Kirsi Pimiän ansioiksi katsotaan seitsemän vuoden johtamiskokemus ministeriöistä ja yhdenvertaisuusvaltuutettuna. LEHTIKUVA / VILLE MYLLYNEN

Kansliapäällikön nimityksen muistio, sanasta sanaan

Sisäministeri piti perusteluissaan yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävää erityisenä ansiona.

Valtioneuvosto nimitti torstaina yhdenvertaisuusvaltuutettu, varatuomari Kirsi Pimiän sisäministeriön kansliapäälliköksi.

Nimityksen jälkeen julkaistusta nimitysmuistiosta selviää sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) esityksen perustelut Pimiän valinnalle sekä arviointi kolmesta kärkihakijasta.

Muistion yhteenvedon mukaan Pimiän ansioiksi katsotaan yhteensä seitsemän vuoden johtamiskokemus ministeriöistä ja yhdenvertaisuusvaltuutettuna. Yhdenvertaisuusvaltuutettuna toimiminen kuvaillaan ”erityiseksi ansioksi”.

Muistiossa Pimiällä kuvaillaan olevan ”erittäin vahva demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden sekä kansallisten ja EU:n institutionaalisten kysymysten tuntemus”.

Nimityksen perustelut sanasta sanaan olivat:

– Viran täyttäminen määräajaksi on tarkoitettu aidosti mahdollisuudeksi toimikausien päättyessä arvioida virkaan ilmoittautuneiden kyvykkyyttä tehtävän menestykselliseen hoitamiseen huomioon ottaen muun muassa toimintaympäristön nähtävissä olevat muutokset ja toiminnan painopisteet. Tällöin tulee tarkasteltavaksi myös kansliapäällikön viran yleisten tehtävien lisäksi ne erityiset tehtävän sisällöt ja painotukset, jotka voivat liittyä esimerkiksi hallitusohjelman linjauksiin, ministeriön ja sen johtaman hallinnonalan ajankohtaiseen tilanteeseen ja tulevaisuuden haasteisiin kansliapäällikön tulevan toimikauden aikana. Tämä edellyttää ministeriön ylimpänä virkamiesjohtajana toimivalta kansliapäälliköltä kykyä määrätietoisesti johtaa hallitusohjelmaan kirjattuja tavoitteita tuloshakuisesti huomioiden hallitusohjelman painotukset. Tällä hallituskaudella sisäasiainhallinnossa korostuvat erityisesti perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvät kysymykset sekä niiden kehittäminen sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton osalta. Hakijoilta tiedusteltiin haastatteluissa heidän näkemyksiään siitä, miten perus- ja ihmisoikeudet näkyisivät heidän toiminnassaan sisäministeriön kansliapäällikkönä.

– Kokonaisuutena arvioiden vertailtaessa haastateltujen ansioita erityisesti viran kelpoisuusvaatimuksissa olevan tehtävän edellyttämän monipuolisen kokemuksen sekä käytännössä osoitetun johtamistaidon ja johtamiskokemuksen näkökulmasta kolmesta kärkihakijasta esille nousee Pimiä. Vaikka Pimiän kokemus johtamistehtävistä on muita kärkihakijoita ajallisesti lyhyempää, on hänen erityisenä vahvuutenaan laaja-alainen kokemus perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvistä vaativista johtamistehtävistä ja tätä kautta tuleva kyky johtaa näiden asioiden kehittämistä sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton osalta. Lisäksi hänellä on kokemusta strategisesta johtamisesta valtioneuvostotasolta, muutosjohtamisesta sekä kansainvälisistä tehtävistä. Pimiän voidaan katsoa omaavan nimitysperusteiden kokonaisharkinnan perusteella parhaat edellytykset sisäministeriön kansliapäällikön viran menestykselliseen hoitamiseen. Haastatteluiden ja soveltuvuusarviointien perusteella Pimiä on vahvasti yhteistyöhön pyrkivä, avoimuutta ja keskustelua korostava sekä suunnitelmallisesti ja systemaattisesti tehtäviä eteenpäin vievä johtaja. Hän on aktiivinen verkostoituja, jolla on sisäministeriön kansliapäällikön tehtävää tukevat laajat verkostot.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt