Sorsastaja Inkoossa. (Lehtikuva/Jussi Nukari)

Aseiden lupaprosessi muuttuu joustavammaksi

Ampuma-aseiden lupaprosessia uudistetaan muuttamalla ampuma-aselakia ja joitakin siihen liittyviä lakeja.

Lupaprosessi muuttuu näin sisäministeriön mukaan sujuvammaksi ja nopeammaksi aseturvallisuudesta tinkimättä.

Valtioneuvosto esitti lainmuutosten vahvistamista torstaina ja tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa muutokset perjantaina. Muutokset tulevat voimaan joulukuun alussa ja joiltain osin joulukuussa 2018.

Jatkossa aselupaa voi hakea sähköisesti, mikä vähentää huomattavasti henkilökohtaisen asioinnin tarvetta. Sähköisen menettelyn rinnalla säilyy mahdollisuus hakea lupaa asioimalla henkilökohtaisesti poliisilaitoksella.

Sähköinen asiointi tulee voimaan joulukuussa 2018. Siihen asti lupia haetaan kuten aikaisemminkin.

Aseluvan hakeminen ei ole enää sidottu luvanhaltijan kotikuntaan tai kotipaikkaan, vaan lupahakemuksen voi jättää haluamalleen poliisilaitokselle.

Aseluvan perusteet säilyvät ennallaan

Perusteet aseluvan myöntämiselle eivät muutu, hakijan ja aseen on edelleen täytettävä laissa säädetyt vaatimukset. Luvan hakeminen on sen sijaan jatkossa sujuvampaa.

Aseluvan hakijan soveltuvuuden arviointia tehostetaan entistä yksilöllisemmällä haastattelulla sekä hyödyntämällä viranomaisella jo olevia tietoja entistä paremmin. Erityistä huomiota kiinnitetään ensimmäistä aselupaansa hakevaan tai harrastusta uudelleen aloittavan henkilön soveltuvuuden arviointiin.

Soveltuvuustestistä luovutaan, koska testin hyödynnettävyys on ollut huono, eikä se ole käytännössä auttanut lupaharkintaa ja päätöksentekoa. Pelkkä testitulos ei ole ollut päätöksen perustana, vaan poliisin tekemät kielteiset päätökset ovat perustuneet muuta kautta esiin tulleisiin tietoihin.

Erillisistä hankkimis- ja hallussapitoluvista luovutaan ja niiden tilalle tulee aselupa. Aselupa on ampuma-aseen, tehokkaan ilma-aseen tai aseen osan hallussapitoon oikeuttava lupa, johon voidaan liittää oikeus aseen tai aseen osan hankkimiseen, valmistamiseen tai muuntamiseen yksityistä tarkoitusta varten.

Kommentit