Hanna Kosonen. LEHTIKUVA / AKSELI MURAJA

Ministeri oikeusasiamiehelle: Onko tämä kielto?

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososen mukaan perustuslakivaliokunta tullee linjaamaan juhlista.

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen (kesk.) avaa Suomenmaan blogissaan eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen keskustelua herättänyttä linjausta. Sen mukaan kaikille koulun oppilaille yhteistä joulujuhlaa ei voi järjestää kirkossa siinäkään tapauksessa, että tarjolla on myös vaihtehtoinen juhla, jota ei pidetä kirkossa.

Hanna Kososen mukaan linjaus merkitsee, ettei ope­tuk­seen kuu­lu­va lu­ku­vuo­den päät­tä­vä jou­lu­juh­la voi ol­la tun­nus­tuk­sel­li­nen.

– Tun­nus­tuk­sel­li­suu­den raja täyt­tyy, kun juh­lan si­säl­tö on mer­ki­tyk­sel­li­ses­ti us­kon­nol­li­nen. Yk­sit­täis­ten vir­sien, ku­va­el­mien, evan­ke­liu­min tai mui­den us­kon­nol­lis­ten tra­di­ti­oi­den esit­tä­mi­nen ei täy­tä tun­nus­tuk­sel­li­suu­den piir­tei­tä, hän toteaa.

Joulukirkko on Kososen mukaan tunnustuksellinen tilaisuus, joita voidaan jär­jes­tää kou­lu­lai­sil­le, kun­han ky­sees­sä ei ole koko kou­lun yh­tei­nen juh­la ja kun­han ti­lai­suu­des­ta on sel­ke­äs­ti vies­tit­ty van­hem­mil­le sekä op­pi­lail­le. Tilaisuus on vapaaehtoinen ja vaihtoehto on järjestettävä.

– Täs­sä lin­jauk­ses­sa ei ole mi­tään uut­ta, täl­tä poh­jal­ta kou­lu­ja on neu­vot­tu jo ai­em­min­kin toi­mi­maan. Ja näin on var­mas­ti suu­rin osa kou­luis­ta toi­mi­nut­kin.

Ministeri Hanna Kososen mukaan linjaukseen mahtui lisäksi yllätys.

– Oikeusasiamies kat­soo kui­ten­kin yl­lät­tä­en myös, et­tä kirk­ko­ti­la it­ses­sään oli­si on­gel­mal­li­nen kou­lun yh­tei­sen juh­lan jär­jes­tä­mi­seen, Kosonen toteaa.

– Mitä tar­koit­taa on­gel­mal­li­nen – on­ko se kiel­to vai­ko vain ke­ho­tus eri­tyi­seen tark­kaa­vai­suu­teen?, hän kysyy.

Kososen mukaan näyttää siltä, että eduskunnan perustuslakivaliokunta pääsee linjaamaan siitä, voiko kirkossa pitää esimerkiksi joulujuhlia tai lakkiaisia.

– Kirk­ko tar­jo­aa ti­lo­jaan käyt­töön mo­nen­lai­siin ta­pah­tu­miin, jois­sa ei ole hen­gel­lis­tä si­säl­töä. Kirk­ko­ti­lat ovat usein paik­ka­kun­nan isoim­pia ja hie­noim­pia ti­lo­ja ja sik­si on­kin hie­noa, et­tä nii­tä voi­daan käyt­tää myös esi­mer­kik­si kon­sert­tei­hin ja mui­hin ylei­sö­ti­lai­suuk­siin.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt