Valtion talousarvioesitys 2019 annettiin eduskunnalle viime syyskuussa. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Lisäbudjetti panostaa vanhuksiin ja turvallisuuteen

Hallituksen lisätalousarvioesitys kasvattaa valtion nettolainanoton tarvetta 225 miljoonalla eurolla noin 1,9 miljardiin euroon.

Hallitus antoi esityksensä vuoden 2019 lisätalousarvioksi eduskunnalle perjantaina.

Vanhusten ja vammaisten palvelujen ohjauksen ja valvonnan voimavarojen vahvistamiseen hallitus ehdottaa yhteensä 720 000 euron lisämäärärahaa aluehallintovirastolle, Valviralle sekä sosiaali- ja terveysministeriölle.

Varhaiskasvatuksen valvontaresurssien vahvistamiseen ehdotetaan aluehallintovirastolle ja Valviralle yhteensä 350 000 euron määrärahalisäystä. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslialle ehdotetaan 350 000 euron lisäystä vanhusten oikeuksien valvonnan voimavarojen lisäämiseksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle ehdotetaan 250 000 euron lisäystä vanhuspalvelujen tila -tutkimuksen kehittämiseen ja toteutukseen.

Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten selvittämisen ja ehkäisemisen edistämiseksi lapsiystävällisessä ympäristössä otetaan käyttöön Lastenasiaintalo-toimintamallit Helsingissä ja Oulussa. Mallien käynnistämistä tukevaan ohjaukseen ja kehittämiseen sekä käynnistämistä tukeviin avustuksiin ehdotetaan yhteensä 813 000 euroa tälle vuodelle.

Oulun kaupungille ehdotetaan lisäksi 500 000 euron avustusta käytettäväksi lasten ja nuorten psykososiaalisen tuen vahvistamisen pilottiprojektiin, joka tähtää alaikäisiin kohdistuvien seksuaalirikosten ehkäisemiseen.

Lisätalousarvion määrärahoista Ouluun arvioidaan kohdentuvan kaiken kaikkiaan 1,85 miljoonaa euroa. Aiemmin hallituksen hyvinvoinnin ja terveyden ministeriryhmä on kohdentanut rahapelien tuotoista Oulun ensi- ja turvakoti ry:lle sekä Vuollen setlementti ry:lle yhteensä 250 000 euron avustukset sekä Väestöliitto ry:lle 180 000 euron avustuksen ennaltaehkäisevään työhön.

Opetus- ja kulttuuriministeriölle, Opetushallitukselle sekä nuorten työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön ehdotetaan yhteensä 1,8 miljoonan euron lisämäärärahaa, jota voitaisiin käyttää lasten ja nuorten houkuttelun ja hyväksikäytön vastaisiin toimenpiteisiin.

Lisää rahaa turvallisuuteen

Poliisin henkilöstö- ja laiteresursseja ehdotetaan vahvistettavaksi 1,6 miljoonalla eurolla seksuaalirikosten torjumiseksi internetissä ja ennalta estävän työn tehostamiseksi (ns. nettipoliisi). Tuomioistuimille, oikeusapuun ja syyttäjälaitokselle ehdotetaan yhteensä 374 000 euroa lisämäärärahaa liittyen poliisin rikostorjunnan laajenemiseen.

Turvapaikka- ja maahanmuuttoasioiden käsittelyiden laatutason parantamiseen ja käsittelyaikojen nopeuttamiseksi ehdotetaan Maahanmuuttoviraston määrärahoihin lisäystä 2,2 miljoonaa euroa. Oulun vastanottokeskuksen muutostöihin ja ulkomaalaisten säilöönottoyksikön perustamiseen ehdotetaan 2,6 miljoonaa euroa.

Suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutumisen vahvistamiseksi valtion vastaanottokeskuksissa ehdotetaan 250 000 euroa. Lisäksi ehdotetaan 250 000 euron lisäystä maahanmuuttajien kotouttamisen määrärahoihin.

Maksatusarvioiden tarkentumisen vuoksi teollisuuden uudistumisen ja yritysvetoisten liiketoimintaekosysteemien kehittämiseen tarkoitettujen pääomalainojen arviomäärärahaa ehdotetaan korotettavaksi 18 miljoonalla eurolla. Myöhempien vuosien määräraha-arvio vähenee vastaavasti.

Työvoima- ja yrityspalvelujen uusien palvelumallien pilotointiin ehdotetaan 3 miljoonan euron siirtoa TE-toimistojen toimintamenoihin julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden määrärahasta.

Yritysten kehittämishankkeisiin ehdotetaan kahden miljoonan euron lisävaltuutta käytettäväksi työllisyysvaikutuksiltaan merkittäviin uuden teknologian investointihankkeisiin.

Opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotetaan suostumusta, jonka mukaan Suomen Olympiakomitean yhteydessä toimivalle olympiarahastolle saa luovuttaa vastikkeetta valtion omistamaa osakevallisuutta enintään 20 miljoonan euron arvosta edellyttäen, että vastaava yksityinen rahoitus on ennen luovutusta toteutunut.

FinnHEMS Oy:lle ehdotetaan luovutettavan vastikkeetta enintään 18,5 miljoonan euron arvosta valtion omistamaa osakevarallisuutta lääkärihelikopteritukikohtien rakentamiseen.

Liikenne- ja viestintävirastolle ehdotetaan 1,65 miljoonan euron lisämäärärahaa GPS-häirinnän tunnistamiseksi.

Valtion nettolainanoton tarve kasvaa

Verotuloarviota alennetaan yhteensä 150 miljoonalla eurolla. Arvonlisäveron tuottoa alennetaan 196 miljoonalla eurolla johtuen muun muassa yksityistä kulutusta koskevien ennusteiden päivittymisestä. Lisäksi ansio- ja pääomatuloveron tuottoa kasvatetaan 156 miljoonalla eurolla ja yhteisöverotuottoa alennetaan 110 miljoonalla eurolla.

Varsinaisten tulojen 144 miljoonan euron vähennys ja määrärahojen 81 miljoonan euron lisäys huomioon ottaen lisätalousarvioesitys kasvattaa valtion nettolainanoton tarvetta 225 miljoonalla eurolla noin 1,9 miljardiin euroon.

Valtionvelan määrän arvioidaan vuoden lopussa olevan noin 107 miljardia euroa, mikä on noin 44 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt