Työeläkevakuuttajat Telan toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes. LEHTIKUVA/HEIKKI SAUKKOMAA

Tela: Eläkkeiden rahoitushaasteisiin syytä hakea vastauksia

Työeläkevakuuttajat Telan mukaan eläkkeiden rahoituksen ratkomiseen tarvitaan laajaa keinovalikoimaa.

Työeläkevakuuttajat Telan toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes pitää hyvänä sitä, että uusi Eläketurvakeskuksen laskelma on nyt tehty ja että siitä nähdään erityisesti ennakoidun väestökehityksen vaikutukset eläkkeiden rahoitukseen.

Siimes korostaa kuitenkin, että PTS-laskentamalli kuvaa tiettyjen oletusten pohjalta todennäköistä tulevaisuudenkuvaa, eikä väistämättä toteutuvaa kuvaa tulevaisuudesta.

Siimeksen mielestä rahoitushaasteisiin on syytä hakea vastauksia jo seuraavalla hallituskaudella. Työikäisen väestön määrään vaikuttavat lyhyellä tähtäimellä työperäinen maahanmuutto ja pitkällä aikavälillä syntyvyys.

– Väestönkasvua edistäviä tehokkaita toimia tarvitaan. Vanhusten määrän nousu ei ole mikään vuosikymmenessä tai kahdessa ohi menevä asiantila, vaan uusi pysyvä todellisuus, ja se on syytä ottaa huomioon päätöksenteossa.

PTS osoittaa työeläkemaksun korotuspaineita erityisesti 2050-luvulle ja siitä eteenpäin, mikäli todellisesta kehityksestä tulee nyt tehtyjen oletusten suuntainen.

– Tulevien sukupolvien maksutaakka on yksi tärkeä näkökulma asiaan. Maksun korotusten ja eläke-etuuksien heikennysten ohella keinovalikoimassa olisi kuitenkin hyvä pitää myös ajatusta rahastoinnin lisäämisestä, jota meille suositeltiin muun muassa viime syksynä kansainvälisessä eläkejärjestelmien Mercer-arviossa, Siimes sanoo

Pitkän aikavälin tuotot hyviä

Rahastoinnin lisääminen tarkoittaisi sitä, että nykyistä suurempi osa eläkemaksusta rahastoitaisiin ja sijoitettaisiin tulevaisuuden varalle ja näin saataisiin enemmän varoja tulevien eläkkeiden rahoittamiseen. Lisärahastointi voitaisiin toteuttaa esimerkiksi työeläkemaksuja hieman nostamalla.

– Lisärahastoinnin aloittaminen jo nyt nostaisi maksua huomattavasti vähemmän kuin se, että syntyvyyden alentumisesta syntyvä rahoitusvaje hoidettaisiin vasta kaukaisemmassa tulevaisuudessa. Näin syntyvyyden alenemisen kustannuksia jaettaisiin kaikkien sukupolvien kesken, eivätkä ne kohdistuisi vain kaukaisemman tulevaisuuden työnantajille ja työntekijöille, Siimes sanoo.

Uudessa PTS-raportissa työeläkevarojen sijoitustuottojen oletusta laskettiin seuraavan kymmenen vuoden ajaksi aiemmasta 3,0 prosentista 2,5 prosenttiin. Sen jälkeen tuotto-olettama nousee 3,5 prosenttiin. Työeläkevarojen toteutunut sijoitustuotto on ollut pitkällä aikavälillä 4,0 prosenttia.

– Sijoitustuotoilla on tärkeä rooli eläkkeiden rahoituksessa. Tuotot ovat lyhyellä aikavälillä alttiita heilahteluille. Pitkällä aikavälillä niihin vaikuttaa viime kädessä se, miten tuottavuus kehittyy niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Toteutunut kehitys on ollut eläkevarojen tuoton osalta hyvä.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt