Yritykset kokevat suhdannetilanteen parantuneen muutamassa vuodessa

Pk-yritysten odotukset suhdannekehityksen ja liikevaihdon osalta ovat kääntyneet myönteisempään suuntaan. Myös arvio henkilöstömäärän kehityksestä on aikaisempaa positiivisempi.

Yritykset näkevät suhdannetilanteen olevan parempi kuin muutamaan vuoteen, selviää työ- ja elinkeinoministeriön tuoreesta raportista. Vastaajista 35 prosenttia pitää suhdannetilannetta oman yrityksensä kannalta parempana kuin vuosi sitten, selviää työ- ja elinkeinoministeriön raportista.

Pk-yritysten työllisyysnäkymät, työllistämisen esteet ja sopeutumiskeinot -raportissa kuvataan pk-yritysten suhdannenäkymiä työllisyyden näkökulmasta, ja sitä varten kysyttiin myös yritysten toteuttamista maahanmuuttajien rekrytoinneista ja niihin liittyvistä haasteista. Barometrin aineisto kerättiin vuodenvaihteessa 2015/2016. Kyselyn kohderyhmänä oli 6 000 pk-yritystä.

Henkilöstön määrän odottavat kasvavan seuraavan vuoden aikana erityisesti suurimmat, 50–250 henkilön pk-yritykset. Näistä 41 prosenttia odottaa henkilöstönsä kasvavan. Keskimääräistä enemmän henkilöstön kasvua odottavat myös voimakkaasti kasvuhakuiset ja nuoret yritykset.

Pk-yritysten työpanosten sopeuttamisen käytetyimmät keinot ovat työaikajärjestelyt, lomautukset ja irtisanomiset. Näistä työaikajärjestelyt ovat selkeästi muita keinoja käytetympiä.

Poikkeuksen muodostavat suurimmat pk-yritykset, joissa lomautuksia ja irtisanomisia on enemmän kuin työaikajärjestelyjä. Kaikkein pienimmissä, eli alle 5 henkilön yrityksissä, sopeuttamiskeinoista palkan ja muiden työvoimakustannusten alentaminen on yleisempää kuin suurissa pk-yrityksissä.

Sivukulut työllistämisen esteenä

Merkittävimpänä työllistämisen esteenä pidetään palkan sivukuluja. Parantuneista suhdannenäkymistä huolimatta kysynnän riittämättömyys oli toiseksi merkittävin työllistämisen este, ja melkein yhtä usein mainittiin, että ei ole tarvetta työllistää.

Työlainsäädäntöön liittyen kaikkein pienimmissä yrityksissä korostui osa-aikaisen työntekijän palkkaamisen vaikeus. Kasvuhakuisissa yrityksissä puolestaan työvoiman saatavuus oli suurempi työllistymisen este kuin muissa yrityksissä.

Pk-yrityksiltä kysyttiin myös Suomessa olevien maahanmuuttajien rekrytoinnista. Vastanneista 11 prosenttia kertoi rekrytoineensa maahanmuuttajia. Suhteellisesti eniten heitä on palkattu henkilöstömäärältään suuriin ja kasvuhakuisiin yrityksiin.

Toimialoista eniten rekrytointeja on tehty teollisuuteen (22 prosenttia yrityksistä). Maahanmuuttajia rekrytoineiden osuus kasvaa voimakkaasti yrityksen koon kasvaessa. Yrityksistä, jotka työllistävät 50–250 henkilöä, maahanmuuttajia oli rekrytoinut 46 prosenttia. Rekrytointeja tehneiden yritysten osuus oli sitä korkeampi, mitä enemmän yritys suuntautui kasvuun.

Maahanmuuttajan rekrytoinnin esteeksi kyselyssä mainittiin huono menestys rekrytointiprosessissa (8 prosenttia vastaajista), puutteet kielitaidossa (5 prosenttia), puutteet osaamisessa ja koulutuksessa (3 prosenttia), kulttuurierot (1 prosentti) ja asiakkaiden toiveet (1 prosentti).

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt