THL:n mukaan kotihoidontuen lyhentämisellä tuskin olisi vaikutuksia äitien työllistymiseen. (Lehtikuva/Roni Lehti)

THL:lle sataa moitteita kotihoidontuen tutkimuksesta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen katsotaan antaneen kyseenalaisen suosituksen kotihoidontuen keston vaikutuksesta.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen (PT) tutkimusjohtajan Tuomas Kososen mielestä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) antaa kyseenalaisia politiikkasuosituksia kotihoidontuen keston vaikutuksesta äitien työllistymiseen. THL:n tiedotteen mukaan kotihoidontuen lyhentämisellä tuskin olisi vaikutuksia äitien työllistymiseen. Tutkimuksesta ovat uutisoineet useat mediat.

– Mielestäni tehdyn tutkimuksen perusteella tällaista politiikkasuositusta ei voi antaa, ja tulos on myös ristiriidassa aiemman tutkimustulokseni kanssa, tutkimusjohtaja Tuomas Kosonen kirjoittaa Palkansaajien tutkimuslaitoksen blogissa.

Kososen mielestä THL:n kyselyyn perustuva tutkimus tuo esiin uutta tietoa perheiden tilanteesta ja ajatuksista työllistymisnäkymistään talouskriisin vallitessa, mutta politiikkasuosituksia tutkimuksesta ei kuitenkaan voi vetää.

– Kyse on siitä, pystyykö tutkimus vastaamaan siihen, miten työllisyys muuttuisi tehtyjen politiikkamuutosten vuoksi. THL:n tutkimus ei tähän pysty vastaamaan, koska siinä tutkitaan kotihoidontuella olevien äitien ja työmarkkina-aseman yhteyksiä. Yleisesti ottaen yhteydet kuvaavat vallitsevaa nykytilaa, esimerkiksi mikä on työllisyystilanne eri ryhmissä nykyisen perhepolitiikan vallitessa.

Korkeampi kotihoidontuen määrä vähentää työllistymistä

Jotta pystyttäisiin antamaan politiikkasuosituksia nykyisten perhevapaiden muuttamiseksi, pitäisi Kososen mukaan lisäksi tietää miten ihmiset reagoisivat muutoksiin.

– Tällaista tulosta ei yhteyksistä saa. Sen sijaan perheiden reagoimisesta perhepolitiikan muutoksiin antaa vastauksia tutkimusasetelma, jossa perhepolitiikka on muuttunut. Nämä politiikan muutokset voi rinnastaa tutkimusaineistossa perheiden käyttäytymisen muutoksiin, Kosonen kirjoittaa.

Yleensä vaaditaan myös joku vertailuryhmä eli ryhmä, jolla vastaavaa politiikkamuutosta ei ole tapahtunut ja johon tutkittavan ryhmän käyttäytymisen muutoksia voi verrata. Kun lisäksi huolehditaan, että tietyt kausaaliasetelman vaatimat oletukset ovat kunnossa, voidaan politiikkasuosituksia perhevapaiden muutoksesta antaa.

– Oma tutkimukseni, joka hyödyntää kotihoidontuen kuntalisien muutoksia tutkittaessa kotihoidontuen vaikutuksia äitien työllisyyteen, täyttää nämä vaatimukset. Sen tulos on, että korkeampi kotihoidontuen määrä vähentää yllättävän paljonkin äitien työllistymistä.

THL:n tutkimuspäällikkö Minna Salmi vastaa Kososelle blogissa, ettei THL anna politiikkasuosituksia.

– Kotihoidon tukikauden pituuteen tai tuen tasoon emme ota kantaa tiedotteessa emmekä tutkimusraportissa. Esitämme varauksia niihin odotuksiin, joita kotihoidon tukikauden lyhentämisestä on suhteessa äitien työllisyysasteeseen. Toteamme, että kotihoidon tukikauden lyhentäminen tuskin nostaisi alle kolmivuotiaiden lasten äitien työllisyysastetta merkittävästi, Salmi kirjoittaa.

Kosonen vastaa, että hänen mielestään lause, että ”tutkimuksen tulokset antavat pohjaa arvioida sitä, missä määrin mahdollisella politiikkamuutoksella – kotihoidon tukikauden lyhentämisellä – voitaisiin saada nykyistä enemmän äitejä ansiotyöhön” on politiikkasuositus.

Monet vaikuttajat ovat kommentoineet THL:n tutkimusta sosiaalisessa mediassa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt