Lisäbudjetista varoja turvapaikkatilanteen hallintaan

Hallituksen maanantaina neuvottelemassa tämän vuoden neljännessä lisätalousarvioesityksessä suurimmat lisäysesitykset kohdistuvat maahanmuutosta aiheutuviin menoihin ja asumistukeen.

Hallitus ehdottaa yhteensä noin 94 miljoonan euron lisäystä maahanmuuton aiheuttamiin menoihin. Tämä johtuu lisääntyneestä turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten määrästä sekä eräistä arvioiden tarkennuksista.

Ehdotus perustuu 30 000–35 000 turvapaikanhakijaan tänä vuonna.

Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottoon ehdotetaan yhteensä 48,2 miljoonan euron ja vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettaviin tukiin 13,1 miljoonan euron lisäystä.

Yksityisille oikeusavustajille maksettaviin korvauksiin ehdotetaan 23,1 miljoonan euron lisäystä turvapaikanhakijoiden oikeusapuasioiden määrän kasvun sekä palkkioiden ja oikeudenkäyntikulujen määrän kasvun vuoksi.

Lisäksi valtionkorvauksiin kunnille ehdotetaan 9,4 miljoonan euron lisäystä pakolaisten vastaanotosta maksettavien korvausten arvioitua suuremman määrän vuoksi.

Tarkistuksia myös muissa määrärahoissa

Neljäs lisäbudjetti sisältää myös joukon muita määrärahatarkistuksia.

Puolustusministeriön toimintamenoihin ehdotetaan 0,9 miljoonan euron lisäystä ilmavoimien Hornet-lentokaluston koulutuslentotuntien turvaamiseksi.

Tullin toimintamenoihin ehdotetaan 3,2 miljoonaa euroa lisäystä aiheutuen tulliselvityksen tietojärjestelmäuudistuksen toteutuksen aikaistumisesta ja tehostetusta tullivalvonnasta Tornion alueella.

Maksuja Euroopan unionille alennetaan 150 miljoonaa euroa. Tämä aiheutuu EU:n lisäbudjettien vaikutuksesta, EU:n sekalaisten tulojen lisääntymisestä sekä kansantalouden tilinpidon tarkistuksista.

Ammattikorkeakoulu-uudistukseen liittyen ehdotetaan noin 39,5 miljoonan euron määrärahalisäystä arvonlisäverolain muutoksesta aiheutuneiden vuosien 2014 ja 2015 vuokrien arvonlisäveromenojen kompensoimiseen ammattikorkeakouluille sekä yksityisten ammattikorkeakoulujen vuonna 2014 maksamien investointikustannusten arvonlisäveromenojen korvauksiin.

Kuluvan vuoden satovahinkojen korvaamiseen ehdotetaan 3,4 miljoonan euron lisäystä.

Kehärata-hankkeen valtuutta nostetaan 5 miljoonalla eurolla 514 miljoonaan euroon. Valtuuden korotus johtuu hankkeen viivästymisestä johtuvista ylläpitokustannuksista, uusista glykolivuodoista ja ennakoimattomista lisä- ja muutostöistä.

Rauman meriväylän valtuutta puolestaan nostetaan 8 miljoonalla eurolla 28 miljoonaan euroon.

Peruspäivärahamenoihin ehdotetaan korotusta 15 miljoonaa euroa ja valtion osuutta työmarkkinatukimenoista ehdotetaan alennettavaksi 45 miljoonalla eurolla. Muutokset aiheutuvat halliuksen peruspäivärahan saajien määrän kasvusta ja työmarkkinatuen saajien määrän vähentymisestä aikaisempaan arvioon verrattuna.

Asumistukimäärärahaan ehdotetaan lisäystä 80 miljoonaa euroa. Tarve aiheutuu pitkäaikaistyöttömien määrän merkittävästä kasvusta ja asumistukijärjestelmän uudistamisen aiheuttamista kustannusvaikutuksista.

Valtion lainanottotarve vähenee rahtusen

Varsinaisten tulojen arviota korotetaan nettomääräisesti noin 33 miljoonalla eurolla. Ansio- ja pääomatuloveron arviota alennetaan 135 miljoonalla eurolla lähinnä aiempien vuosien lähdeveron palautuksista johtuen.

EU:lta maaseudun kehittämiseen saatujen tulojen arviota alennetaan 116 miljoonalla eurolla.

Senaatti-kiinteistöjen tuloutusta koskevaa arviota puolestaan korotetaan 160 miljoonalla eurolla. Valtiolle takaisin maksettavien lainojen tuloarviota korotetaan noin 103 miljoonalla eurolla ennenaikaisen viennin jälleenrahoituslainan takaisinmaksun vuoksi.

Tulojen noin 33 miljoonan euron nettomääräinen lisäys ja määrärahojen noin 2 miljoonan euron nettomääräinen lisäys huomioon ottaen kuluvan vuoden neljäs lisätalousarvioesitys vähentää valtion nettolainanoton tarvetta noin 31 miljoonalla eurolla.

Valtion nettolainanotoksi arvioidaan tänä vuonna noin 5,2 miljardia euroa. Valtionvelan määrän vuoden 2015 lopussa arvioidaan olevan sata miljardia euroa, mikä on noin 49 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Lisätalousarvioesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle torstaina 29. lokakuuta.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt