Tiemaksuja on esitetty muun muassa pääkaupunkiseudulle. LEHTIKUVA / TEEMU SALONEN

Ryhmäjohtajat VU:n kyselyssä: Vihreät ja vasemmistoliitto haluavat tiemaksut

Valtaosa eduskuntapuolueista tyrmää esitykset autoilun kustannusten lisäämisestä.

Ainoastaan vihreät ja vasemmistoliitto kannattavat tiemaksujen käyttöön ottamista ja ovat valmiita säätämään ne mahdollistavan lain jo ensi vaalikaudella. Vihreät on kuitenkin ainoa puolue, joka olisi valmis säätämään tiemaksut myös nykyisten autoilun kustannusten päälle. Vihreätkin toivoo silti hinnoittelu- tai verouudistuksia. Asia ilmenee Verkkouutisten kyselystä eduskuntaryhmien puheenjohtajille.

Liikenteen päästöjen vähentämiseen liittyvät tulevat päätökset ovat herättäneet runsaasti keskustelua. Etenkin yksityisautoilun vähentämiseen tähtäävät toimet, kuten tiemaksut ja pysäköinnin kustannusten kasvattaminen sekä esimerkiksi ajatus työpysäköinnin säätämisestä verotettavaksi eduksi ovat kuumentaneet tuntoja ja kirvoittaneet puheenvuoroja puolesta ja vastaan.

Helsingin seudun MAL 2019 -suunnitelmaan kirjattu tiemaksuehdotus on HSL:n hallituksen puheenjohtaja Risto Rautavan mukaan kuitenkin sidoksissa valtakunnalliseen päätökseen, jossa koko autoiluun liittyvä hinnoittelu ja verotus uudistetaan käyttöön kohdistuvaksi.

Verkkouutiset kysyi eduskuntaryhmien puheenjohtajilta muun muassa, kannattavatko he tiemaksujen käyttöön ottamista, ovatko he valmiita säätämään ne mahdollistavan lain jo ensi vaalikaudella sekä voitaisiinko tiemaksut ottaa käyttöön nykyisen autoilun verotuksen ja maksujärjestelmän päälle.

Kaikki puolueet vihreitä ja vasemmistoliittoa lukuunottamatta vastasivat kielteisesti jokaiseen kysymykseen. Vasemmistoliitto ei olisi valmis ottaman käyttöön tiemaksuja, ellei sitä tehdä osana liikenteen verotuksen kokonaisuudistusta. Vihreätkin toivoisi uudistusta koko autoverojärjestelmään.

Tiemaksuja vastustavien vastauksissa korostui käsitys siitä, etteivät ilmastohaasteet ratkea autoilun kallistamisella. Myös autoilun jo ennestään korkeat kustannukset nousivat esiin. Tiemaksujen vastustajat huomauttivat myös muun muassa, että autoilu on monen työn kannalta välttämätöntä.

Kyselyyn vastasivat eduskuntaryhmien puheenjohtajat Rkp:n Thomas Blomqvistia lukuunottamatta. SDP:stä vastasi eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtmanin sijasta varapuheenjohtaja Suna Kymäläinen. Kysymykset, vastaukset sekä annettuja perusteluja on kerätty alle.

Antti Kaikkonen, keskusta

Kannatatteko tiemaksujen käyttöön ottamista, ja mikäli vastaatte myöntävästi, olisitteko valmis säätämään ne mahdollistavan lain ensi vaalikaudella?

EI. Ilmastohaasteet eivät ratkea sillä, että autoilusta tehdään vain nykyistä kalliimpaa. Auto on hyvin monille ainoa järkevä mahdollisuus muun muassa käydä töissä tai harrastuksissa. Toki ilmastohaaste pitää ottaa vakavasti, mutta liikenteen päästöjen osalta panostaisin ensi vaiheessa ”autoilusta rankaisemisen” sijasta toimenpiteisiin, joilla saadaan joukkoliikenteestä houkuttelevampaa ja sujuvampaa sekä autokantaa nuorennettua.

Voidaanko tiemaksut ottaa käyttöön nykyisen autoilun verotuksen ja maksujärjestelmän ”päälle”?

EI. Autoilijoilta kerätään jo nyt vuosittain erilaisina veroina ja maksuina valtavasti rahaa valtion budjetin katteeksi. Uudet lisärasitukset autoilulle vanhan rahankeräysautomaatin ohella, tällä kertaa ilmastomuutoksen hillinnän nimissä, johtaisivat ilman kompensaatiota helposti siihen, että pienituloisilla ei ole enää varaa käydä töissä, opiskelemassa tai harrastamassa. En halua pakottaa ihmisiä matkustamaan tuntikausia kodin ja työpaikan välillä eri joukkoliikennevälineissä, jos autolla sama matka hoituisi murto-osalla ajasta. Ajallakin on arvonsa.

Kalle Jokinen, kokoomus

Kannatatteko tiemaksujen käyttöön ottamista, ja mikäli vastaatte myöntävästi, olisitteko valmis säätämään ne mahdollistavan lain ensi vaalikaudella?

EI. Tiemaksut lisäisivät työssäkäynnin kustannuksia ja vähentäisivät työn kannattavuutta. Työllisyysastetta on nostettava edelleen. Ihmisiä kannustetaan ottamaan työtä vastaan kaikin keinoin esim. ansiotulojen verotusta keventämällä. Tiemaksut olisivat niihin päätöksiiin nähden epäjohdonmukainen ratkaisu ja tiemaksut valuisivat nopeasti myös tuotteiden ja palveluiden hintoihin. Tiemaksut lisäisivät eriarvoisuutta, sllä omaa autoa joudutaan yleensä käyttämään työmatkoihin siksi, että käytössä ei ole vaihtoehtoista yhteiskunnan tukemaa joukkoliikennettä.

Voidaanko tiemaksut ottaa käyttöön nykyisen autoilun verotuksen ja maksujärjestelmän ”päälle”?

EI. Liikenteestä kerättävä suora ja välillinen verokertymä on jo n. 8-10 miljardia euroa, josta vain murto-osa käyetään liikenteen ja väylien kehittämiseen. Väylät eivät ole vain autoilijoiden hyödyksi. Vaikka ihminen ei ikinä omistaisi autoa, silti palvelut ja tuotteet kuljetetaan hänellekin väyläverkkoa pitkin. Ihmisten liikkumista ei pidä rajoittaa, liikkuminen on aina merkki aktiivisuudesta, jota yhteiskunnassa tarvitaan. Liikkumisesta rankaisemisen sijaan ihmisiä pitää kannustaa liikkumaan mahdollisimman ympäristöystävällisellä tavalla.

Simon Elo, sininen tulevaisuus

Kannatatteko tiemaksujen käyttöön ottamista, ja mikäli vastaatte myöntävästi, olisitteko valmis säätämään ne mahdollistavan lain ensi vaalikaudella?

EI. Suomalaisilta kerätään tieliikenteestä yli kahdeksan miljardia euroa vuosittain, mikä on lähes yhtä paljon veroja kuin valtio kerää ansio- ja pääomatuloista. Tästä tieverkon ylläpitoon palautuu noin miljardia euroa. Sinisten mielestä on hölmö punavihreä ajatus kerätä tiemaksuja teiden ylläpitoon kun rahaa kyllä on jo nyt, mutta sitä ei vain käytetä riittävästi teiden kunnosta huolehtimiseen.

Voidaanko tiemaksut ottaa käyttöön nykyisen autoilun verotuksen ja maksujärjestelmän ”päälle”?

EI.

Suna Kymäläinen, SDP

Kannatatteko tiemaksujen käyttöön ottamista, ja mikäli vastaatte myöntävästi, olisitteko valmis säätämään ne mahdollistavan lain ensi vaalikaudella?

EI. Kannatan liikenteen verotuksen uudistamista pitkäjänteisesti kehityksen mukana. Valittujen tapojen on perustuttava tutkitusti vaikutuksiltaan päästöjä vähentäviin ja sosiaalisesti oikeudenmukaisiin malleihin. Koko maassa toteuttamiskelpoisen ja ominaisuuksiltaan riittävän älykkään järjestelmän osalta haluan nähdä kokonaisarvion kustannuksista sekä hyödyistä. Ruuhka-Suomessakin on paljon alueita, jossa oma auto on käytännössä ainoa vaihtoehto.

Voidaanko tiemaksut ottaa käyttöön nykyisen autoilun verotuksen ja maksujärjestelmän ”päälle”?

EI. Liikenteen verotusta pitää tarkastella kokonaisuutena vaikutuksiltaan. Kustannukset tuskin laskevat tulevaisuudessa, mutta ilmastotavoitteiden tuomien muutosten oikeudenmukaisuus ratkaisee niiden hyväksymisen.

Leena Meri, perussuomalaiset

Kannatatteko tiemaksujen käyttöön ottamista, ja mikäli vastaatte myöntävästi, olisitteko valmis säätämään ne mahdollistavan lain ensi vaalikaudella?

EI. Autoilua ja kuljetuksia verotetaan jo ihan riittävästi ja meidän pitäisi keksiä keinoja että suomalaisilla olisi aidosti varaa ajaa autoilla. Itse asiassa autoilun käyttökustannuksia tulisi laskea. Myös tavaraliikenne joutuisi maksajaksi tullien vuoksi ja se olisi lopulta kohonneissa hinnoissa tai heikentäisi yrittäjien kannattavuutta ja vaarantaisi työllisyyttä.

– Perussuomalaiset haluavat antaa ihmisille oikeiden ajaa autolla, ja jos ihmisten valintoihin halutaan vaikuttaa, tapahtuu se tarjoamalla hyvä ja houkutteleva vaihtoehto.

Voidaanko tiemaksut ottaa käyttöön nykyisen autoilun verotuksen ja maksujärjestelmän ”päälle”?

EI.

Peter Östman, kristillisdemokraatit

Kannatatteko tiemaksujen käyttöön ottamista, ja mikäli vastaatte myöntävästi, olisitteko valmis säätämään ne mahdollistavan lain ensi vaalikaudella?

EI. Emme näe sitä tällä hetkellä ajankohtaisena. Voimme harkita erillisiä maksuja osana uusien liikennehankkeiden rahoitusta mutta emme yleisiä tiemaksuja.

Voidaanko tiemaksut ottaa käyttöön nykyisen autoilun verotuksen ja maksujärjestelmän ”päälle”?

EI. Tiemaksuilla voidaan tulevaisuudessa korvata muuta autoilun verotusta mutta ei nykyisten verojen päälle

Krista Mikkonen, vihreät

Kannatatteko tiemaksujen käyttöön ottamista, ja mikäli vastaatte myöntävästi, olisitteko valmis säätämään ne mahdollistavan lain ensi vaalikaudella?

KYLLÄ. Kaupunkien ratkaisut ovat keskeisessä roolissa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Yhä useammassa suomalaisessa kaupungissa tarvitaan keinoja autoilun haittoja pienentämiseen, ja eräs ilmeinen keino tähän ovat tienkäyttömaksut. Tienkäyttömaksuja tulee ottaa käyttöön ja niiden tuotot voidaan suunnata kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen parantamiseen. Maksujen mahdollistamiseksi on luotava lainsäädäntö ensi vaalikauden aikana.

Voidaanko tiemaksut ottaa käyttöön nykyisen autoilun verotuksen ja maksujärjestelmän ”päälle”?

KYLLÄ. Toisaalta koko autoilun verotus kaipaa uudistusta, jolla ohjataan autoilua ilmaston kannalta kestävämpään suuntaan. Siinä täytyy löytää tasapainoinen ratkaisu, jotta ilmasto-ohjaavuus vahvistuu mutta kokonaisverotuksen taso ei merkittävästi nouse. Tulevaisuudessa autoilun muuttuessa päästöttömäksi polttoaineverotuksen sijaan muunlaiset maksut korostuvat.

Aino-Kaisa Pekonen, vasemmistoliitto

Kannatatteko tiemaksujen käyttöön ottamista, ja mikäli vastaatte myöntävästi, olisitteko valmis säätämään ne mahdollistavan lain ensi vaalikaudella?

KYLLÄ. Kannatamme tiemaksuja, ja kyllä olisimme valmiita säätämään ne mahdollistavan lain ensi vaalikaudella. Tiemaksut, kuten esimerkiksi ruuhkamaksut pääkaupunkiseudulla, ovat keino ohjata liikenteen päästövähennysten kustannus oikeudenmukaisesti. Maksujen tulee kohdistua kovemmin niille alueille, jossa on tarjolla julkisen liikenteen palvelut.

– EI. Vaan osana autoilun verotuksen ja maksujärjestelmän kokonaisuuden remonttia.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt