Sisä-Suomen poliisilaitoksen putka Tampereella 8. tammikuuta 2014. LEHTIKUVA/VIENA KYTÖJOKI

Tulossa uusi putkalaki

Tavoitteena on turvata vapautensa menettäneiden perus- ja ihmisoikeudet sekä henkilöstön oikeusturva.

Sisäministeriö on lähettänyt lausunnoille luonnoksen laiksi poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta ja eräiksi siihen liittyviksi laiksi.

Niin sanotun putkalain uudistuksella on tarkoituksena saattaa ajan tasalle säännökset, jotka koskevat säilytykseen liittyviä vapautensa menettäneen oikeuksia, velvollisuuksia ja perusoikeuksien rajoituksia, vartiointitehtävissä toimivan henkilöstön toimivaltuuksia sekä viranomaisten velvollisuuksia.

Perjantaina lausuntokierrokselle lähteneessä esitysluonnoksessa ehdotetaan säädettäväksi poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelun osalta uusi laki, joka korvaisi nykyisen samannimisen lain.

Tämän lisäksi kumottaisiin vanhentuneeksi katsottava päihtyneiden käsittelystä annettu laki ja muutettaisiin muun muassa pakkokeinolakia ja henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annettua lakia. Kyseessä on virkamiestyöryhmän mietintö, joka on laadittu hallituksen esityksen muotoon.

Sisäministeriön mukaan esityksen keskeisenä tavoitteena on poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelua koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus, jossa huolehditaan vapautensa menettäneiden perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta.

Lainsäädäntöuudistuksessa otetaan nykyistä lainsäädäntöä paremmin huomioon myös vartiointitehtävissä toimivan henkilöstön oikeusturvaa koskevat näkökohdat ja työturvallisuus. Uudistuksessa pyritään kohentamaan myös säännösten käytännön sovellettavuutta.

– Tavoitteena on, että vapautensa menettäneiden turvallisuus varmistetaan monin eri tavoin ja heidän säilyttämiseensä liittyvä menettely on valtakunnallisesti yhdenmukaista. Säännösehdotusten mukaisesti näihin liittyy keskeisesti se, että säilytystilojen valvontaa tehostetaan, turvataan riittävät voimavarat valvontaan ja tarkennetaan valvonnan hallinnollista ohjausta, kertoo erityisasiantuntija Jarkko Nieminen sisäministeriöstä.

Uudistuksen tarkoituksena on parantaa myös säilytystilan olosuhteita ja varustelua sekä lisätä vapautensa menettäneen mahdollisuuksia hoitaa välttämättömiä asioita. Tarkoituksena on myös selkeyttää hallinnolliseen muutoksenhakuun liittyvää menettelyä.

Esityksellä tavoitellaan sisäministeriön mukaan myös sitä, että vartiointitehtävissä toimivan henkilöstön työturvallisuus ja oikeusturva otetaan aiempaa paremmin huomioon. Lisäksi sillä selkiytetään säilytystehtäviin liittyvää viranomaisten päätöstoimivaltaa sekä muita toimivaltuuksia ja velvollisuuksia.

Esityksellä pyritään lisäksi varmistamaan, että esitutkintaan ja muuhun tutkintaan liittyvät menettelyt ja päätöksenteko eriytetään nykyistä selkeämmin päätöksenteosta, joka koskee vapautensa menettäneen säilyttämiseen liittyviä olosuhteita ja säilyttämiseen liittyvää kohtelua. Tätä on edellytetty pitkään muun muassa laillisuusvalvonnassa.

Esityksessä tavoitellaan myös vapautensa menettäneiden terveydenhuoltopalvelujen parantamista ja yhdenmukaistamista sote-uudistuksen yhteydessä.

– Lainsäädäntöuudistuksen tavoitteisiin lukeutuu lisäksi selviämishoitopalveluja koskevan järjestämisvastuun terävöittäminen, sekä se, että palvelun alueellisen saatavuuden parantumisen myötä poliisin säilytystiloihin sijoitettaisiin nykyistä vähemmän henkilöitä, jotka eivät päihtymyksen vuoksi kykene huolehtimaan itsestään, Nieminen sanoo.

Lakien ehdotetaan tulevan voimaan 1.1.2023.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt