Kai Mykkänen. LEHTIKUVA/AFP PHOTO/APA / Hans Punz

Kuuma aselaki, totta vai tarua? Ministeri vastaa väitteisiin

Kai Mykkäsen mukaan uuden aselain valmistelussa on kuultu laajasti sidosryhmiä.

Sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) oikoo Verkkouutisten blogissaan vääriä käsityksiä uudesta aselaista. Verkkouutiset keräsi alle Mykkäsen listaamat esimerkit totta vai tarua -väitteistä.

TOTTA: Aselupien ja aseiden seurantaa tehostetaan

Esityksen mukaan lakiin sisällytettäisiin velvoite ampuma-aseluvan haltijoiden seurannasta ja aseluvan säännöllisestä tarkastelusta. Poliisi seuraa aseluvan haltijoiden käyttäytymistä luvan myöntämisedellytysten kannalta jo nyt. Säännöksellä nykyinen käytäntö tuotaisiin kuitenkin itse ampuma-aselakiin.

TARUA: Jatkossa luvat voidaan peruuttaa huomattavasti nykyistä helpommin

Esityksen mukaan aselupa tulisi peruuttaa aina, jos luvan myöntämisen edellytyksiä ei enää ole. Aseluvan myöntämisen yleisenä edellytyksenä on se, että hakija on käyttäytymiseltään tai terveydentilaltaan sopiva. Poliisi peruuttaisi aseluvat esimerkiksi niissä tapauksissa, joissa aseluvan haltija on tuomittu sellaisesta rikoksesta, jonka voidaan katsoa osoittavan hänet sopimattomaksi aseen hallussapitoon. Näissä tilanteissa myöskään uutta aselupaa ei myönnettäisi. Tällä hetkellä peruuttaminen on näissä tilanteissa aselain mukaan harkinnanvaraista. Käytännössä poliisi on kuitenkin peruuttanut luvat esimerkiksi vakaviin tai toistuviin rikoksiin syyllistymisen perusteella.

TOTTA: Direktiivi kieltää isot latauslaitteet ilman lupaa A-luokan aseeseen

Yksittäisiä, isoja latauslaitteita saa jatkossa olla hallussa vain henkilöillä, joilla on kiellettyjen aseiden eli A-luokan aseiden aselupa. Ison lippaan hallussapito ilman esimerkiksi reserviläispoikkeukseen tai ammuntaurheiluun perustuvaa A-luokan aselupaa voisi johtaa aseluvan menetykseen. Kansallisesti on pyritty löytämään ratkaisu, joka mahdollistaisi edelleen esimerkiksi koriste-esineeksi muutettujen isojen lippaiden säilytyksen. Nykyisessä esitysluonnoksessa tällaista lausetta ei ole, mutta asiaa harkitaan jatkovalmistelussa. Luvattomat isot lippaat voi joka tapauksessa luovuttaa poliisille omaehtoisesti ilman seuraamuksia ja aikarajaa.

TARUA: Mitkään yhteisöluvat eivät enää jatkossa ole mahdollisia

Erityisen vaarallisten, kiellettyjen A-luokan aseiden yhteisöluvat direktiivi pääasiallisesti kieltää. MPK:lle on kuitenkin annettu nyt lainsäädännössä uusi julkisoikeudellinen asema, joka mahdollistaa direktiiviä laveasti tulkiten A-luokan aseiden yhteisöluvan hakemisen jatkossakin. Jatkossa tämä tiivistänee yhteistyötä MPK:n ja muiden reserviläisjärjestöjen kanssa. Muut yhdistykset ja ampumaseurat voivat edelleenkin hakea yhteisölupia muihin kuin A-luokan aseisiin aivan kuten ennenkin. Siirtymäsäädöksen mukana kaikkien yhteisöjen vanhat luvat myös jatkuvat.

TOTTA: Ampumaurheiluperusteella erityisen vaaralliseen ampuma-aseeseen lupaa hakevan henkilön tulisi olla kuulunut vähintään 24 kuukauden ajan ampumaseuraan ja harjoitelleen tai kilpailleen aktiivisesti

Vaatimus kahden vuoden aktiivisesta harrastamisesta ennen luvanmyöntämistä koskee tällä hetkellä ampuma-aselaissa niin sanottuja käsiaseita. Säännös on otettu ampuma-aselakiin kouluampumisten jälkeen ja sen on todettu käytännössä parantaneen yleistä järjestystä ja turvallisuutta. Koska kiellettyjen aseiden poikkeusta laajennettiin merkittävästi koko reserviin, on perusteltua, että lähtökohtaisesti asedirektiivissä kiellettyjä aseita, joihin jatkossa voidaan myöntää vain poikkeuslupia, koskisi sama vaatimus harrastamisesta kuin direktiivissä luvanvaraisten aseiden luokkaan kuuluvia käsiaseita koskee.

TARUA: Kansallisessa esityksessä ei ole huomioitu aseluvan myöntämisen mahdollisuutta A-luokkaan kuuluviin aseisiin erityisistä syistä, kriittisen infrastruktuurin, kauppamerenkulun, arvokuljetusten ja arkaluontoisten kohteiden turvallisuuden suojelemiseksi

Hallituksen esitysluonnoksen mukaan poikkeuslupia erityisen vaarallisiin aseisiin voitaisiin myöntää asekeräilijöiden, reserviläisten ja ampumaurheilijoiden lisäksi erityisestä syystä työhön, jossa ampuma-ase on välttämätön tai määräajaksi näytöstä, kuvausta tai muuta vastaavaa tarkoitusta varten. Tämä säännösehdotus kattaisi asedirektiivin mukaiset poikkeusperusteet, kuten kriittisen infrastuktuurin, kauppamerenkulun, arvokuljetukset, arkaluontoisten kohteiden turvallisuuden suojelemisen sekä koulutukseen, kulttuuriin, tutkimukseen ja historiaan liittyvät syyt.

TOTTA: Asekeräilijöiden lupaan voisi sisällyttää ehdon, että aseella ei saa ampua

Esitysluonnoksessa esitetään, että asekeräilijöiden aseita koskisi lähtökohtaisesti ampumakielto ja kiellon väliaikaiseen poistamiseen voisi hakea lupaa poliisilta. Asekeräilijät on lisätty asedirektiivin soveltamisalaan ja direktiivissä keräilijän määritelmässä todetaan, että keräilijä kerää ja säilyttää ampuma-aseita, osia tai ampumatarvikkeita. Esityksen valmistelussa on katsottu myös, että asekeräilyn kohteena olevilla ampuma-aseilla ei olisi tarkoitus lähtökohtaisesti ampua muun muassa aseiden ja niiden osien säilymisen ja rikkoutumisen estämiseksi.

TOTTA: Kansallisen tason toteutus rajaa erityisen vaarallisten aseiden poikkeusluvat vain pitkiin puoliautomaattiaseisiin

Reserviläispoikkeuksen tarkoituksena on mahdollistaa harjoittelu Puolustusvoimien käytössä olevia aseita muistuttavilla aseilla, eli niin sanotuilla reserviläiskivääreillä, joissa on pitkä lipas. Muita direktiivissä määriteltyjä erityisen vaarallisia aseita ovat mm. sarjatuliaseesta muunnetut itselataavat kertatuliaseet ja lyhyen keskisytytteistä patruunaa ampuvan itselataavan kertatuliaseen ja kapasiteetiltaan ison latauslaitteen yhdistelmät, joita luvitettaisiin edelleen esimerkiksi ampumaurheiluun, mutta ei reserviläispoikkeuksella.

TOTTA: Sidosryhmiä on kuultu laajasti

Esitystä valmisteltaessa on pyritty kuulemaan sidosryhmiä laajasti. Sisäministeriö järjesti kolme asedirektiivin kansallista täytäntöönpanoa koskevaa keskustelutilaisuutta marraskuussa 2017 eri järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Lisäksi sisäministeriö pyysi sidosryhmiltä 7.12.2017 lausuntoa asedirektiivin kansallisen täytäntöönpanon tueksi kansallisen puolustuksen poikkeuksen soveltamisalasta kansallisesti. Sisäministeri ja esityksen valmisteluun osallistuneet virkamiehet ovat tavanneet keväällä 2018 sidosryhmien edustajia. Sisäministeriö järjestää asedirektiivin täytäntöönpanoa koskevaan esitysluonnokseen liittyen keskustelu- ja kuulemistilaisuuden 21.5.2018, jonne kutsutaan samat tahot, joille myös lausuntopyyntö on lähetetty.

TARUA: Aselaki haittaa metsästystä

Lupaprosessit puoliautomaattiaseisiin metsästyslain mukaisilla pienemmillä latauslaitteilla säilyvät ennallaan. Tälläkin hetkellä metsästyslaissa on kielletty sellaiset itselataavat aseet, joiden lippaaseen mahtuu enemmän kuin kolme patruunaa. Merkittävin muutos aselain mukaan olisi se, että jatkossa metsästäjä ei saisi käyttää isoja latauslaitteita myöskään aseradalla, ellei hänellä ole siihen lupaa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt