Verkkouutiset

Yhteismajoitus on kohentanut ryhmä- ja yhteishenkeä. LEHTIKUVA/VESA MOILANEN

Varusmiehiltä tukea yhteismajoitukselle

Kokeilun hyvinä puolina pidettiin parempaa ryhmä- ja yhteishenkeä sekä sujuvampaa tiedonkulkua.

Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimuksen mukaan varusmiesten suhtautuminen yhteistupiin on muuttunut selkeästi myönteisemmäksi verrattuna neljän vuoden takaisiin tuloksiin. Erityisesti naisvarusmiesten suhtautumisessa on tapahtunut suuri positiivinen muutos.

Kokeiluun osallistuneista varusmiehistä 80 prosenttia kertoi kokemuksensa yhteismajoituksesta olevan myönteinen, ja heidän arvionsa omasta ryhmästään olivat muita myönteisempiä. Yhteismajoituksen hyvinä puolina pidettiin parempaa ryhmä- ja yhteishenkeä sekä sujuvampaa tiedonkulkua.

– Yhteismajoituksesta maalattiin piruja seinälle julkisessa keskustelussa ennen kokeilua, mutta todellisuus on ollut ihan muuta. Myös asevelvollisten keskuudessa pelot ja ennakkoluulot ovat karisseet kokeilun myötä kokemusten ja tiedon lisääntyessä, professori Teemu Tallberg toteaa tiedotteessa.

Erityisesti kokeilusta kieltäytyneiden kriittiset näkemykset kertovat yhteismajoituksen haasteista. Monet kokeiluun haluttomat miehet toivoivat perinteistä ja aitoa armeijakokemusta. Naisten läsnäolon koettiin rajoittavan vapaata yhteisoloa ja huumoria. Yhteismajoituksesta kieltäytyneet naiset toivat esiin vastaavan tarpeen omasta tilasta, mutta siihen liitettiin rauhan ja keskinäisen tuen toiveita.

Yksityisyyttä koskevat huolet nousivat esiin lähinnä kokeilun ulkopuolisten varusmiesten vastauksissa, eivät kokeiluun osallistuneiden kokemuksissa.

Yhteismajoitus ei ole johtanut häirinnän ja ahdistelun lisääntymiseen verrattuna aiempiin tutkimustuloksiin. Suurelle osalle varusmiehistä yhteismajoitus näyttäytyi myönteisenä vaihtoehtona verrattuna aikaisempaan järjestelyyn, jolle on Tallbergin mukaan enää vaikea keksiä pitäviä perusteita.

Jatkoa ajatellen keskeinen kysymys on, perustuuko yhteismajoitus jatkossakin vapaaehtoisuuteen, vai tuleeko siitä kaikkia varusmiehiä koskeva vakiokäytäntö.

Kokeilu aloitettiin toukokuussa 2020

Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksen raportti on osa TUPA-tutkimusprojektia (2020-.2021). Nyt julkaistun raportin pohjana on Karjalan ja Kainuun prikaateissa saapumiserälle 2/2020 tehty kysely, jota on täydennetty varusmiesten haastatteluilla. Raportin ovat laatineet professori Teemu Tallberg ja tutkimusavustaja Roosa Rahikka.

Projekti sai alkunsa Puolustusministeriön helmikuussa 2020 antamasta asetuksesta, joka koski yhteismajoituksen määräaikaista kokeilua. Kokeilu aloitettiin Reserviupseerikurssilla 256 toukokuussa 2020, josta se laajeni Karjalan ja Kainuun prikaateihin heinäkuussa 2020. Vuoden 2021 alusta kokeilua on laajennettu edelleen Ilmasotakouluun ja Rannikkoprikaatiin.

Uusimmat
MAINOS