Suomen Yrittäjät kiittelee esitystä liikesalaisuuslaiksi. LEHTIKUVA/VESA MOILANEN

Yrittäjien mielestä liikesalaisuuslaki on tervetullut

Liikesalaisuuksien korkeatasoinen suoja on erityisen tärkeä pk-yrityksille, sanoo Suomen Yrittäjät.

– Erilaisen aineettoman tiedon merkitys yritystoiminnassa on korostunut, joten on tärkeää, että yrityksillä on käytettävissä tehokkaita keinoja oikeudenloukkausten varalta, sanoo asiantuntija Albert Mäkelä Suomen Yrittäjistä esitetystä liikesalaisuuslaista.

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi liikesalaisuusdirektiivin täytäntöönpanoa valmistelleen työryhmän mietinnön keskiviikkona. Työryhmä ehdottaa säädettäväksi uutta liikesalaisuuslakia, jolla pannaan täytäntöön EU:n liikesalaisuusdirektiivi.

– Laki on oikein tervetullut, Mäkelä sanoo.

Liikesalaisuusdirektiivin tavoitteena on parantaa ja yhtenäistää liikesalaisuuksien suojaa Euroopan unionissa. Suojan tasossa on ollut hyvin erilainen eri jäsenvaltioissa.

Suomessa liikesalaisuuksien suoja on ollut jo aiemmin verrattain hyvä, mutta ehdotus parantaa sitä.

– Lakiin tulee ensimmäistä kertaa selkeät säännökset siitä, mikä liikesalaisuus on ja milloin sen hankkiminen, käyttäminen tai ilmaiseminen ei ole sallittua.

Liikesalaisuuksien suoja perustuu sekä siviili- että rikosoikeudellisiin säännöksiin. Nyt ehdotettava laki koskee siviilioikeudellisia oikeussuojakeinoja. Rikoslakiin ehdotuksilla ei ole vaikutusta.

Koskee myös työsuhteita

Liikesalaisuuslaki soveltuu myös työsuhteisiin ja täydentää työsopimuslain säännöksiä. Mäkelän mukaan laki ei kuitenkaan muuta merkittävästi nykytilaa, kuten julkisuudessa olleista tiedoista on saattanut ymmärtää.

– Uusi laki pohjautuu nykysääntelyyn ja direktiiviin. Uusista sananvapauden tai muiden perusoikeuksien rajoituksista ei siten ole kyse, Mäkelä sanoo.

Ehdotettava laki ei rajoita salassapitosopimuksien tekemistä työsuhteissa. Tällaisia määräyksiä ei sisälly myöskään direktiiviin.

Vaikka uusi laki on kokonaisuutena hyvä, Suomen Yrittäjät jätti yhdessä Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n kanssa eriävän mielipiteen pykälästä, joka koskee liikesalaisuuden ilmaisemista työntekijöiden edustajalle.

Ehdotettu pykälä perustuu direktiiviin, mutta työntekijöiden edustajien tiedonsaanti toteutuisi direktiivissä edellytetyllä tavalla jo voimassa olevan lainsäädännön ja ehdotetun lain muiden säännösten nojalla.

– Tiedonsaantioikeudet sisältyvät jo nykysääntelyyn, joten uutta säännöstä ei tarvita. Työntekijällä on oikeus käyttää riitatilanteissa ammattiliiton apua kuten ennenkin.

Esitystä liikesalaisuuslaiksi ovat arvostelleet erityisesti palkansaajajärjestöt. Niiden mukaan se kaventaisi työntekijöiden perusoikeuksia sekä on liian epäselvä ja tulkinnanvarainen.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt