Avohakkuualue Lohjan Karjalohjalla heinäkuussa 2018. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Suhdanne vetää hakkuut rajuun kasvuun

Metsäteollisuuden vienti vetää, tuotanto kasvaa ja kantohinnat nousevat.

Metsäsektorilla eletään suhdannehuippua, arvioidaan Luonnonvarakeskuksen suhdannekatsauksessa. Metsäteollisuustuotteiden tuotanto- ja vientimäärät kasvavat, teollisuuspuun hakkuut lisääntyvät, kantohinnat nousevat ja yksityismetsätalouden liiketulos kohenee. Ensi vuonna kehityksen kuitenkin ennakoidaan tasaantuvan.

Sahatavaran tuotannon ennustetaan kasvavan pari prosenttia viime vuodesta. Sahatavaran vientimäärä jää kuitenkin edellisvuotta pienemmäksi. Sellun tuotanto kasvaa tänä vuonna kahdeksan prosenttia ja vienti peräti 13 prosenttia. Korkeat tuotanto- ja vientiluvut selittyvät katsauksen mukaan tuotantokapasiteetin suurella kasvulla hyvässä markkinatilanteessa.

– Tänä vuonna sellun vientihinta nousee lähes viidenneksen viime vuotta korkeammaksi. Vienti ja tuotanto kasvavat edelleen hieman myös ensi vuonna. Vientihinta alenee kuitenkin hieman tämän vuoden huippuhinnasta, arvioi Luken erikoistutkija Matleena Kniivilä tiedotteessa.

Pitkään jatkuneen alamäen jälkeen myös paperin tuotanto ja vienti kasvavat tänä vuonna. Kasvua selittävät tuotantokapasiteetin sulkemiset Euroopassa sekä korkeasta sellun hinnasta saatava kilpailuetu. Myös kartongin tuotannon ja viennin kasvu jatkuu vahvana samalla, kun vientihinta nousee.

Lopputuotteiden myönteisen kysyntä- ja hintakehityksen ansiosta massa- ja paperiteollisuuden kannattavuus kohenee katsauksen mukaan tänä vuonna huipputasolle ja pysyy mahdollisesti ensi vuonnakin hyvänä.

Markkinahakkuut kasvavat yhdeksän prosenttia

Metsäteollisuuden uudet investoinnit lisäävät puun käyttöä, ja puun kysyntä nostaa kantohintoja. Kotimaan markkinahakkuut kasvavat katsauksen mukaan tänä vuonna yhdeksän prosenttia 68,3 miljoonaan kuutiometriin. Myös raakapuun tuonti kasvaa viime vuodesta.

Mänty- ja kuusisahatavaran vahvistuvat vientihinnat ja sahahakkeen kysynnän kasvu nostavat havutukkien keskimääräisiä kantohintoja 9–10 prosenttia. Sellun, paperin ja kartonkien tuotannon kasvu nostaa kuitupuutavaralajien kantohintoja 8–11 prosenttia.

Ensi vuonna teollisuuspuun hakkuiden ja puun hintojen ennakoidaan tasaantuvan talouskasvun hidastumisen vuoksi ja jäävän kuluvan vuoden tasolle.

Katsauksen mukaan myös metsähakkeen käytön kannattavuus paranee. Päästöoikeuksien hinnat ovat nousseet lähes kolminkertaisiksi viimeisen vuoden aikana, mikä tukee metsähakkeen, kuoren ja purun kilpailukykyä lämmöntuotannossa.

Metsähakkeen käytön ennakoidaan kasvavan tänä vuonna kolme prosenttia ja ensi vuonna pari prosenttia 8,2 miljoonaan kuutiometriin. Metsähakkeen hinnan arvioidaan pysyvän tänä vuonna viime vuoden tasolla, mutta nousevan hieman ensi vuonna. Puupellettien kulutuksen ennakoidaan kasvavan hieman tänä ja ensi vuonna.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt