Työryhmä ehdottaa, että turpeen ja maatalouden fossiilisten polttoaineiden verotuet poistetaan asteittain. LEHTIKUVA / TIMO AALTO

Turpeelle ehdotetaan samaa veronkorotusta kuin muille fossiilisille

Teollisuuden energiaveronpalautuksesta luovuttaisiin asteittain vuosina 2021–2024.

Valtiovarainministeriön työryhmän raportti energiaverotuksen uudistamisesta on valmistunut.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus tekee linjaukset keskeisistä muutoksista budjettiriihessä, jotta tarvittavat lakiesitykset voidaan sisällyttää vuoden 2021 talousarvioesitykseen.

Työryhmä ehdottaa, että lämmityspolttoaineiden 100 miljoonan euron veronkorotus toteutettaisiin vuoden 2021 alusta. Korotus kohdistuisi sekä energiasisältö- että hiilidioksidiveroon.

Turpeelle tehtäisiin vastaava korotus kuin muille fossiilisille polttoaineille.

Yhteistuotannon verotuista poistettaisiin 0,9-laskentasääntö.

Teollisuuden sähkövero alennettaisiin EU:n vähimmäistasolle ja energiaintensiivisen teollisuuden energiaveronpalautuksesta luovuttaisiin. Luopuminen toteutettaisiin asteittain vuosina 2021–2024.

Kaivostoiminnan energiaverotuet poistettaisiin vuoden 2021 alusta.

Sähköveroluokkaan II siirrettävien, kaukolämpöverkkoon lämpöä tuottavien lämpöpumppujen ja konesalien osalta työryhmä esittää, että selvityksiä tulisi jatkaa, jotta ne saadaan valmiiksi alkuvuodesta 2021.

Turpeen verotuki pois asteittain

Työryhmä arvioi myös, miten energiaverojärjestelmä voisi auttaa hallitusta saavuttamaan kunnianhimoiset ilmastotavoitteensa. Hallituksen tavoitteena on, että Suomi on hiilineutraali vuonna 2035.

Työryhmä ehdottaa turpeen ja maatalouden fossiilisten polttoaineiden verotukien asteittaista poistamista.

Työryhmä ehdottaa lisäksi, että biokaasua ryhdyttäisiin verottamaan energiaveromallin mukaisesti lämmityspolttoaineen verotasolla sekä liikenne- että lämmityskäytössä, jolloin siitä kannettaisiin käytännössä vain energiasisältövero. Samalla biokaasun satunnainen ja vähäinen pientuotanto rajattaisiin verotuksen ulkopuolelle.

Työryhmä pitää perusteltuna verojärjestelmää, joka pohjautuu polttoaineen energiasisältöön ja elinkaaripäästöön. Järjestelmä mahdollistaa taloudellisten, energiatehokkaiden ja päästöohjauksen tavoitteiden yhteensovittamisen.

Verotuottojen pienenemistä ei ole näköpiirissä

Fossiilisten lämmityspolttoaineiden osuus energiaverotuotoista pienenee tulevaisuudessa, mutta valtiovarainministeriön työryhmän mukaan niiden osuus ei ole ollut kovin merkittävä nykyisinkään.

Liikenteen polttonesteiden muutokset verotuotoissa vievät aikaa ja sähköveron veropohjan ennustetaan kasvavan.

Raportissa ehdotetaan, että energiaverotuksen tasoon tehdään jatkossa säännönmukaisia tarkistuksia.

Työryhmään osallistui asiantuntijoita valtiovarainministeriöstä, maa- ja metsätalousministeriöstä, työ- ja elinkeinoministeriöstä, ympäristöministeriöstä ja Verohallinnosta. Työryhmä kuuli työnsä tueksi tutkijoita, järjestöjä ja keskeisiä sidosryhmiä.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt