X
SULJE MAINOS
Al-Holin leirillä Syyriassa on suomalaisia naisia ja heidän lapsiaan. LEHTIKUVA / AFP Delil Souleiman

Pitääkö ISIS-leiriläiset tuoda Suomeen? Oikeuskansleri vastaa

Oikeuskanslerin arvio puoltaa sitä, että valtio pyrkisi kotiuttamaan leiriltä ainakin lapset.

Oikeuskanslerinvirasto kertoo tiedotteessaan, että oikeuskanslerille on tehty lukuisia kanteluita, joissa arvosteltiin muun muassa Suomen hallitusta ja pääministeri Antti Rinnettä (sd.), ulkoministeri Pekka Haavistoa (vihr.) ja sisäministeri Maria Ohisaloa (vihr.) sekä ulkoministeriötä siitä, ettei Suomen lainsäädännön tai Suomea sitovien kansainvälisten velvoitteiden ja konsulipalvelulain vaatimiin toimenpiteisiin suomalaisten kotiuttamiseksi Al Holin leiriltä Syyriasta ole ryhdytty.

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti toteaa, että valtioneuvosto ja ministerit ovat toimineet lainmukaisesti Syyriassa leirillä olevien suomalaisten naisten ja lasten kotiuttamiskysymyksessä. Oikeuskanslerin ratkaisussa pohdittiin sitä, onko hallituksella tai viranomaisilla velvollisuus ryhtyä suomalaisten tai heihin rinnastuvien Suomen pysyvän oleskeluluvan omaavien henkilöiden kotiuttamiseen. Oikeuskansleri toteaa ratkaisussaan, että käsiteltävänä ollut asiakokonaisuus on oikeudellisesti monitahoinen. Lisäksi tilanne Syyriassa muuttuu jatkuvasti.

– Oikeuskanslerin mukaan käsiteltävänä olevassa tapauksessa on merkitystä sillä, että ulkoministeriö on useita vuosia sitten nimenomaisesti ohjeistanut poistumaan alueelta ja ilmoittanut, että konsulipalveluja ei ole saatavissa. Ulkoasianhallinnolle ei voida katsoa syntyneen yleistä velvoitetta pyrkiä kotiuttamaan kaikki suomalaiset tai oleskeluluvan perusteella Suomessa asuneet leirillä olijat, tiedotteessa kerrotaan.

Oikeuskansleri Pöysti korostaa lisäksi, että leirillä olevien kotiuttamiseen liittyy turvallisuusuhkia.

– Kysymys on kiperästä perus- ja ihmisoikeuksien punninnasta, johon ei voida ottaa kantaa pelkästään laillisuusvalvonnan keinoin. Tämä johtuu siitä, että punninnassa on otettava huomioon se, missä määrin aikuisista palaajista aiheutuva turvallisuusuhka on hallittavissa kohtuullisin toimenpitein.

Tällaista kysymystä ei Tuomas Pöystin mukaan voida laillisuusvalvonnan keinoin selvittää.

– Laillisuusvalvonnan keinoin ei voida myöskään arvioida esimerkiksi sitä, mitkä ovat Suomen viranomaisten tosiasialliset mahdollisuudet kotiuttaa leirillä olijat kotiuttamiseen osallistuvien viranomaisten turvallisuutta vaarantamatta tai selvittää kotiutettavien henkilöiden henkilöllisyys

Lasten oikeudet

Oikeuskanslerin ratkaisussa huomioidaan myös leirillä olevien perus- ja ihmisoikeudet ja erityisesti siellä olevien lasten tilanne.

– Pelkästään lasten kotiuttamiseen liittyy oikeudellisesti vaikeita näkökohtia. Jos Suomen viranomaiset pystyisivät auttamaan pelkästään lapset pois leiriltä, on kysyttävä mihin lainsäädäntöön perustuen lapset voitaisiin erottaa huoltajistaan, oikeuskansleri toteaa.

Oikeuskanslerin mukaan lastensuojelulakia tai lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen asianomaisia määräyksiä ei ehkä ole mahdollista noudattaa täysimääräisesti vieraan valtion maaperällä.

Kokonaisuutena arvioiden oikeuskansleri pitää mahdollisena, että sekä leirin vaikeat olosuhteet ja aikuisiin liittyvä turvallisuusuhka huomioiden Suomen viranomaiset pyrkivät tapauskohtaisen arvion perusteella kotiuttamaan lapsen hänen elämänsä turvaamiseksi, vaikka huoltajan suostumusta ei saataisikaan.

Tuomas Pöystin oikeudellinen arvio on, että valtioneuvosto pyrkii kansainvälisen oikeuden mukaisesti ja konsulipalvelulain mukaisten toimivaltuuksiensa nojalla ja puitteissa kotiuttamaan ainakin lapset leiriltä Suomeen.

– Oikeuskansleri toteaa kuitenkin, että oikeudellisella arviolla on rajallinen merkitys, koska viranomaisten tosiasialliset mahdollisuudet toimia Suomen rajojen ulkopuolella ovat erilaiset kuin jos kyse olisi Suomen sisäisestä tilanteesta.

-Oikeuskanslerin käsityksen mukaan Suomen viranomaisten on käytännössä mukauduttava Syyriassa olevan leirin hallinnoijien tai mahdollisten muiden toimijoiden asettamiin ehtoihin. Tällaisessa tilanteessa korostuu toimivaltaisen viranomaisen laaja harkintavalta siitä, mitkä toimenpiteet ovat mahdollisia

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt