Kouluverkon harveneminen on seurausta väestöennusteista. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Lakkautus uhkaa lähes puolta peruskouluista

Opetushallitus ennakoi, että koulujen määrän vähenemistä pyritään hillitsemään.

Koulujen määrä laskee lähes puoleen nykyisestä vuoteen 2040 mennessä, jos kouluverkon kehitys jatkuu samansuuntaisena. Käytännössä tämä tarkoittaa koulujen koon kasvua.

Peruskouluverkon harveneminen tulevina vuosina käy ilmi Opetushallituksen peruskouluverkkoa koskevassa selvityksessä. Laskelmat on tehty tarkastelemalla Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaisia väestörakenteen muutoksia sekä kouluverkossa tapahtuneita muutoksia vuosina 2000–2018.

Jyrkimmän arvion mukaan peruskoulujen määrä lähes puolittuu vuoteen 2040 mennessä. Koulujen määrä laskisi nykyisestä noin 2 300 koulusta vajaaseen 1 300 kouluun. Samalla koulujen keskimääräinen oppilasmäärä kasvaisi 236 oppilaasta 336 oppilaaseen.

Toteutuessaan tämä voisi aiheuttaa haasteita useammassa maakunnassa korkean oppilasmäärän tai alhaisen koulumäärän vuoksi. Toisessa laskelmassa ennakoidaankin, että koulujen määrän vähenemistä pyritään hillitsemään erilaisilla toimilla joko kansallisesti tai alueellisesti. Tällöin vuonna 2040 keskimääräinen oppilasmäärä jäisi hieman edellistä ennustetta matalammaksi, 288 oppilaaseen, ja koulujen määrä korkeammaksi, vajaaseen 1 500 kouluun. Koulujen määrä vähenisi runsaalla kolmanneksella.

Kolmannessa skenaariossa lähdetään olettamuksesta, että koulujen keskimääräinen oppilaskoko pysyisi vuoden 2018 kaltaisesti 236 oppilaassa. Tässä tapauksessa muutos nykyiseen kouluverkkoon olisi selvästi edellisiä laskelmia pienempi. Kouluja olisi vuonna 2040 arviolta noin 1 800 kappaletta, eli vajaa neljännes vähemmän kuin tällä hetkellä.

Peruskoulujen määrä on laskenut merkittävästi kuluvalla vuosituhannella. Vuonna 2018 kouluja oli 1 676 (42 %) vähemmän ja peruskouluasteen erityiskouluja 184 (74 %) vähemmän kuin vuonna 2000.

Kouluverkon harventuminen on kohdistunut erityisesti pieniin, alle 50 oppilaan kouluihin.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt