Juha Sipilän ruotsin taito punnittiin – ”Jag har två bilar”

Vahvan pääministeriehdokkaan toinen kotimainen sujuu takellellen, mutta sama koskee myös kahta muuta kärkiehdokasta.

Kolme neljäsosaa pääministeriehdokkaista kärsii puutteista ruotsin kielen taidoissa. Asia kävi ilmi torstaina Yle Fem -kanavan vaalikeskustelusta, joka pidettiin ruotsiksi.

Mielipidemittausten mukaan tuleva pääministeri löytyy todennäköisesti nelikosta Alexander Stubb (kok.), Timo Soini (ps.), Antti Rinne (sd.) ja Juha Sipilä (kesk.). Heistä vain Stubb käytti ruotsia läpi keskustelun.

Runsas viikko sitten Sipilä jätti väliin EU-vaalitentin Helsingissä, ja syyksi epäiltiin, että Sipilä ei halunnut osallistua tentin englanninkieliseen osuuteen. Sipilä on kiistänyt epäilyt, mutta ei ole kertonut syytä poisjäännilleen.

Yle Fem -keskustelu kesti 89 minuuttia. Siihen osallistuivat kaikki puoluejohtajat Paavo Arhinmäkeä (vas.) lukuun ottamatta. Sipilä käytti 15 puheenvuoroa. Verkkouutiset julkaisee ne sellaisenaan. Mahdolliset virheet esiintyvät alkuperäisessä puheenvuorossa.

Kysymys: Onko ministerinsalkut jaettu?

Sipilä: – Nej, vi måste hålla valet först. (Ei, pidetään vaalit ensin.)

Onko hallitus onnistunut työllisyyden hoidossa?

– Dålig. Vi behöver 200 000 nya jobb inom tio år på privata sektor, det är klart. Och det är vår gemensamma målet. (Huono. Tarvitsemme 200 000 uutta työpaikkaa yksityiselle sektorille. Ja se on yhteinen tavoitteemme.)

Energiapolitiikan tulevaisuus?

– Jag tycker att vi kan göra mera. Till exempel vi kan minska våra pruket av kol och satsa på pioenergi. Och det kan hjälpa också i våras handelspalansproblem vi har. (Mielestäni voimme tehdä enemmän. Esimerkiksi voimme vähentää kivihiilen käyttöä ja panostaa bioenergiaan.)

Perustulo?

– Jag tycker att vi kan testa nya saker som pasen inkomst. För mig det är föränkla socialskydd, och, och, att ta emot tsoppet — Vi kan testa det i någon områden. — Nej det är inte.. ja, ja. — Ja. (Mielestäni voimme kokeilla uusia asioita kuten perustuloa. Minulle se on sosiaaliturvan yksinkertaistamista, ja ottaa vastaan työtä. Voimme kokeilla sitä joillain alueilla.)

Turvallisuusuhat?

– Vi har inhämska proplem liksom arpetslöshet och marginalisering och utrikespolitikit terrorism, klimatförändling och situationen i Ukraina. (Meillä on kotimaisia ongelmia, kuten työttömyys ja syrjäytyminen, ja ulkopolitiikka terrorismi, ilmastonmuutos ja Ukrainan tilanne.)

Venäjän uhka?

– Vi kant, vi kan inte acceptera vad Ryssland har gjort i Krim och Ukraina. Och, också center och alla vi måste vara i EU fronten i sanktionen och EU-politiken. — Jag tycker det räcker men vi måste ha också mera dialog mellan partierna. (Me emme voi hyväksyä, mitä Venäjä on tehnyt Krimillä ja Ukrainassa. Ja, myös keskusta, ja meidän kaikkien pitää olla EU-rintamassa pakotteissa. Luulen, että se riittää mutta meillä täytyy myös olla enemmän keskustelua osapuolten välillä.)

Ukrainan kriisi?

– Jag tycker att resultatet from krisen måste varat, vara att försvaret måste få mer resursser och vi måste pereda oss för nya hot så som it-attacker också hyprid-sodankäynti. (Mielestäni kriisin lopputuloksen täytyy olla, että puolustus saa lisää resursseja, ja meidän täytyy valmistautua uusiin uhkiin, kuten it-hyökkäyksiin ja hybridisodankäyntiin.)

Nato?

– Jag tycker att vi har konsensus här. Nej till Nato i dag, men, men vi vill inte stänga dörren. Och jag tycker att vi alla vill ha djupare samarbete med Sverige. — Och inom EU också. (Mielestäni meillä on tässä konsensus. Ei Natolle nyt, mutta me emme halua sulkea ovea. Mielestäni meillä täytyy olla syvempää yhteistyötä Ruotsin kanssa.)

Sisäinen turvallisuus?

– Samma åsikt som Päivi. (Samaa mieltä Päivin kanssa.)

Millainen auto Timo Soinilla tulisi olla?

– Jag har varit med i Timos bil några gånger och det är en röd farmari-Volvo. Och Timo är också en hästkarl och de brukar att tala mycket och höjt. I Timos rödä Volvo finns det rum för boda Timo och Timos speciella karaktär. (Minä olen ollut Timon autossa joitakin kertoja ja se on punainen farmari-Volvo. Ja Timo on myös hevosmies ja heillä on tapana puhua paljon. Timon punaisessa Volvossa on tilaa Timolle ja Timon erityiselle luonteelle.)

Millainen auto sinulla on?

– Jag har två bilar, en träkasbil och en elbil. Så inte Pemari, inte ännu. Nej, nej nej. (Minulla on kaksi autoa, häkäpönttöauto ja sähköauto. Ei ole Bemaria, ei vielä.)

Verotus ja velka?

– Jag tycker att för unga människorna det är viktigt att vi inte längre leva på skuld. Jag tycker att vi kan stoppa det inom sex år. Och vi måste också satsa på bioekonomin och utveckling, utbildning och bioekonomin, bioenergi och digitalisering. Och vi måste ha rohkeutta satsa på dessa saker. — Bioenergi, det. (Mielestäni nuorille ihmisille on tärkeää, että emme elä enää velaksi. Mielestäni voimme lopettaa sen kuudessa vuodessa. Ja meidän pitää panostaa biotalouteen, kehittämiseen, koulutukseen ja biotalouteen, bioenergiaan ja digitalisaatioon. Ja meillä täytyy olla rohkeutta panostaa näihin asioihin.)

Tulevaisuuden Suomi?

– Palanserad utveckling av hela landet, och vi måste få Finland i form, och därför du måste rösta centern. (Tasapainoinen kehitys koko maahan, ja meidän täytyy saada suomi kuntoon, ja siksi sinun pitää äänestää keskustaa.)

Sipilä käytti suomea, kun keskusteltiin sisäisestä turvallisuudesta, tasa-arvosta talouskasvusta.

Timo Soini vaihtoi suomeen, kun puhuttiin turvallisuudesta, Natosta, Ukrainan kriisistä velkaantumisesta ja leikkauksista. Antti Rinne puhui suomea käsitellessään hyvinvointivaltiota, Natoa, sisäistä turvallisuutta ja vientiä.

Suomen perustuslaki ei edellytä ministereiltä kielitaitoa. Lain mukaan heidän on oltava ”rehellisiksi ja taitaviksi tunnettuja Suomen kansalaisia”.

Suomessa asui vuoden 2013 lopussa 290 910 ruotsinkielistä kansalaista, mikä on noin 5,3 prosenttia väkiluvusta.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt