Suomi säästää ja eroaa kansainvälisestä viinijärjestöstä – säästöä 13 400 euroa vuodessa

Valtio aikoo erota kansainvälisestä viinijärjestöstä taloudellisista syistä.

Hallituksen eduskunnalle antamassa esityksessä ehdotetaan, että Suomi irtisanoo Pariisissa vuonna 2001 tehdyn Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen.

Järjestöstä ehdotetaan erottavaksi lähinnä taloudellisista syistä. Järjestöstä eroamisen seurauksena Suomelta säästyy vuotuinen jäsenmaksuosuus, joka on tällä hetkellä 13 400 euroa. Lisäksi eroamisen seurauksena säästettäisiin työajan käyttöön liittyvissä kustannuksissa sekä järjestön toimintaan liittyvissä matkakuluissa.

Suomessa järjestön toimintaan liittyviä tehtäviä hoidetaan maa- ja metsätalousministeriössä.

Kansainvälinen viini- ja viiniköynnöstoimisto perustettiin alun perin vuonna 1924. Toimisto nimettiin myöhemmin järjestöksi vuonna 1958. Suomi liittyi järjestöön vuonna 1992.

Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehtiin perustamissopimus vuonna 2001, jolloin muutettiin järjestön toimintaa koskevia tiettyjä teknisiä menettelytapoja. Järjestön toiminnan pääpaino kuitenkin edelleen säilyi viinialan tieteellisteknisten suositusten laatimisessa.

Järjestön perustamissopimuksen mukaan sopimuksen osapuoli voi irtisanoa sopimuksen milloin tahansa kuuden kuukauden irtisanomisajalla lähettämällä kirjallisen ilmoituksen järjestön pääjohtajalle ja Ranskan tasavallan ulkoministeriölle.

Laki Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta on tarkoitus saattaa voimaan valtioneuvoston asetuksella samanaikaisesti kuin irtisanominen tulee voimaan.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt