Yli 70 prosenttia suomalaisista uskoo, että tekoäly korvaa lähimmän viiden vuoden aikana ihmisten tekemää työtä. LEHTIKUVA / JAAKKO AVIKAINEN 2005

”Irtisanomisen helpottaminen auttaisi työttömiä”

Suomen Yrittäjien mukaan henkilöperusteisen irtisanomisen helpotus lisäisi rekrytointeja.

Suomen Yrittäjien mukaan hallituksen huhtikuun kehysriihessä esittämä henkilöperusteisen irtisanomisen helpottaminen alle 20 työntekijän yrityksissä nostaisi työllisyyttä ja auttaisi työttömiä ja työvoiman ulkopuolella olevia.

– Erityisesti pienissä yrityksissä työsuhdeturvaa koskevat säännökset ovat ongelma: yrittäjä tekee työt usein mieluummin itse kuin ottaa työllistämisen riskin. Vaikka nyt esitettävillä muutoksilla helpotetaan työsopimuslain irtisanomiseen liittyviä perusteita ja menettelyitä, todellisuudessa kyse on työllistämisen helpottamisesta, Suomen Yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkula toteaa järjestön tiedotteessa.

Hallituksen esityksen mukaan jatkossa alle 20 työntekijän yrityksissä työntekijän voisi irtisanoa vähemmästä työvelvoitteen laiminlyönnistä tai rikkomisesta tai epäasiallisesta käyttäytymisestä kuin nyt, jos se vaikeuttaisi työnantajan tai työyhteisön toimintaa tai horjuttaisi työnantajan ja työntekijän välistä luottamussuhdetta.

Lisäksi edellytettäisiin, että työsuhteen jatkamista ei voitaisi pitää työnantajan kannalta kohtuullisena. Työntekijälle pitäisi antaa varoituksella mahdollisuus korjata tilanne.

Suomen Yrittäjät esittää, että lain jatkovalmistelussa tehtäisiin muutoksia, joilla parannetaan sääntelyn vaikuttavuutta ja selkeyttä.

– Selkeintä olisi poistaa laista vaatimus irtisanomisperusteen painavuudesta ja edellyttää ainoastaan asiallista syytä. Lisäksi on varmistettava se, että uusia säännöksiä on mahdollista soveltaa huolimatta mahdollisista työehtosopimusten laista poikkeavista määräyksistä. Vain näin voidaan taata, että muutoksilla saadaan todellisuudessa aikaan haluttu vaikutus, Janne Makkula sanoo.

Auttaisi työttömiä

Suomen Yrittäjien mukaan ”uudistus auttaisi erityisesti työttömiä ja työvoiman ulkopuolella olevia”.

– Irtisanomissuojan heikentäminen lisää rekrytointien ja irtisanomisten virtaa. Tämä parantaa työttömien ja työvoiman ulkopuolelta tulevien mahdollisuuksia työllistyä, Suomen Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen sanoo.

Kuismasen mukaan suojan heikentäminen nostaisi myös yritysten tuottavuutta. Tämä taas johtaisi pitkällä aikavälillä työllisyyden lisääntymiseen.

Yrittäjien mukaan esityksen vaikutusarviointeja koskevista selvityksistä käy ilmi, että pienten yritysten lievempi sääntely on perusteltua, koska pienet yritykset ovat normaalisti herkempiä työsuhdeturvan aiheuttamille kustannuksille kuin suuremmat yritykset.

– Lisäksi on hyvä muistaa, että työvoiman vaihtuvuuden lisääntyminen edistää osaamisen leviämistä ja lisää todennäköisyyttä, että työntekijät päätyvät lopulta sellaisiin työtehtäviin, joissa heidän taitonsa ovat tehokkaassa käytössä, Mika Kuismanen toteaa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt