Komissio ehdottaa pysyvää mekanismia turvapaikanhakijoiden siirtämiseksi

EU:n komissio ehdottaa pysyvän kriisimekanismin lisäämistä niin kutsuttuun Dublin-asetukseen, jotta komissio voisi päättää turvapaikanhakijoiden siirtämisestä jäsenmaasta toiseen.

Valtioneuvosto antoi torstaina eduskunnalle kirjelmän Euroopan komission ehdotuksesta lisätä niin kutsuttuun Dublin-asetukseen pysyvä kriisimekanismi, jolla komissio voisi tarvittaessa tietyin ehdoin päättää turvapaikanhakijoiden siirtämisestä jäsenmaasta toiseen.

Suomi ei sisäministeriön tiedotteen mukaan pidä pysyvän kriisimekanismin perustamista ajankohtaisena tällä hetkellä. Ensin olisi tärkeää saada kokemuksia jo sovituista väliaikaisista toimenpiteistä.

Olennaista olisi Suomen mukaan ennen kaikkea se, että maahanmuuton tilanne saadaan unionin tasolla nopeasti hallintaan, ulkorajavalvonta mukaan lukien.

Komission ehdotuksen mukaan siirrot tulisivat kyseeseen niiden kansalaisuuksien osalta, joiden turvapaikkahakemusten hyväksymisprosentti on vähintään 75.

Komission pitäisi lisäksi siirtoja valmistellessaan huomioida kansainvälistä suojelua hakevien määrä asukasta kohden siirrosta hyötyvässä jäsenvaltiossa, jäsenmaan vastaanottokyky ja jäsenvaltion aikaisempi osallistuminen vastuunjakoon sekä se, missä määrin jäsenvaltio on hyötynyt aiemmista EU:n solidaarisuustoimista.

Siirron kohteena olevien hakijoiden oikeus saada tietoa siirtoprosessista varmistettaisiin, siirtopäätöksessä yksilöitäisiin siirron kohdevaltio ja hakijoilla olisi oikeus tulla siirretyiksi perheenjäsentensä kanssa samaan jäsenvaltioon.

Mekanismiin sisältyisi mahdollisuus välttää sisäiset siirrot. Jäsenvaltio voisi poikkeuksellisessa tilanteessa ilmoittaa, ettei se pysty ottamaan vastaan ehdotettua määrää, joko osittain tai kokonaan.

Komission ehdotuksen käsittely alkaa EU:ssa syksyllä, ja sen toteutuminen vaatii sekä neuvoston että Euroopan parlamentin hyväksynnän yhteispäätösmenettelyssä.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt