Finanssivalvonnan johtaja Anneli Tuominen. LEHTIKUVA/HEIKKI SAUKKOMAA

Heikentyvä suhdanne varjostaa pankki- ja vakuutussektoria

Taloussuhdanteiden heikentyminen, matala korkotaso ja kiristyvä kilpailu lisäävät riskejä pankkisektorilla.

Vaikka pankkisektorin vakavaraisuus on hieman heikentynyt alkuvuonna, se on kuitenkin edelleen eurooppalaista keskitasoa vahvempi. Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöitä rasittavat erityisesti matalat korot. Työeläkesektorin vakavaraisuussuhde vahvistui hyvän sijoitustuoton vuoksi, kertoo Finanssivalvonta Fiva.

Taloussuhdanteen heikentyminen, matalana pysyttelevä korkotaso sekä kiristyvä kilpailu varjostavat Suomen pankkisektorin näkymiä. Toimintaympäristön kohonneet riskit eivät ole kuitenkaan vielä heijastuneet suomalaisten pankkien luottokannan laatuun tai vakavaraisuuteen.

Pankkisektorin ydinvakavaraisuussuhde 16,6 prosenttia heikkeni alkuvuonna 0,6 ja kokonaisvakavaraisuussuhde (20,6 %) 0,3 prosenttiyksiköllä. Vakavaraisuussuhteet pysyivät kuitenkin edelleen eurooppalaista keskitasoa vahvempina. Suomalaisten pankkien järjestämättömien luottojen taso on edelleen Euroopan matalimpia.

Finanssivalvonnan kesällä toteuttaman riskikyselyn mukaan pankit odottavat pääsääntöisesti luottokannan laadun pysyvän ennallaan seuraavan vuoden aikana. Suurin osa pankeista odottaa myös luotonantostandardien pysyvän muuttumattomina.

Asuntoluotonannon ehdoissa on kuitenkin havaittavissa merkkejä löystymisestä. Asuntoluotoissa marginaalit ovat laskeneet tasaisesti ja laina-ajat ovat yleisesti pidentyneet.

– Pankkien tulee huolehtia siitä, että asuntolainojen hinnoittelu ei aiheuta liiallista riskiä kannattavuudelle. Erityisesti pitää ottaa huomioon varainhankinnan kustannusten mahdollinen nousu laina-aikana, Finanssivalvonnan johtaja Anneli Tuominen korostaa.

Henkivakuutusyhtiöiden vakavaraisuusasema heikkeni

Henkivakuutussektorin vakavaraisuussuhde laski selvästi tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla ja oli 185,5 prosenttia toisen kvartaalin päättyessä. Viime vuoden lopussa vakavaraisuussuhde oli 207,3 prosenttia.

Vakavaraisuuspääomavaatimus nousi vastuuvelan kasvun ja osakkeiden arvonnousun vuoksi. Negatiiviset korot ovat haitallisia erityisesti henkivakuutusyhtiöille.

Henkivakuutusyhtiöiden vuoden 2019 ensimmäisen puoliskon vakuutusmaksutulo laski edellisestä vuodesta hieman. Säästöhenkivakuutuksen maksutulo laski eniten. Maksetut korvaukset olivat selvästi maksutuloa suuremmat. Korvaukset sisältävät myös sijoitusvakuutusten takaisinostoja.

Myös vahinkovakuutussektorin vakavaraisuus heikkeni

Pääomavaatimuksen kasvu ja korkotason lasku heikensivät vahinkovakuutussektorin vakavaraisuutta viime vuoden lopun ennätyskorkeaan tasoon verrattuna.

Vakavaraisuussuhde oli kesäkuun lopussa 222,5 prosenttia, kun se viime vuoden lopussa oli 238 prosenttia. Osakeriskin pääomavaatimusta nosti osakkeiden markkinahintojen nousu sekä se, että lisäksi osa yhtiöistä luopui osakeriskin siirtymäsäännösten käytöstä. Korkotason lasku kasvatti pitkäaikaisia vakuutusvelvoitteita ja heikensi vakavaraisuutta.

Vahinkovakuutussektorin kannattavuus oli sijoitustuottojen varassa. Osakehintojen nousu kasvatti osaketuottoja. Korkotason lasku ja riskimarginaalien kapeneminen hyödyttivät vahinkovakuutusyhtiöitä. Niiden korkosijoituksista merkittävä osa on sijoitettu yrityslainoihin. Vakuutusliiketoiminnasta ei kertynyt juurikaan tulosta epäsuotuisasta vahinkokehityksestä johtuen.

Työeläkelaitosten vakavaraisuus vahvistui

Yksityissektorin eläkevarat ovat kasvaneet 2010-luvulla 38 miljardia euroa 130 miljardiin euroon. Yksityisen sektorin vakuutusmaksutulon ja eläkemaksujen erotus on vuoden 2011 jälkeen ollut selvästi negatiivinen.

TyEL-eläkevarojen kasvu on kiinni työeläkelaitosten saavuttamista sijoitustuotoista, jotka ovat 2010-luvulla kasvattaneet eläkevaroja keskimäärin 4,2 miljardia euroa vuodessa huolimatta kahdesta heikosta sijoitusvuodesta.

Työeläkelaitosten vakavaraisuus parani ensimmäisen vuosipuoliskon sijoitustuoton ylittäessä tuottovaatimuksen. Työeläkelaitosten 6,6 prosentin sijoitustuotto saatiin pääosin osakesijoituksilla. Eläkevarojen määrä suhteessa vastuuvelkaan eli vakavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 127 prosenttia. Työeläkelaitosten vakavaraisuusasema vahvistui myös hieman.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt