Hallitus ei kannata ehdotusta eurooppalaisesta talletussuojasta

Hallituksen mielestä eurooppalaiseen talletussuojajärjestelmään siirtyminen ei vielä ole perusteltua eri maiden välisten suurten sääntely- ja riskierojen takia.

Valtioneuvosto lähetti torstaina eduskunnalle kirjelmän EU:n komission ehdotuksesta, joka koskee eurooppalaisen talletussuojajärjestelmän perustamista.

Eurooppalainen talletussuoja voisi hallituksen mielestä oikeissa olosuhteissa olla Suomen edun mukaista. Suomen pankkijärjestelmä on voimakkaasti keskittynyt, joten riskejä ei voida hajauttaa tehokkaasti pankkien kesken.

Hallituksen mukaan kuitenkin pankkien sääntelyssä ja riskeissä on suuria eroja eri maiden välillä, joten järjestelmään siirtyminen ei ole perusteltua vielä nykyiseltä pohjalta. Talletussuojan hyödyt ja kustannukset jakautuisivat epätasaisesti.

Hallituksen mukaan eurooppalainen talletussuoja voisi hallituksen mielestä tulla kyseeseen vasta sitten, kun siihen voidaan siirtyä tasavertaiselta pohjalta.

Tämä edellyttäisi vähintään, että pankkisääntelyn ja -valvonnan käytännöt yhtenäistetään ja eri maiden pankkisektorien riskejä vähennetään. Lisäksi eroavuudet talletussuojan rahastointiasteissa eivät saisi asettaa jäsenvaltioita eriarvoiseen asemaan.

Komissio antoi 24. marraskuuta asetusehdotuksen eurooppalaisen talletussuojajärjestelmän perustamisesta. Yhteiseen talletussuojaan siirryttäisiin pankkiunionissa vaiheittain vuosina 2017–24.

Suomen hallitus suhtautuu varauksellisesti komission ehdottamaan aikatuluun. Hallituksen mukaan aikataulu riippuu siitä, kuinka nopeasti riskejä onnistutaan vähentämään.

Komission tavoitteena on, ettei luottamus talletussuojaan vaihtelisi pankkien maantieteellisen sijainnin mukaan.

Hallitus puolestaan tukee vahvaa pankkiunionia, joka perustuu sijoittajanvastuuseen.

Ehdotusta talletussuojasta pitää hallituksen mielestä tarkastella osana toimia, joilla lisätään pankkiunionin tehokkuutta ja vähennetään pankkisektorista julkiselle taloudelle aiheutuvia riskejä.

Kommentit