen. Mikäli palvelun hintoihin sisällytettävä arvonlisäverokanta tai julkinen maksu tai viranomaisen toimintamalli muuttuu, Verkkouutisilla on oikeus muuttaa hintoja vastaavasti.

Asiakas vastaa itse Palvelun käyttämisestä ja Palvelun käytössä tarvittavan laitteiston, ohjelmiston sekä tietoliikenne- ja tiedonsiirtoyhteyksien hankinnasta, asennuksesta, ylläpidosta ja kuluista. Asiakas ei saa yhdistää tai käyttää Palvelua siten, että siitä aiheutuu kohtuutonta kuormitusta tai muuta haittaa verkolle, verkkoon yhteydessä oleville muille verkoille, Palvelun käyttäjille, muille kolmansille osapuolille tai Verkkouutisille.

4. Oikeudet Palveluun ja Palvelun sisältöön
Tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet Palveluun ja sen sisältöön (kirjallinen aineisto, kuvat, videot, musiikki jne.) kuuluvat Verkkouutisille ja Palvelussa julkaistavan aineiston omistajille ja/tai lisensoijille.

Käyttäjällä on oikeus hyödyntää Palvelua ja sen sisältöä ainoastaan yksityiskäytössä. Käyttäjällä ei ole oikeutta ilman tekijän, oikeudenhaltijan tai Verkkouutisten kirjallista lupaa levittää, julkaista, kopioida, esittää julkisesti, saattaa yleisön saataville tai muuten kaupallisesti hyödyntää Palvelua tai sen sisältöä. Palvelussa julkaistavia Lehtikuvan kuvia koskee seuraava ehto: Tähän Palveluun sisältyviä (Lehtikuvan) valokuvia tai niiden osia ei saa julkaista, lähettää tai muutenkaan saattaa yleisön saataville ilman Lehtikuva Oy:n kirjallista suostumusta. Palveluun sisältyviä kuvia tai niiden osia ei saa tallentaa tietokoneella luettavassa muodossa muussa kuin henkilökohtaisessa epäkaupallisessa tarkoituksessa. Lehtikuva Oy tai sen kuvatoimittajat eivät vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet kuvia sisältävän palvelun käytöstä, tiedonsiirrossa tapahtuneesta viivästyksestä tai virheestä, taikka muusta näiden kuvien käyttöön tai tallentamiseen liittyvästä seikasta.

Automaattisia järjestelmiä (mukaan lukien ”robot-”, ”spider-”, ”scraper-” ja ”offline reader-” ohjelmistot) ei saa käyttää tietojen keräämiseksi, lukemiseksi tai kappaleiden valmistamiseksi Verkkouutisten palveluista, aineistoista tai niiden osista, esimerkiksi rajoittumatta tekstin- ja tiedonlouhintaa, koneoppimista, tekoälyn kehittämistä, algoritmin kouluttamista tai rikastuttamista, tai palveluiden tai aineistojen yleisön saataviin saattamista varten ilman Kansalliskustannus Oy:n etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta.

Verkkouutisilla on oikeus toimituksellisesti käsitellä tai olla julkaisematta osittain tai kokonaan Palveluun lähetettyä sisältöä. Sisällön lähettäjä vastaa lähettämänsä tai välittämänsä sisällön osalta siitä, että sisällön julkaiseminen ei loukkaa ketään kolmatta tai kenenkään kolmannen omistus- tai tekijänoikeuksia eikä muitakaan oikeuksia eikä ole lain tai hyvän tavan vastaista.

5. Tietosuoja
Verkkouutiset käsittelee rekisteröityneiden Käyttäjien henkilötietoja Palvelun rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen mukaisesti sekä yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Verkkouutiset käyttää Palvelussa evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeiden avulla kerätään päätelaitetta koskevia tietoja, esimerkiksi miten usein Palvelua käytetään ja mitkä Palvelun osat kiinnostavat käyttäjää. Evästeet mahdollistavat tiettyjä Palvelun ominaisuuksia; halutessaan käyttäjän ei tarvitse syöttää käyttäjätunnuksia, salasanoja ja personointivalintoja joka kerta uudelleen. Evästeitä käytetään myös Palvelumme kehittämiseksi. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden vastaanottamisen ja käyttämisen muuttamalla selainasetuksia. Näin toimiessaan käyttäjä kuitenkin hyväksyy sen, että Palvelun käytettävyys saattaa olennaisesti rajoittua.

Käyttäjät tiedostavat ja hyväksyvät sen, että heidän Palveluun lisäämiänsä profiileja ja muita tietoja tai materiaalia voidaan käyttää osana Palvelun markkinointia näiden käyttö- ja sopimusehtojen sekä lain puitteissa.

6. Palvelun saatavuus
Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä jatkuvasti. Verkkouutisten pyrkimyksistä huolimatta Palvelussa saattaa olla väliaikaisia tai pitkäkestoisia keskeytyksiä johtuen mm. ylläpidosta, yleisestä järjestelmän tai Internetin toimintahäiriöstä tai ns. ylivoimaisesta esteestä. Käyttäjälle ei taata häiriötöntä pääsyä Palveluun, eikä jatkuvaa ja häiriötöntä saatavuutta eikä Verkkouutiset ole missään vastuussa näissä taikka teknisissä järjestelmissä tai tiedonsiirrossa esiintyvistä vioista. Mikäli käyttäjä rikkoo Palvelun käyttöehtoja tai tiettyyn palveluun liittyviä erityisehtoja, Verkkouutisilla on oikeus sulkea ja poistaa ko. käyttäjän tili. Verkkouutisilla on oikeus olla hyväksymättä käyttäjän rekisteröityminen sivustolle ja/tai sulkea käyttäjän tili tarvittaessa, mikäli on aihetta epäillä, että kyseinen käyttäjä käyttää palvelua lain vastaisiin tarkoituksiin tai ei noudata Palvelun käyttöehtoja.

7. Vastuunrajoitus
Verkkouutiset ei ole vastuussa mistään käyttäjien tai kolmansien osapuolten Palvelussa tai sen kautta esittämistä tiedoista ja sisällöstä. Verkkouutiset ei vastaa siitä, että Palvelussa tai sen kautta esitetty tieto ja sisältö olisivat totuudenmukaista tai palvelisivat jotain tiettyä käyttötarkoitusta. Verkkouutiset ei ole vastuussa Palvelusta tai sen käyttämisestä aiheutuneista välillisistä vahingoista.

8. Muutokset
Verkkouutisilla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja. Käyttöehtojen muutos tulee voimaan Verkkouutisten julkaistessa uudet käyttöehdot tai ilmoittaessa muulla tavoin uudesta käyttöehdosta. Jatkamalla Palvelun käyttöä muutoksen jälkeen käyttäjä hyväksyy muutoksen ja sitoutuu noudattamaan muutettua ehtoa.

Verkkouutisilla on oikeus muuttaa Palvelun sisältöä tai poistaa Palvelun tai sen osien sisältöä, rakennetta, palveluaikoja, tai muita Palveluun liittyviä seikkoja.

9. Muut ehdot
Palvelu sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin. Tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja.

Palveluun ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset.

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)