Metsien hiilinielut ovat uusien laskelmien mukaan pienemmät kuin aiemmin arvioitiin. LEHTIKUVA / ANNE SALOMÄKI

Ministeriö pitää hallituksen ilmastotavoitetta erittäin haastavana

Uudet täsmennetyt mallinnukset ja laskelmat ovat tehneet tavoitteesta entistäkin vaikeammin saavutettavan.

Hallituksen tavoite saavuttaa ilmastoneutraalius vuoteen 2035 mennessä on työ- ja elinkeinoministeriön mukaan erittäin haastava, mutta saavutettavissa laaja-alaisin politiikkatoimin. Ministeriö perustaa arvionsa hankkeen jatkoselvitysten alustaviin tuloksiin.

Tavoite edellyttää ministeriön mukaan kattavia ja johdonmukaisia päästövähennystoimia kaikilla olennaisilla päästösektoreilla sekä riittävien hiilinielujen ylläpitoa. Metsämaan nielu vaikuttaa eniten maankäyttösektorin nettonielun kehitykseen. Viljelysmaiden päästöjä puolestaan saadaan alenemaan tehokkaimmin luopumalla turvemaiden viljelystä.

Perjantaina ministeriön järjestämässä seminaarissa käsiteltiin kahta jatkoselvitystä. PITKO-selvityksessä arvioidaan pitkän aikavälin kokonaispäästökehitystä ja päästövähennyspolkuja. MALUSEPO-selvityksessä puolestaan tarkastellaan maataloussektorin, maankäytön ja metsätalouden kasvihuonekaasupäästöjä ja hiilinieluja.

Lopulliset tulokset valmistuvat joulukuussa. Selvitykset päivittävät helmikuussa julkistettuja laskelmia. Ylen saamien tietojen mukaan arviota metsien hiilinielusta on laskettu merkittävästi aiemmasta. Hiilinielun pienentyminen pakottaa etsimään lisävähennyksiä päästöihin muualta, kuten liikenteestä ja turpeentuotannosta.

– Tiesimme jo aiemmin, että hallituksen tavoite on haastava. Nyt meillä on tutkijoiden täsmennetyt mallinnukset ja alustavat laskelmat siitä, mitä se konkreettisesti edellyttää eri aloilla ja sektoreilla, toteaa ylijohtaja Riku Huttunen työ- ja elinkeinoministeriöstä tiedotteessa.

Hänen mukaansa selvitykset vahvistava, että hiilineutraalius vuonna 2035 ei ole mahdoton, jos politiikkatoimet ovat johdonmukaisia.

– Laaja-alainen selvitystyö jatkuu ja kattavat poliittiset linjaukset on tarkoitus tehdä 2020-2021 ilmasto- ja energiastrategiassa sekä keskipitkän aikavälin ilmastopolittikan suunnitelmassa, Huttunen kertoo.

Työn tuloksia hyödynnetään päästövähennystoimien valmistelussa sekä laadittaessa vuoteen 2050 saakka ulottuvaa pitkän aikavälin vähäpäästöisyysstrategiaa, joka toimitetaan EU:lle.

Pitkän aikavälin strategiassa ei vielä esitä uusia politiikkatoimia. Ilmasto- ja energiapoliittisia toimia pohditaan hallituksen Ilmasto- ja energiastrategian sekä Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman valmistelun yhteydessä ensi vuonna.

PITKO-selvitystä valmistelee Teknologian tutkimuskeskus VTT yhdessä Suomen ympäristökeskuksen ja Merit Economicsin kanssa. MALUSEPO-selvitystä tekee Luonnonvarakeskus.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt