Kainuussa otetut virusnäytteet on lähetetty THL:n tutkittaviksi. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Nopeasti leviävää virusrypästä selvitetään – ”erittäin poikkeuksellista”

Terveysjohtajan mukaan vastaavaa leviämistapaa ei ole tavattu aiemmin Pohjois-Suomessa.

Kajaanilaisessa Samoojan kuntoutuskodissa jo puolet henkilökunnasta ja kaksi kolmasosaa asukkaista on sairastunut koronavirukseen.

Tartuntoja on vahvistettu yhteensä kymmeneltä työntekijältä ja seitsemältä asukkaalta. Kaik­ki sai­ras­tu­neet on asetettu eristyksiin ja oireettomat karanteeniin.

Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari pitää tar­tun­to­jen le­viä­mi­stä tämänhetkisen tiedon valossa erit­täin poik­keuk­sel­lis­ena.

– Vas­taa­vaa le­viä­mis­ta­paa ei ole ta­vat­tu ai­na­kaan Poh­jois-Suo­mes­sa. Em­me tie­dä on­ko ky­se mah­dol­li­ses­ti vi­ruk­sen muun­nok­ses­ta, jo­ten näyt­teet on lä­he­tet­ty THL:lle tut­kit­ta­vak­si. It­se sai­raus ei ole pe­rus­ter­veil­le sen va­ka­vam­pi kuin aiem­min­kaan, Koukkari toteaa tiedotteessa.

Sa­moo­jan kun­tou­tus­ko­ti on Kai­nuun so­ten mie­len­ter­veys- ja päih­de­kun­tou­tu­jien ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­nen asu­mis­pal­ve­luyk­sik­kö­, joka asetettiin vie­rai­lukieltoon vuodenvaihteen jälkeen.

Va­ro­toi­men­pi­tee­nä kaik­kien yk­si­kös­sä työs­ken­te­le­vien per­heen­jä­se­net on ase­tet­tu kahden viikon ka­ran­tee­niin. Näihin lukeutuvat myös per­hee­seen mah­dol­li­ses­ti kuu­lu­vat päi­vä­hoi­dos­sa ole­vat, kou­lu­laiset tai opis­ke­li­jat.

Asuk­kaat kuu­lu­vat ter­vey­den­ti­lan­sa vuoksi ko­ro­na­n ris­ki­ryh­mään. Rokotusten ei odoteta tuovan asiaan helpotusta vielä lähikuukausien aikana.

– It­se tar­tun­ta­reit­ti ulot­tuu pää­kau­pun­ki­seu­dul­le, mi­kä ker­too le­viä­mis­ris­kis­tä aluei­den vä­lil­lä ja sii­tä, et­tä jou­dum­me edel­leen jat­ka­maan tiuk­ko­ja va­ro­toi­mia, Olli-Pekka Koukkari sanoo.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt