Bakteerit syövät öljyä Itämeressä

Tuoreen väitöskirjan tulokset antavat arvokasta tietoa siitä, miten erilaiset ympäristötekijät vaikuttavat Itämeren ekosysteemin tasapainoon ja toimintaan.

Anna Reunamo tutki väitöstyössään eri tekijöiden vaikutusta Itämeren bakteeriyhteisöihin. Erityisen kiinnostuksen kohteena tutkimuksessa olivat diesel- ja raakaöljyn sekä polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen (PAH) hajoaminen Itämeressä.

‒ Bakteerit ovat keskeisessä roolissa luonnon biogeokemiallisissa prosesseissa ja sellaisissa ihmisen aiheuttamissa ilmiöissä kuten rehevöityminen, öljyonnettomuudet tai haitallisten aineiden päätyminen mereen. Sedimentoituneen öljyn biohajoamista on tärkeätä seurata, sillä öljystä saastuneen pohjan keinotekoinen muokkaus öljyn biohajoamiselle suotuisammaksi on haasteellista, Reunamo sanoo väitöstiedotteessaan.

Reunamo tutki mikrokosmoskokeilla Saaristomeren bakteerien kykyä hajottaa dieselöljyä. Kokeissa hallitsevat bakteeriryhmät riippuivat aiemmasta öljyaltistuksesta, eli bakteeriryhmät poikkesivat aiemmin öljylle altistuneen vesialueen vesinäytteessä puhtaan alueen näytteen yhteisöistä.

‒ Öljyaltistus sekä ympäristön muut tekijät, kuten happipitoisuus vaikuttavat siihen, mitkä bakteeriryhmät ovat vallitsevia kussakin ympäristössä. Tutkimustulokset osoittavat, että öljy hajoaa biologisesti monimuotoisten bakteeriyhteisöjen toimesta Itämeressä. Niin pohjan sedimentit kuin vesikerros sekä raudasta ja mangaanista laajoille pohja-alueille muodostuneet saostumat sisältävät bakteereita, jotka kykenevät hajottamaan hiilivety-yhdisteitä, hän kertoo.

Reunamo vertasi Saaristomeren pinnan mikrokerroksen bakteeriyhteisöjä niiden alapuolisen veden bakteeriyhteisöihin. Tulosten mukaan Saaristomeren pinnan mikrokerroksen bakteeriyhteisöt poikkeavat alusveden bakteeriyhteisöistä.

Väittelijä korostaa, että Itämeri on ainutlaatuinen biologisilta, geokemiallisilta ja fysikaalisilta ominaisuuksiltaan. Suurempien eliöiden suhteen lajisto on Itämerelle tunnusomainen ja harvalukuinen, mutta mikrobilajisto on monimuotoinen. Alhaisemman suolapitoisuuden vuoksi bakteeriyhteisöt poikkeavat valtamerten yhteisöistä.

‒ Tutkimustieto Itämeren bakteeriyhteisöistä ja niiden vasteista erilaisille ympäristötekijöille auttaa arvioimaan myös laajemmin erilaisten tekijöiden vaikutusta Itämeren ekosysteemin tasapainoon ja toimintaan.

MMM Anna Reunamon väitöskirja Bacterial community structure and petroleum hydrocarbon degradation in the Baltic Sea tarkastetaan perjantaina 15. toukokuuta Turun yliopistossa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt