Poliisin henkilötietojen käsittelyä koskevat lait uusiksi

Poliisin henkilötietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö uudistetaan.

Sisäministeriön mukaan tavoitteena on valmistella lain kokonaisuudistus niin, että se vastaa uudistuvaa Euroopan unionin tietosuojalainsäädäntöä.

Uudistuksessa otetaan huomioon eduskunnan voimassa olevaa lainsäädäntöä koskevat rakenteelliset ja sisällölliset huomautukset, mukaan lukien poliisin rekisterien valvonnan kehittäminen.

Myös toimintaympäristön muutoksista johtuvat keskeiset rikostorjunnan tarpeet sekä perus- ja ihmisoikeuksien asettamat vaatimukset otetaan ministeriön mukaan huomioon.

– Erityisesti kyberrikollisuuden ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunta edellyttää mahdollisuutta tiedustelutiedon ja niin sanotuista avoimista lähteistä saatavan tiedon hyödyntämiseen ja tallettamiseen, ministeriö sanoo.

Hankkeessa arvioidaan lainsäädännön muutostarpeet, jotka mahdollistaisivat nykyistä paremman poliisin tiedonhankintaa ja rikosanalyysia tukevan tietojen käsittelyn.

Komissio antoi vuonna 2010 tiedonannon kattavasta lähestymistavasta henkilötietojen suojaan EU:ssa ja vuonna 2012 ehdotuksen yleiseksi tietosuoja-asetukseksi ja tietosuojadirektiiviksi.

Komission ehdotuksen tavoitteena on luoda EU:lle ajanmukainen, vahva, yhtenäinen ja kattava tietosuojakehys. Tavoitteena on antaa direktiivi kuluvan vuoden loppukeväällä tai alkukesällä, jonka jälkeen kansallisen täytäntöönpanon määräaika on kaksi vuotta.

Kommentit