Vientiteollisuuden yritykset luovat suoraan ja välillisesti yli 46 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. LEHTIKUVA/RONI REKOMAA

Vientiteollisuus vaatii hallitukselta edellytyksiä talouskasvulle

Vientiteollisuus odottaa hallitukselta päätöksiä, jotka tukevat teollisuuden ja koko maan talouden kestävää kasvua.

– Hallituksen tulisi puolestaan pidättäytyä päätöksistä, joilla suomalaisen teollisuuden kustannuskilpailukykyä heikennetään, toteavat vientiteollisuuden järjestöt Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry ja Teknologiateollisuus ry.

Niiden mukaan Suomen vientiteollisuudella on merkittävä mahdollisuus vauhdittaa maamme talouskasvua koronakriisin hellittäessä vähitellen otettaan.

– Kestävän talouskasvun kiihdyttäminen ja hyvinvoinnin turvaaminen kuitenkin vaativat nykyistä oleellisesti joustavampaa ja kilpailukykyisempää toimintaympäristöä Suomessa. Tarvetta korostaa se, että maamme talouskehitys on jäänyt selvästi jälkeen keskeisistä verrokkimaista, kuten muista Pohjoismaista.

Suomen tärkeimmät vientiliitot, Teknologiateollisuus, Metsäteollisuus ja Kemianteollisuus korostavat, että hallituksen pitäisi huhtikuun kehysriihessään kyetä tekemään pitkäjänteisiä ja eri politiikkalohkot yhdistäviä teollisuusmyönteisiä päätöksiä, jotka tukevat investointeja, puoltavat yritysten menestymistä kansainvälisessä kilpailussa ja auttavat Suomen nopeaa elpymistä.

Teollisuuden sähköistämisen tuki pantava toimeen

Vientiteollisuusjärjestöjen mukaan teollisuuden vihreä siirtymä on paitsi välttämättömyys myös iso mahdollisuus suomalaiselle teollisuudelle.

– Toimialakohtaiset vähähiilitiekartat tarjoavat hyvän pohjan tavoitella niitä päämääriä, joita pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus on maamme hiilineutraalisuuden osalta asettanut. Toteutuakseen vihreä siirtymä ja tiekartat kuitenkin edellyttävät kehitystä tukevia poliittisia päätöksiä.

Järjestöt toteavat olevan on irrottautumassa fossiilisista polttoaineista ja tässä kehityksessä sähköistäminen on yksi keskeinen keino.

– Suomalaisen teollisuuden menestys edellyttää hinnaltaan kilpailukykyisen sähkön saantia. Hallituksen on viipymättä valmisteltava ja toimeenpantava teollisuuden sähköistämisen tuki ilman kotikutoisia EU:n valtiontukisääntöjä tiukentavia linjauksia. Tuen rahoitus tulee sisällyttää valtiontalouden kehyksiin.

Hallitus valmistelee parhaillaan fossiilisten liikennepolttoaineiden kansallista päästökauppajärjestelmää. Lisäksi valtiovarainministeriön työryhmä valmistelee liikenteen verotuksen kokonaisuudistusta.

Vientiteollisuuden mukaan näitä valmistellessa pitää muistaa, että Suomessa on jo nyt yksi Euroopan kireimmistä dieselverotasoista.

– Verojen edelleen nostaminen tai kansallinen tieliikenteen päästökauppajärjestelmä kasvattaisivat Suomen logistista takamatkaa muihin maihin nähden.

Kasvun avaimet ovat teollisuusjärjestöjen mukaan tutkimuksessa, tuotekehityksessä ja innovaatioissa.

– Hallituksen tulee välttää toimia, jotka heikentävät yritysten halukkuutta panostaa innovaatioihin tai tuotekehitykseen. Suomi on edelleen jäljessä hallitusohjelman TKI-tavoitteesta ja kilpailijamaista. Julkisten TKI-panosten pitkäjänteistä ja ennakoitavaa kasvattamista kohti kansainvälisesti kilpailukykyistä tasoa tulee jatkaa.

Järjestöjen mielestä tukea on osoitettava erityisesti yritysten uudistumishankkeisiin ja uuteen teknologiaan sekä yritysten ja oppilaitosten sekä julkisen sektorin yhteisiin ekosysteemihankkeisiin.

– Vuonna 2021 voimaantullut TKI-verovähennysoikeus tulee laajentaa koskemaan yliopistoyhteistyön lisäksi yritysyhteistyötä sekä TKI-henkilöstön palkkakuluja. Lisäksi on hyödynnettävä muita TKI-rahoituksen kasvattamisen keinoja, kuten TKI-rahasto, EU-tutkimusrahoituksen tehokkaampi hakeminen sekä innovatiiviset julkiset hankinnat.

Niin ikään olennaista on turvata koulutuksen laatu kaikilla koulutusasteilla.

Paikallista sopimista edistettävä

Järjestöjen mukaan teollisuuden kilpailukyvyn ja tulevaisuuden työllistämisedellytysten parantaminen edellyttävät toimintaympäristön tarkastelemista kunkin yrityksen näkökulmasta.

– Paikallista sopimista koskevaa työlainsäädäntöä tulisi viipymättä tarkastella kriittisesti kilpailukyvyn ja työllisyyden näkökulmista ja varmistaa, että yrityksille taataan yhtäläiset mahdollisuudet kehittää ja sopeuttaa toimintojaan yrityskohtaisin ratkaisuin, Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry ja Teknologiateollisuus ry toteavat.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt