Sähkön siirron eri kustannukset maksavat laskuissaan kuluttajat. LEHTIKUVA/JUSSI NUKARI

Datahub kokoaa sähkön käyttö- ja käyttäjätiedot yhteen

Vähittäismyyjiä, jakeluverkonhaltijoita ja niiden asiakkaita palvelemaan perustetaan sähkökaupan tiedonvaihdon yksikkö.

Hallitus antoi torstaina eduskunnalle esityksen sähkömarkkinalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Esityksellä annetaan säännökset sähkön vähittäismarkkinoiden keskitettyyn tiedonvaihtoon siirtymisestä.

Datahub kerää sähkön vähittäismarkkinoiden mittaustiedot ja sähkösopimuksiin liittyvät prosessit keskitetysti yhteen paikkaan, jolloin tietojen käsittely helpottuu ja tehostuu.

– Vähittäismarkkinat toimivat sujuvammin, ja toimintatavat, kuten vähittäismyyjän vaihtaminen, yksinkertaistuvat. Samalla sähkönkäyttäjien yrityksiltä saaman palvelun laatu paranee. Esimerkiksi myyjänvaihdot ja sopimusten voimaansaattaminen nopeutuvat, markkinaprosesseissa syntyvien virheiden määrä vähenee ja usean käyttöpaikan yhdistäminen samalle sähkönmyyntisopimukselle helpottuu, hallitus sanoo.

Myös asiakastietojen tietosuoja paranee. Keskitetyssä järjestelmässä tietosuojaa ja -turvaa hallitaan paremmin kuin kymmenien jakeluverkonhaltijoiden ja vähittäismyyjien erillisissä tietojärjestelmissä.

– Datahub edistää älyverkkojen ja sähkön kysyntäjouston kehittämistä, mikä parantaa palveluja sekä lisää kustannus- ja energiatehokkuutta. Kysymyksessä on merkittävä teknologiauudistus sähkömarkkinoilla, jonka vaikutus ulottuu kaikkiin jakeluverkoissa toimiviin sähkön tuottajiin, vähittäismyyjiin ja kuluttaja-asiakkaisiin, sanoo asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.).

Hänen mukaansa keskitetty tiedonvaihtoratkaisu avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia energiapalvelujen tuottajille, hajautetulle sähköntuotannolle, sähköautojen latausoperaattoreille ja IT-palveluja tarjoaville yrityksille. Se parantaa sähkön suomalaisten vähittäismyyjien kilpailukykyä.

Vähittäismyyjät ja jakeluverkonhaltijat velvoitetaan hoitamaan jatkossa kaikki sähkökaupan mittaus- ja käyttäjätietojen tiedonvaihto datahubin kautta. Sähkökaupan keskitettyyn tiedonvaihtoon on tarkoitus siirtyä vuoden 2021 keväällä, kun tarvittavat tietojärjestelmät ovat käyttöönottovalmiita ja niiden toimivuus on varmistettu.

Datahubin toiminnasta vastaa valtioenemmistöinen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj.

Sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon yksikön palvelujen tehokas hyödyntäminen ja rekisteröityjen henkilöiden tietosuojan takaaminen edellyttävät hallituksen esityksen mukaan henkilöasiakkaan yksiselitteistä yksilöimistä henkilötunnuksen tai sitä vastaavan tunnisteen avulla.

Datahubin käyttöönoton mahdollistamiseksi Väestörekisterikeskus voisi esityksen mukaan luovuttaa keskitetysti sopimussuhteiden yksilöintiin tarpeellisia henkilötietoja jakeluverkonhaltijoiden ja vähittäismyyjien asiakastietojärjestelmiin ja sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon yksikön tietojärjestelmiin.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt