Anne Kalmari. LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

Keskustaedustaja vaatii myös toisen ministeriön hajauttamista

Anne Kalmarin mukaan ympäristöministeriön toimintoja tulisi siirtää pois Helsingistä.

Keskustan kansanedustaja Anne Kalmari kehottaa hajauttamaan ympäristöministeriön toimintoja eri puolille Suomea.

Hänen mukaansa ministeriö on työtehtäviltään kaikkein keskittynein pääkaupunkiin, vaikka hallinnonala koskee koko maata. Keski-Suomen vaalipiiristä valittu Kalmari toimii harvaan asutun maaseudun parlamentaarisen työryhmän puheenjohtajana.

Hän kehuu puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk.) käynnistämää alueellistamisselvitystä.

– Juu­ri näin työ­ryh­mäm­me vel­voit­ti val­ti­on­hal­lin­toa toi­mi­maan, hän toteaa tie­dot­tees­sa.

Anne Kalmari viittaa hallitusohjelmaan, jonka mukaan ”valtion työtehtäviä tulee organisoida monipaikkaisuutta ja älyteknologian mahdollistamaa paikkariippumattomuutta hyödyntäen”.

– Nämä kir­jauk­set on nyt on­nis­tu­nees­ti otet­tu toi­meen­pan­ta­vak­si ja sel­vi­tyk­seen mi­nis­te­ri Kaik­ko­sen toi­mes­ta. Us­kon ja toi­von nä­ke­vä­ni puo­lus­tus­mi­nis­te­ri­ön hal­lin­no­na­lan tu­le­vai­suu­des­sa nä­ky­vän ja pal­ve­le­van pal­jon ny­kyis­tä pa­rem­min Suo­mea, Kal­ma­ri sanoo.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt