Matematiikan ja lukemisen vaikeuksilla kauaskantoisia vaikutuksia

Väitöstutkimus antaa uutta tietoa matematiikan ja lukemisen vaikeuksien seuraamuksista nuoren koulutuspolulla.

Matematiikan ja lukemisen vaikeudet vaikuttavat merkitsevästi yhdeksäsluokkalaisten nuorten toisen asteen koulutuspaikan valintaan, koulutuksessa menestymiseen ja tutkinnon suorittamiseen sekä sen jälkeiseen sijoittumiseen jatkokoulutukseen tai työelämään, ilmenee Airi Hakkaraisen väitöstutkimuksesta.

Hänen tutkimuksensa tuo uutta tietoa matematiikan ja lukemisen vaikeuksien seuraamuksista. Hakkarainen havaitsi, että matematiikan ja lukemisen vaikeudet heikentävät nuorten opintomenestystä ja suuntaavat oppilasta ammatilliselle opintouralle. Oppilaan omat kokemukset oppimisvaikeuksista vaikuttavat samansuuntaisesti.

Erityisesti matematiikan vaikeudet lisäsivät opintojen keskeytymisriskiä toisella asteella.

– Sanatason lukemisen ja matematiikan vaikeudet lisäsivät todennäköisyyttä muita heikompaan opintomenestykseen toisella asteella, ja tätä kautta koulutuksen keskeytymisen riski edelleen kasvoi, Hakkarainen kertoo väitöstiedotteessaan.

Tulokset osoittivat lisäksi, että matematiikan vaikeudet näyttivät lisäävän todennäköisyyttä siihen, että nuori ei jatkanut kouluttautumista enää toisen asteen jälkeen.

– Matematiikan vaikeudet yhdessä heikkojen prososiaalisten taitojen kanssa aiheuttivat nuorelle lisäksi riskin päätyä niiden nuorten joukkoon, jotka eivät olleet kiinnittyneet koulutukseen eivätkä työelämään viiden vuoden kuluttua perusopetuksen päättymisestä, Hakkarainen kertoo.

Lukemisen vaikeudet yhdessä käyttäytymisen vaikeuksien kanssa näyttivät puolestaan ennen kaikkea viivästyttävän toisen asteen tutkinnon suorittamista.

Hankkeessa on seurattu keskisuuren itäsuomalaisen kaupungin perusopetuksen yhdeksännellä luokalla vuonna 2004 olleiden nuorten koulutuspolkua perusopetuksen päättövaiheesta jatko-opintoihin tai työelämään siirtymiseen asti. Nuorten matematiikan ja lukemisen taidot testattiin seulontatesteillä yhdeksännen luokan keväällä.

Hakkarainen toteaa, että tutkimuksen tulosten perusteella koulutuksellinen tasa-arvo ei toteudu riittävällä tavalla niiden nuorten kohdalla, joilla on oppimisvaikeuksia.

– Kun koulutuksen merkitys kasvaa nyky-yhteiskunnassa ja kilpaillussa työelämässä, oppimisvaikeudet voivat ajaa nuoria syrjäytymisuhkaan.

Väittelijän mukaan yllättävää oli, että nuoret joilla oli oppimisvaikeuksia, eivät saaneet tukea niihin riittävän nopeasti toisen asteen opiskelun alkaessa. Annetulla tuella ei myöskään pystytty aina katkaisemaan negatiivista koulutuspolkua, sillä tähän tutkimukseen osallistuneista nuorista noin 14 prosenttia keskeytti opintonsa toisen asteen aikana.

Opintonsa keskeyttäneistä noin 28 prosentilla oli matematiikan ja 23 prosentilla sanatason lukemisen vaikeuksia.

– Riittävällä opintojen aikaisella tuella voidaan ennaltaehkäistä tutkinnon suorittamisen viivästymistä ja opintojen keskeytymistä. Lisäksi tarvitaan varsinaisten opintojen loppumisen jälkeisiä tukitoimia nuorille, joilla esimerkiksi ammatillisen koulutuksen lopputyön tai muiden rästiin jääneiden tehtävien valmiiksi saattaminen jää pitkälti omalle vastuulle.

Kasvatustieteiden maisteri Airi Hakkaraisen väitöskirja Matematiikan ja lukemisen vaikeuksien yhteys toisen asteen koulutuspolkuun ja jatko-opintoihin tai työelämään sijoittumiseen tarkastettiin perjantaina 4. maaliskuuta Itä-Suomen yliopistossa.

Kommentit