Eduskunnan työ- ja tasa-arvovaliokunta ei muuttanut irtisanomislain pykälää, mutta tarkensi sen perusteluja. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Valiokunta ei muuttanut irtisanomislakia

Työ- ja tasa-arvovaliokunta tähdentää, että lain perusteluilla korostetaan yrityksen pienuuden merkitystä irtisanomista arvioitaessa.

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on saanut tänään tiistaina valmiiksi mietintönsä työsopimuslain muutoksesta eli niin sanotusta irtisanomislaista.

Valiokunta tukee hallituksen esityksen hyväksymistä muuttamattomana, mutta tarkentaa esityksen perusteluja perustuslakivaliokunnan lausuntoon viitaten.

Hallituksen esityksen mukaan irtisanomisperusteelta vaadittavaa asiallista ja painavaa syytä koskevassa kokonaisarvioinnissa tulisi jatkossa ottaa huomioon myös työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärä.

Työ- ja tasa-arvovaliokunta kiinnittää perusteluissaan huomiota siihen, että lakiehdotuksessa oleva lisäys työntekijöiden lukumäärästä ei sanamuodoltaan nimenomaisesti viittaa juuri pieniin yrityksiin.

Hallituksen esityksen perustelujen mukaan ehdotettujen muutosten voidaan katsoa madaltavan pienen työnantajan irtisanomiskynnystä tilanteessa, jossa työntekijän menettelyllä on työnantajaan olennainen vaikutus tämän pienestä koosta johtuen.

Suurten yritysten irtisanomiskynnys ei kiristy

Työ- ja tasa-arvovaliokunnan mukaan pienen työnantajan irtisanomiskynnyksen madaltuminen ei ole johdettavissa ehdotetusta säännösmuotoilusta, mutta muutoksella ja sen perusteluilla korostetaan yrityksen pienuuden merkitystä irtisanomiskynnyksen ylittymisestä tapauksittain tehtävässä kokonaisharkinnassa.

Valiokunnan tekemä lain perustelujen tarkennus käytännössä tarkoittaa sitä, että lainmuutoksen tarkoituksena ei ole kiristää irtisanomiskynnystä suurissa yrityksissä, vaan ainoastaan helpottaa irtisanomiskynnystä pienissä yrityksissä.

Perustuslakivaliokunta kehotti työ- ja tasa-arvovaliokuntaa täsmentämään ehdotettua sääntelyä eli pykälätekstiä viittauksella työnantajan edellytyksiin kantaa työntekijän moitittavan menettelyn tai työntekoedellytysten heikentymisen seurauksia. Kehotus ei kuitenkaan ollut säätämisjärjestyskysymys, joten sen toteuttaminen jäi valiokunnan arvioitavaksi.

Työ- ja tasa-arvovaliokunta pitää tärkeänä, että julkisuudessa ja erityisesti pienyrittäjille kohdistettavassa tiedottamisessa annetaan asianmukainen kuva käsiteltävänä olevan työsopimuslain merkityksestä ja tulkinnasta niin, ettei se johda harkitsemattomiin ja kevein perustein tehtäviin irtisanomisiin.

Hallituksen esityksellä muutettaisiin samalla työttömyysturvalakia siten, että työsuhteen päättymisen perusteella asetettavaa korvauksetonta määräaikaa lyhennettäisiin nykyisestä 90 päivästä 60 päivään tilanteissa, joissa työnantaja on päättänyt työsuhteen työntekijästä johtuvasta syystä.

Työ- ja tasa-arvovaliokunnan mietintöön jätettiin kaksi vastalausetta.

Lue myös:

SDP:n ryhmä esittää irtisanomislain hylkäystä

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt